ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။

တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးစစ္တလင္း၌ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၏ အေျခအေနမွန္အေပၚ ထင္ဟပ္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လၽွင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ အမ်ားစုအတြက္ လုပ္ငန္းမေကာင္းသျဖင့္ ငိုခ်င္းခ် ညည္းတြားခဲ့ရေသာ ႏွစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို တိုင္းတာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) သည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မေရရာေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းသည္။ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု IMF ကလည္းေကာင္း၊ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ADB က လည္းေကာင္း အသီးသီးေဟာကိန္းထုတ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမက်ဟု သက္ေသအကိုးအကားျပ၍လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ေျမျပင္၌ စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ညည္းၫူေနေသာ အသံမ်ားလည္း က်ယ္ေလာင္စြာျမည္ဟီးေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရးက႑၌ ထိပ္တန္းေအာင္ျမင္မႈရေနေသာ City Mart Holding ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တုံ႔ဆိုင္းေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က The Voice Journal  သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရးအေျခအေန တုံ႔ေႏွးေနတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ေနရတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ခံစားေနရတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အတူ The Voice Journal  က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း ၎တို႔လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ကလည္း ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ကမၻာ့ဘဏ္တို႔၊ IMF (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) တို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြအရ အနည္းငယ္ေတာ့ စီးပြားေရးက တက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာေတာ့ စီးပြားေရးက အက်ပ္အတည္းအနည္းငယ္ရွိေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္ေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေျမျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနသည္ တစ္ခုခုေတာ့ ကြာဟေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း စီးဝင္လာႏိုင္ေသာ ေငြေၾကး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအား၊ ႏိုင္ငံတကာတရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑အသီးသီး လႊမ္းၿခဳံ ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္းမ်ားကို တြက္ထုတ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ မေရရာမႈမ်ားအၾကား အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ေဗြေဆာ္ဦးကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ေႏွးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုသည္။

GDP တန္ဖိုး တိုးတက္လာျခင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေကာက္ပဲသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈက႑တည္ၿငိမ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာမကိုင္တြယ္လၽွင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ႐ိုက္ခတ္မည္ဟု သတိေပးသည္။ ယင္းမွာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအေျခအေနကို ျဖန္႔ၾကက္တြက္ခ်က္ျခင္းပင္။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းအားလုံးမွစုေပါင္းထြက္လာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ဆိုသည္။
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းလုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းသည္ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျဖစ္သည္။


“မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးက အေသးစိတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုစီသြားတာ။ တစ္ခုစီသြားတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းက႑အမ်ားႀကီးရွိရင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတူၾကဘူး။ မိုက္ခ႐ိုသြားလို႔ရွိရင္ ေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းလည္းရွိတယ္။ အမ်ားႀကီး ေအာင္ျမင္တာလည္းရွိတယ္။ မေအာင္ျမင္တာလည္း ရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

“အျမင္မတူဘူး။ Level မတူဘူး။ ၾကည့္တဲ့မ်က္စိမတူဘူး” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

စင္စစ္တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး၏ စီးပြားေရးတိုးတက္သည္ဟုဆိုလၽွင္ ေအာက္ေျခစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနေကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ လက္ရွိကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေအာက္ေျခသို႔ေရာင္ျပန္မဟပ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

တကယ့္စီးပြားေရးအေျခအေနကိုသိရန္ ေဈးသို႔သြားၾကည့္လၽွင္ သိႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရအႀကံေပးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကေျပာဆိုဖူးသည္။ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ မည္မၽွအထိဒုကၡေရာက္ေနသည္ကိုၾကည့္လၽွင္ အမွန္စီးပြားေရးကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွ ေနစဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မည္မၽွစိုက္ထုတ္သုံးစြဲေနရသနည္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အေရာင္းအဝယ္မ်ား မည္သို႔က်ပ္တည္းေနသနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလၽွင္ သိႏိုင္သည္။

လက္ရွိတြင္ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အရႏွင့္ အသုံး မမၽွမတျဖစ္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ မသဇင္ကဆိုသည္။ သူသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေဈးႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ေနသူ ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကန္စြန္း႐ြက္ကအစ စားေသာက္ကုန္မ်ားေဈးျမင့္လာသျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြမွ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပိုမိုစိုက္ထုတ္သုံးစြဲရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားလည္း ျပႆနာႀကဳံသည္။

“တကယ္လက္ေတြ႕ ေျပာေနတာေတြ၊ ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ယွဥ္ေတာ့ အစီရင္ခံစာေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ Reflect မျဖစ္ (မထင္ဟပ္) သလိုပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခက္အခဲေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတိုင္း၊ လုပ္ငန္းအငယ္ေတြခက္ခဲေန တယ္” ဟု Unique Network  Marketing ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအ႐ြယ္ အစား ေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေအာက္ေျခအထိ မသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကတြက္ဆသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ GDP တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ ကန္ေဒၚလာ ၄၀၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ E-Commerce လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ ေသာ Amazon ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စုစုေပါင္းအေရာင္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP တန္ဖိုး ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းမွာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမေကာင္းေၾကာင္း ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္ကဆိုသည္။ စီးပြားေရးအ႐ြယ္အစားငယ္သျဖင့္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းထားသည္ ေအာက္ေျခစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ မသက္ေရာက္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

GDP တြက္ခ်က္မႈတြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္ဝင္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑သည္ အခ်ိဳးမ်ားျပားစြာ ပါဝင္သည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရက အဓိကကိုင္တြယ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။ ယင္းက႑တိုးတက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ GDP ကိုတိုးေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏အဆိုအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းသဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈက်ေသာ္လည္း ကမၻာ့ဓာတ္ေငြ႕ေဈး ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ တည္ၿငိမ္ခဲ့သည္။

“စီးပြားေရးက်တဲ့သူအမ်ားစုက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ Real Estate (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ) အမ်ားဆုံးထိတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ထပ္က ေငြတန္ဖိုးက်တာနဲ႔အတူ လုပ္ရကိုင္ရတာ ခက္တာေတြရွိတာေပါ့” ဟု ေျမျပင္စီးပြားေရးပုံစံကို ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ပုံေဖာ္သည္။

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္မွ အစျပဳၿပီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ယိုင္နဲ႔ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ နာလန္မထူေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း ထိခိုက္သည္။

ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈသည္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းေက်ာ္ အျမင့္ဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပဲမ်ိဳးစုံသည္ အိႏၵိယက တန္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္ GDP တန္ဖိုး၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေသာ စက္မႈက႑မွာလည္း ေျမျပင္တြင္ အားရဖြယ္မရွိေၾကာင္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ လၽွပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား နိမ့္က်ေနဆဲဟု သူကဆိုသည္။

“ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ အားရေက်နပ္မႈသိပ္မရွိဘူး။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မွန္မွန္မလာတာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းတာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ထုတ္ကုန္ပ်က္စီးတာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ Processing  လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ မီးပ်က္ရင္ ပ်က္စီးသြားတာဆိုေတာ့ အေလအလြင့္ေတြ ဘာေတြျဖစ္တယ္ေလ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအား က်ဆင္းေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထုတ္လုပ္မႈမျမင့္ႏိုင္သျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသုံးစြဲျခင္းကိုသာ အားျပဳရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အာလူး၊ ေဂၚဖီ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စသည္တို႔ကိုပင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနသည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေထာက္တိုင္မ်ား ျဖစ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမျမင္ေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္သီဟက ေျပာသည္။

၎သည္ Naraa လက္ဖက္ေျခာက္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ SME လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

“ဒီအခ်ိန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက တက္ေနပါတယ္လို႔ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ လက္မခံဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ငန္းဆိုလည္း ပုံမွန္ေလးအတိုင္း မနည္းသြားေနရတယ္။ တစ္ခါတေလဆို က်သြားတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေသးစားေခ်းေငြအရင္းအႏွီးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို အစိုးရအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားက ကူညီေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္မူ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။ အထူးသျဖင့္ေခ်းေငြရရန္ ခက္ခဲဆဲ ျဖစ္သည္။

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္မေျပလၽွင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ပိုေကာင္းလာရန္မရွိဟု ဦးေက်ာ္သီဟက ယူဆသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၏ စီးပြားေရးအေပၚ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေကာင္းျမင္ထားသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေသာ ရခိုင္အေရးႏွင့္ အျခားစိန္ေခၚမႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က သတိေပးသည္။

တကယ့္အႏွစ္သာရပိုင္းျဖစ္သည့္ ေျမျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုစည္ပင္လာရန္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္အားေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု UMFCCI တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာပါဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ စီးပြားေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းကို ၎ကလက္ခံသည္။ ဆက္လက္တိုးတက္ရန္လည္း ၎က ယုံၾကည္သည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာျခင္းထက္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာမ်ား ပိုမ်ားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သူက ယခုလိုဆိုသည္။

“တိုးတက္မႈမရွိဘူးမဟုတ္ဘူး။ ရွိမယ္။ ေႏွးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ျပႆနာေတြက ပိုမ်ားမယ္” 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *