OIC

OIC Islamic Summit Conference

ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)သည္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီးေလးတိုက္တြင္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕  (UN) ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ကာ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ မြတ္ဆလင္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးရည္႐ြယ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

OIC အဖြဲ႕ထိေရာက္မႈမရွိဟု အခ်ိဳ႕ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပေနေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားစြာကို အဆိုပါအဖြဲ႕ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္မ်ားအေရး၊ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းအေရး၊ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ OIC ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ေနၾကသည္။

OIC ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္
သိမ္းပိုက္ခံေနရသည့္ ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ရွိသည့္ အယ္အတ္ဆာ ဗလီအေပၚ ရာဇဝတ္ မီး႐ႈိ႕တိုက္ခိုက္မႈအၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ ေမာ္႐ိုကိုညီလာခံေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္ OIC ကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ မီး႐ႈိ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ဩစေၾတးလ် ခရစ္ယာန္အယူသည္းတစ္ဦးက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ရွိသည့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေနရာမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ OIC အဖြဲ႕၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ မြတ္ဆလင္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္မစ္ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ားကိုကာကြယ္ေရး၊ ပါလက္စတိုင္းအေရးကူညီေရး၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက OIC ကို ဘာသာေရးအဖြဲ႕ဆိုသည္ထက္ အစိုးရမ်ားၾကား အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္ဟု အဆိုျပဳလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံ၊ မ်ိဳးစုံလွေသာလူမ်ိဳးစု၊ ပထဝီပိုင္းကြာဟမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အသီးသီးကြဲျပားမႈတို႔ၾကားတြင္ ဘုံအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္ဟု အစၥလာမ္ဘာသာတစ္ရပ္သာရွိသည္။ OIC အေနႏွင့္ UN ကဲ့သို႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အစၥလာမ္သည္ မြတ္ဆလင္ လူေနမႈအေနအထားအသီးသီးသို႔ ဝင္ေရာက္ထားသျဖင့္ ယုံၾကည္မႈကိုခြဲထုတ္ရန္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း OIC ဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဆီဒါကန္ဘာက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

အလုံးစုံၿခဳံၾကည့္လၽွင္ OIC အေနႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ပါလက္စတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ႏိုင္ငံတည္ရွိမႈ၊ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျငင္းပြား မြတ္ဆလင္ ဘာသာေရးေနရာမ်ားအေပၚထိန္းခ်ဳပ္မႈ စသည့္အေရးတို႔တြင္ ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း Brookings Doha Center မွ ၫြန္ၾကားေရးမႉး ဟာဒီအန္မာက ေျပာၾကားထားသည္။ အစၥေရးကို အထီးက်န္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လုံး၀နီပါးၿပိဳလဲသြားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစၥေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီသျဖင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အီဂ်စ္ကို OIC မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။( ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျပန္ျဖစ္) စီးပြားေရးသပိတ္ေမွာက္ရန္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ OIC ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစၥေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရးဆက္ႏႊယ္မႈ ဆက္လက္ထားရွိသည္။ OIC အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္လည္း ႀကီးစြာေသာရန္ရွိသည္။ ဥပမာ-(အီရန္-အီရတ္။)

၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ ကမၻာလုံးခ်ီ မြတ္ဆလင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ေရး OIC စတင္သုံးသပ္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ အစၥလာမ္စိုးရိမ္မႈ၊ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးကြဲျပားျခင္း စသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းေရး ၁၀ ႏွစ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ‘ဆင္းရဲမႈ၊ စာမတတ္မႈ၊ ေရာဂါထူေျပာမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈ၊ အခြင့္အေရး မတူမႈ၊ ဓနခြဲေဝမႈ မညီမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားမွ အေျဖကိုရွာလာၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအေရးကို တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက အစြန္းေရာက္နည္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသုံးလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ OIC အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး အီမယ္လတ္ဒင္ အစ္ဆာႏိုဂူက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္သစ္ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေရးမ်ားတြင္ အဖြဲ႕မည္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း ကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနသည္ဟု OIC အရာရွိေဟာင္း ဟာ႐ြမ္ မိုဟယ္က ေျပာၾကားထားသည္။ တူရကီ၊ မေလးရွား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္အျမင္မ်ားကို တြန္းအားေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ား ျမႇင့္တင္လိုေသာ္လည္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ အီရန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈတိုးျမႇင့္ေရး စသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အားေပးလိုသည္။

အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ OIC တြင္း လႊမ္းမိုးမႈ

အဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားေကာင္စီက အဓိက ခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး မူဝါဒသစ္သုံးသပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားေတြ႕ဆုံမႈကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အဓိက အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ကို အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ဦးေဆာင္ၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္သည္။ အဖြဲ႕၏အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၀၆ ခုနစ္တြင္ ၁၇ ဒသမ ၆ သန္းသာရွိၿပီး လြန္စြာနည္းပါးသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္သာရွိေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအသုံးစရိတ္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား မျဖစ္မေနေပးအပ္ရမည့္ ေငြမွရရွိျခင္းျဖစ္သလို ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ အလႉေငြထည့္ဝင္ခြင့္လည္းေပးထားသည္။ ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ အီရန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီတို႔ၾကား အားၿပိဳင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ေငြလႉဒါန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ OIC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ အီရန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံတို႔သည္ အဖြဲ႕စတင္ထူေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သလို အစၥလာမ္၏ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ဘာသာေရးေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မကၠာႏွင့္ မဒီနာတို႔ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္လည္း OIC အဖြဲ႕တြင္း တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားၿပီး ယင္းကိုအသုံးျပဳ၍ ကုလသမဂၢတြင္း ဘာသာေရးကို ျပစ္မွားမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တင္သြင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့တတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆုံး မြတ္ဆလင္လူဦးေရရွိသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ OIC အဖြဲ႕တြင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ပါကစၥတန္က တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အဖြဲ႕တြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ တူရကီသည္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေနသလို ညီလာခံမ်ား ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာေစေရး၊ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေရးတို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

OIC အျငင္းပြားဖြယ္

OIC အဖြဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေရးမ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းအေရး- အဖြဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ျပင္ဆင္လာေသာ္လည္း အစၥေရးအေရးသည္ OIC ၏ အဓိကအေရးျဖစ္ေနေသးသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တြင္း လႊမ္းမိုးမႈကို အသုံးျပဳၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဂိုးစတုန္းအစီရင္ခံစာေပၚလာေရး တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲထားသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္တြင္ရွိသည့္ မြတ္ဆလင္ ျမင့္ျမတ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပိုမိုဝင္ေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္လည္း OIC ဆက္လက္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဂါဇာေဒသတြင္းသို႔ တူရကီစပြန္ဆာေပးထားသည့္ ေရယာဥ္အုပ္စုဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အစၥေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကိုလည္း OIC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေရးအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈကို ၾကည့္ပါကလည္း OIC တြင္း ကြဲျပားမႈေပၚေနသည္ကို သိႏိုင္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ ဂါဇာႏွင့္ နယ္ျခားေဒသကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖင့္ အစၥေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရယာဥ္စီးနင္းမႈအၿပီးတြင္ ေဆးဝါးအကူအညီႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူခြင့္ကို အီဂ်စ္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး- OIC အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ကိုးႏိုင္ငံကို လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အဆိုး႐ြားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး Freedom House က ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကိုးႏိုင္ငံအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာင္စီဝင္ေနရာမ်ားမွေန၍ အစၥေရးကို ေဝဖန္ေရးအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ OIC အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းေပၚ ကုလသမဂၢေဝဖန္ျခင္းကိုလည္း လက္ခံျခင္းမရွိေပ။ ဘာသာေရးအေပၚ အပုပ္ခ်မႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္းကိုလည္း OIC တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ အစၥလာမ္အေပၚေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဘာသာေရးအျဖစ္ တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းအရာမ်ားရွိပါက အစၥလာမ္စိုးရိမ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္နာရမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာရန္မလိုသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါေစ လြတ္လပ္စြာေျပာၾကားခြင့္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို တားဆီးေစလိမ့္မည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးအေပၚ ေစာ္ကားမႈဆိုသည္ကိုအသုံးျပဳၿပီး လူနည္းစုမ်ား၊ အစိုးရအတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ၎တို႔ကေထာက္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအေပၚ ေစာ္ကားသည္ဆိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကြဲလြဲရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာလုံးခ်ီ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း အစၥလာမ္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိုင္႐ိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို OIC က ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္ကို ကုလထုတ္ျပန္ခ်က္က လက္ခံေသာ္လည္း OIC အစၥလာမ္ လူ႔အခြင့္အေရးထုတ္ျပန္ခ်က္က လက္မခံေပ။ ကိုင္႐ိုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အခြင့္အေရးအားလုံးကို ရွရီးယားဥပေဒမွတစ္ဆင့္ နားလည္၊ ဖတ္႐ႈရမည္ဟုဆိုသည္။

စစ္ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ ဆူဒန္သမၼတ အိုမာအယ္ဘာရွားကို ဖမ္းဆီးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံးက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အမိန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္းကိုလည္း စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈတို႔တြင္ စံႏႈန္းႏွစ္ရပ္ က်င့္သုံးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဂါဇာေဒသအေပၚ အစၥေရးျပဳမူမႈကိုေထာက္ျပၿပီး OIC က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ OIC ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ဝါဒအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ႐ုန္းကန္ေနရေသးသည္။ ပါလက္စတိုင္း အေသခံ ဗုံးခြဲသမားမ်ားသည္ အစၥေရးသိမ္းပိုက္မႈအေပၚ ခုခံဆန္႔က်င္ေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ မမွတ္ယူသင့္ဟု ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ OIC ဝန္ႀကီး အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရပ္သားမ်ားအေပၚတိုက္ခိုက္မႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒက လက္မခံသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအေပၚ OIC အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈျပင္ဆင္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး HRW က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ‘အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ ရွင္းလင္းစြာေျပာရလၽွင္ လုံၿခဳံေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အီဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီႏွင့္သာဆိုင္ကာ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားပါဝင္ေနေၾကာင္း’ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ OIC ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၀ ျပည့္နစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလတြင္ အစၥလာမ္မစ္ ညီလာခံအဖြဲ႕အစည္း (Organization of Islamic Conference) ဟု ေခၚဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကာဇတ္စတန္ႏိုင္ငံ အတ္စတာနာၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႕နာမည္ကို အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (Organization of Islamic Cooperation) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ကမၻာ့အေရးမ်ားတြင္ ပိုမိုထိေတြ႕ပါဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ကိုးကား- Council on Foreign Relations.

 

ခ်မ္းေျမ့

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *