လမ္း (၅) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၂။ ဒုတိယမ႑ိဳင္ -တရုတ္-မြန္ဂိုလီးယား-ရုရွားစီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CMREC) The China-Mongolia-Russia Economic Corridor (CMREC)

 

MSR မွာ အိႏၵိယႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာ၊ စိုးရိမ္မႈအတြက္ပါ ေရခံေျမခံတစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းက ေဒသဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေစၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာေရးလြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗိသုကာပုံစံသစ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုသည္းထန္ျပင္းထန္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္တြင္ အၿမဲတမ္း႐ုံးေတာ္ (P.C) မွ အႏုညာတစီရင္ထုံး ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဤစီရင္ထုံးက တ႐ုတ္ျပည္၏ ေဒသတြင္းသမိုင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈကို ဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ထားသည္။ ဤတြင္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ MSR ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမျပန္ေတာင္းယူေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဘာင္ခတ္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္လာၿပီး တည္ဆဲအေျခအေနကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားလာႏိုင္ေပသည္။

ဤအခ်က္က ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္နီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္၏ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွေစရန္ မိမိတို႔၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခ်က္ခ်င္းျမႇင့္တင္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာေစသည္။ ယခုပင္လၽွင္ ဤသေဘာမ်ိဳး စတင္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆိုႏိုင္သည္။

ဤအတြက္ ထင္ရွားေသာသာဓကမွာ အင္ဒိုနီးရွားပင္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ ‘ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္႐ိုးမဟာဗ်ဴဟာ’ ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးကိုခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကၽြန္းစုမ်ားအတြင္းမွာေရာ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ၏ဩဇာနယ္ပယ္အတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာလည္း နယူးေဒလီကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္မားေစပါသည္။ ဤအခ်က္ကလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကား ပင္လယ္ျပင္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ ခလုတ္ျဖဳတ္ေပးလိုက္သလိုရွိသည္။

ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိေသာေဒသမွာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းထိ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔အစီအစဥ္ရွိေနသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အာရွႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပကို အစၥေရး၊ ဆိုက္ပရပ္၊ ဂရိႏွင့္ ေဘာ္လကန္ႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ တ႐ုတ္ပိုင္ ‘ကိုစကို ဦးပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း’ က ဂရိႏိုင္ငံ၏ ‘ပီေရးရပ္စ္’ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူလိုက္သည္။ ဤဆိပ္ကမ္းမွာ ဥေရာပေတာင္ပိုင္း၏ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံ ‘ဟိုင္ဖား’ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ေလလံေအာင္ထားသည္။ ဟိုင္ဖားမွတစ္ဆင့္ ပို၍ေသးငယ္ေသာ ‘အက္ရွ္ေဒါ’ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ‘ထရီပိုလီ’ ဆိပ္ကမ္းထိပါ တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္ပုံရွိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္မွာ ၎၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ယခုပင္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပီေရးရပ္စ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ ဟန္ေဂရီထိ ရထားလမ္းေဖာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္လၽွင္ ဤလမ္းတြင္ ဆားဗီးယားမွတစ္ဆင့္ ဂ်ာမနီပါ ပါဝင္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ယခုေလာေလာဆယ္အထိေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးသက္သက္ဟု ဆိုႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္၏တည္ရွိမႈႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမၽွ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္စရာရွိေနသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာခဲ့လၽွင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးကတည္းက စိန္ေခၚမခံရေသးေသာ အေမရိကႏွင့္ ေနတိုးတို႔၏ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။

ကုန္းတြင္းပိတ္ မြန္ဂိုလီးယားမွာ ‘မဟာ’ ႀကီးႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယခုခ်ိန္အထိေတာ့ အာရွ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံသုံးခု (တ႐ုတ္၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ႐ုရွား) ၾကား စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မွာ အသင့္အတင့္ေကာင္းေနဆဲဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႀကီးထြားလာေသာ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္က မြန္ဂိုလီးယားအတြက္ေရာ ႐ုရွား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ အေရွ႕ျခမ္းအတြက္ပါ ပို၍အေရးပါလာေစသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ မြန္ဂိုလီးယားေတာင္ပိုင္းရွိ ‘ထာဗန္ထိုလ္ဂိုရီ’ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းကို စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါမိုင္းမွာ ထုတ္မသုံးရေသးေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး သတၱဳသိုက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ တ႐ုတ္တို႔မွာ မြန္ဂိုလီးယား၏ ရိကၡာတင္သြင္းမႈ အထူးသျဖင့္ အမဲသားႏွင့္ သိုးသားအေပၚ မွီခိုေနရသည္။

ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ျပည္၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ႐ုရွားမွတည္ၿငိမ္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ မြန္ဂိုလီးယားမွာ ၎၏ပို႔ကုန္မွရေသာဝင္ေငြ၏ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားဆိပ္ကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္သစ္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ႐ုရွားအေနႏွင့္မူ ၎၏အေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ား အဆက္ျပတ္အထီးက်န္မႈမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္ သုံးႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ တန္႔ခံေနေသာ ဥေရာပေဈးကြက္မွဖယ္ခြာ၍ ၎၏စြမ္းအင္ပို႔ကုန္ကို ပေဒသာစုံျဖန္႔ႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

အာရွအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္မူ ႐ုရွားေရာ မြန္ဂိုလီးယားပါ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စီမံကိန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားက ‘ယူေရးရွားျဖတ္ေက်ာ္ရပ္ဝန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး’ (TEPR) ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ TEPR မွာ ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ဆိုက္ေဘးရီးယားျဖတ္ေက်ာ္ရထားလမ္းႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ ယာဥ္လမ္းေၾကာျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ ရထားလမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ရထားကြန္ရက္သစ္တစ္ခုႏွင့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လမ္းတို႔ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

မြန္ဂိုလီးယား၏ ‘ပေရရီလမ္းစီမံကိန္း’ (ျမက္ခင္းလြင္ျပင္လမ္းဟုလည္း အမည္တြင္သည္)မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိုင္ ၆၀၀ ရွိသည့္ အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ခုပါသည္။ ဤလမ္းမႀကီးမွာ မြန္ဂိုလီးယားျဖတ္ေက်ာ္ရထားလမ္းတိုးခ်ဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလႊတ္ထားေသာ ရထားလမ္းပါသည္။ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လမ္းလည္းပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုခဲ့ပါ သုံးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သုံးႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ရပ္ သေဘာတူေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းျပေျမပုံအရ တည္ဆဲစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဆက္သြယ္ေရးအလႊာတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအလႊာသစ္သည္ပင္ CMREC စႀကၤ ံဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ တ႐ုတ္-မြန္ဂိုလီးယားကုန္သြယ္မႈမွာ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုႏွင့္သာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ မြန္ဂိုလီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ‘အူလန္ဘားတား’ မွ အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားရွိ တ႐ုတ္ျပည္နယ္ ‘ေဘာ့လ်န္’ကိုျဖတ္၍ ‘တ်န္းက်င္း’ဆိပ္ကမ္းထိေရာက္ေသာ မိုင္ ၁,၂၀၀ ရွည္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ မြန္ဂိုလီးယားအေရွ႕ပိုင္း ‘ခ်ိဳင္ဘလာဆန္’ ၿမိဳ႕မွ အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားရွိ ‘မန္က်ိဳးလီ’ကိုျဖတ္ကာ ‘တလ်န္’ဆိပ္ကမ္းထိေပါက္ေသာ မိုင္ ၁,၄၀၀ ရွည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

‘CMREC’ တြင္ပါဝင္ဖို႔ အဆိုျပဳထားသည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းအဆက္အသြယ္တို႔ပါဝင္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းကို လိုင္းႏွစ္လိုင္းခြဲထားသည္။ ပထမလိုင္းေၾကာင္းမွာ ‘ဘိုဟိုင္ပင္လယ္ေအာ္စီးပြားေရးစက္ဝန္း’ (၎တြင္ ေဘဂ်င္း၊ ထန္က်င္းႏွင့္ ဟယ္ေဖးေဒသမ်ားပါဝင္သည္) ကို အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားရွိ ‘ဟူးရွစ္’ မွတစ္ဆင့္ ႐ုရွားထိဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယလိုင္းေၾကာင္းမွာ ‘တလ်န္’ မွ ‘ရွန္ယန္း’ ၊ ‘ခ်န္ခၽြင္း’ ၊ ‘ဟာပင္’ ၊ ‘မန္က်ိဳးလီ’ တို႔ကိုျဖတ္၍ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ‘ခ်ီထာ’အထိ ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဆိုခဲ့ပါလမ္းမ်ားသာ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားလၽွင္ မြန္ဂိုလီးယားေက်ာက္မီးေသြးမွာ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္သုံးခုမွတစ္ဆင့္ အေရွ႕ဘက္ဆုံး ‘ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့’ ၿမိဳ႕အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္လည္း တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေက်ာက္မီးေသြးတင္ပို႔ရာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ‘ခ်င္ဟြမ္ေသာင္’ တြင္ျဖစ္သည္။

မြန္ဂိုလီးယား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားစီးပြားေရး စႀကၤ ံအေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ရာတြင္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုမွာ အဆိုပါသုံးႏိုင္ငံ၏ သံလမ္းႏွစ္ခုၾကား အကြာအေဝးကြာဟမႈပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားမီးရထားလမ္းမ်ား၏ သံလမ္းႏွစ္ခုၾကားအက်ယ္မွာ ၁,၅၂၀ မီလီမီတာရွိသည္။ တ႐ုတ္သံလမ္းမ်ားကမူ ၁,၄၃၅ မီလီမီတာမၽွသာရွိသည္။ ဤအခ်က္က တ႐ုတ္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားၾကား ႐ုရွားႏွင့္ ဥေရာပၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး ဒုကၡမ်ားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ CMREC အေနႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား၊ ဟိုင္းေဝးအဆက္အသြယ္မ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ အခြန္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ကုန္စည္စီးဆင္းေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမႈႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေက်ာ္ဝင္း (၃ ေမ၊ ၂၀၁၈)
စာၫႊန္း – It Takes a Road

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *