လူမ်ိဳးစုျပႆနာ အေျဖရွာ

‘တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး’ ဟူေသာ စကားလုံးမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဟူေသာစကားရပ္သည္အဓိပၸာယ္အားျဖင့္
အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ခက္ေနသည္က အႏွစ္သာရပိုင္းကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ လူမ်ိဴးစုျပႆနာက အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ ကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနပါက ယင္းမွာ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနတတ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္” ( State Formation ) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္ကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္လၽွင္ လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ယခုစာစုတြင္ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းသုံးပါး

လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရပါသနည္းဟုဆိုလၽွင္ တန္းတူညီမၽွမႈမရွိလို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တန္းတူညီမၽွမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မႈပုံသဏၭာန္ပိုင္းက ျပ႒ာန္းေပးသည္ျဖစ္ရာ ယင္းပုံသဏၭာန္ပိုင္းကို ျပဳျပင္ေပးဖို႔လိုသည္။ ထို႔အတြက္အေျခခံအေၾကာင္းတရား သုံးပါးရွိပါ သည္။

၁ ။ ဖယ္ဒရယ္ပုံစံျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သုံးျခင္း (Federal)

၂ ။ နိင္ငံေရးမွာ လူမ်ိဳးစုအားလုံးအခ်ိဳးက်ပါဝင္ခြင့္ရၿပီး တန္းတူညီမၽွမႈရွိေသာအေျခအေနကိုဖန္တီးႏိုင္သည့္ စနစ္ပုံစံ
(Consociationalism)

၃။ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံစုစည္းၿပီး ဘုံအမွတ္လကၡဏာ သတ္မွတ္ေနထိုင္ျခင္း (Transcendent Identity)

ဆိုခဲ့ပါ ပုံစံသုံးမ်ိဳးမွာ လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ဒီဇိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနအထားႏွင့္ သင့္ေတာ္သလို စီမံအသုံးခ်တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္။

၁။ Federal

ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ လက္တင္ဘာသာစကား ‘Foedris’ မွ ဆင္းသက္လာသည္။ ‘ရည္႐ြယ္ခ်က္တူညီၾကေသာ ေဒသမ်ား အစုအဖြဲ႕’ ဟုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံသေဘာတရား သုံးခုရွိသည္။

၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ လႊမ္းမိုးမႈ (Supremacy of the constitution )
၂။ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအၾကားအာဏာခြဲေဝမႈ (Power sharing)
၃။ ဖယ္ဒရယ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ (Federal judiciary) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ေဒသအစိုးရတို႔၏ အေနအထား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပုံသဏၭာန္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္လာသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထားရွိေသာ ‘ႏိုင္ငံေရးပဋိဉာဥ္’ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ရပ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္အတိအက် ေရးသားထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။

အာဏာခြဲေဝမႈသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဓိကေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အာဏာခြဲေဝမႈကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ ဤတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲေသာပုံစံႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားနည္းေသာပုံစံဟူ၍ ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ စပ္မိေအာင္ ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံး၏ သေဘာကမူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆုံးတရား႐ုံးျဖစ္သည္။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးအပ္ခ်က္အရ စီရင္ခြင့္အာဏာအျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမွန္သမၽွကိုလည္း ပယ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။

၂။  Consociationalism 

Consociationalism သီအိုရီကို နိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ Aren Lijphart  ကေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ နယ္သာလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံတို႔တြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားလုံးမၽွမၽွတတပါဝင္ခြင့္ရွိေစရန္ႏွင့္ တန္းတူ ညီမၽွမႈရွိေသာ အခြင့္အာဏာတို႔ကို ဖန္တီးေပးထားေသာစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းသီအိုရီတြင္ အေျခခံအခ်က္ေလးခု ပါဝင္သည္။

(၁) ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (Grand Coalition)

လူမ်ိဳးစုႀကီးတစ္ခု ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးတစ္ခုက အေၾကာင္းအရာ အားလုံးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ ပိုင္ခြင့္မရွိေအာင္ ထိန္းၫွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္အသီးသီးက လူမ်ားပါဝင္ေနေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ တည္းက အရာရာကို စိတ္တိုင္းက် ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။

(၂) တန္းတူေသာ ဗီတိုအာဏာ (Mutual Veto)

လူမ်ားစု၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အာဏာကို တန္းတူျဖစ္ေစေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစု၏ အဆုံးအျဖတ္ကို လူနည္းစုက (မဲ႐ႈံးေနသည့္တိုင္) ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ အမ်ားစုဆႏၵကို ဦးစားေပးရေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ သဘာ၀ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အမ်ားသေဘာတူသည့္ကိစၥတိုင္း မၽွတမႈရွိပါသလား မွန္ကန္မႈရွိပါသလားဟူ၍ သီအိုရီက ေမးခြန္းျပန္ထုတ္သည္။

(၃) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳျခင္း (Proportionality )

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္မဲႏွစ္မဲခန္႔ ကပ္႐ႈံးသြား႐ုံျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကို လက္လြတ္ခံလိုက္ရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာကာယကံရွင္
အတြက္ အေတာ္ေလးနစ္နာသည္ဟုဆိုနိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရရွိေသာဆႏၵမဲအခ်ိဳးအစားအတိုင္း ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရွိေစျခင္းသည္ ဘယ္သူမွ မနစ္နာေစသည့္အတြက္ ဒအခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳမႈဒ ပုံစံကိုသာ သီအိုရီက ေ႐ြးခ်ယ္သည္။

(၄) ေဒသအလိုက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Segmental Autonomy )

ေဒသအလိုက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလၽွာ႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ‘ခြဲထြက္ခြင့္’ ကိစၥကိုေတာ့ သီအိုရီက သတ္မွတ္လက္ခံထာျခင္း မရွိပါ ။

၃။ Transcendent  Identity  

ယခုနည္းလမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္မႈ ပုံသဏၭာန္ပိုင္းႏွင့္ သိပ္မဆိုင္လွေပ။ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) ပိုင္းသို႔ ယိမ္းသည္။ အဓိကေတာ့ အမွတ္အသားလကၡဏာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို စုစည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္အသားေပါင္းစုံရွိ ေနသည္။ ယင္းအမွတ္အသား ကြဲျပားမႈမ်ားကိုအေျခခံၿပီး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားမ်ားကိုအလြန္အကၽြံေရွ႕တန္းတင္ၾကလၽွင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွင့္ရွိေနၿပီးေသာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္အတြက္ အမွတ္အသား စုစည္းမႈကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို Transcendent  Identity ဟု ေခၚသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းကို ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ ဆင္တူမႈရွိေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ သတိခ်ပ္ရမည္မွာ ယခုလိုစုစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ လူမ်ိဳးစုအားလုံး၏ စစ္မွန္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သင့္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ေပ။

နိဂုံး

အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားမွာ သီအိုရီဟုဆိုဆို ၊ စနစ္ပုံစံမ်ားဟု ေျပာေျပာတကယ္တမ္းေတာ့ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံသဏၭာန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖရွင္းေသာပုံစံတိုင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မိမိတို႔၏ ပကတိအရွိတရားႏွင္ ခ်ိန္ၫွိလုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔က အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈပုံစံတိုင္းကို မိတၱဴကူးလို႔မရ။ လိုအပ္သလို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔သာျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုျပႆနာအေပၚ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈပုံသဏၭာန္ပိုင္းကေန၍ ခ်ဥ္းကပ္တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာအတြက္ အျခားေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားလည္း က်န္ပါလိမ့္ဦးမည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာနိင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစုျပႆနာမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။ ယခုထိလည္း မေျပလည္ေသး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပႆနာကို ‘ေခြ’ ထားခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္က ျပႆနာကို ျပႆနာလို႔ ျမင္ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေနာက္ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းလိုစိတ္ ရွိရမည္။ ၿပီးလၽွင္နည္းလမ္းရွာရပါမည္။ ယခုစာစုသည္ ျပႆနာကို သိျမင္ကာ ေျဖရွင္းလိုစိတ္ရွိၿပီး နည္းလမ္းရွာသူ တို႔အတြက္ လက္လွမ္းမီသမၽွေလး တင္ျပေပးလိုက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *