ပံု(၂)၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း Generation Mix (လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနသည္)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *