ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေရးပါမႈ

ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ အေျခအေနတြင္ ယခင္အေလ့အထမ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားရွိေနဆဲ၊ က်င့္သုံးဆဲျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လၽွိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုေလာက္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမရွိခဲ့ဘဲ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ အဆက္အသြယ္မ်ားကို လိုအပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြင္းပင္ ဘ႑ာေရးသတင္း အခ်က္အလက္ မၽွေဝျခင္းမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ အစိုးရဦးစားေပး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ နားလည္မႈေရခ်ိန္မွာ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အလြန္အမင္းအကန္႔အသတ္ရွိလွသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးအခင္းအက်င္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေျဖေလၽွာ႔ျခင္းမ်ား- ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ယခုအခါ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အသိပညာတိုးတက္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းစာေစာင္ (Union Citizen’s Budget) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ဥပေဒတို႔ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္က္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး အဓိကမ်က္ႏွာစာတြင္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ က႑အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယခင္အေလ့အထမ်ား လႊမ္းမိုးဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ အေျခတက်မျဖစ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း အကူအညီ ေပးႏိုင္မႈမရွိေသးေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပြင့္လင္း ျမင္သာမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ နိမ့္ပါးေနေသးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ဘတ္ဂ်က္စစ္တမ္းတြင္ (Open Budget Survey) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၇ မွတ္သာရရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေသာေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စာလၽွင္ အလြန္နည္းေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းက႑ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာပ်မ္းမၽွအမွတ္မွာ ၄၂ မွတ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕မူဝါဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကို ခြဲေဝျခင္းစသည္တို႔ ပါဝင္ေသာ မူဝါဒအျခခံဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား၏ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းပုံစံေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္မွာလည္း ကန္႔သတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္လည္း အေပၚမွေအာက္သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးသည့္ အေလ့အထ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုက အားေပးသည့္ ပုံစံအတိုင္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရအေနႏွင့္ အာဏာရၿပီး သုံးႏွစ္ေျမာက္တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမၽွ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္က႑မ်ားနည္းတူ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရမ်ား ရွိလာေစရန္မွာလည္း ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အစိုးရမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ NLD အစိုးရအတြက္ ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သင့္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတတ္ေသာ အျခားက႑မ်ားထက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ ရလဒ္ရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္သည္ ကမၻာေပၚရွိ အစိုးရမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ စြမ္းအားအရွိဆုံး မူဝါဒေရးရာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစေသာ မူဝါဒအေျခခံေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ခံျမန္မာအစိုးရ၏ အမွန္တကယ္အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေပမည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ရေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးဘဲ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္သုံးသပ္ျခင္းတြင္ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ယခင္က အခြန္အခမ်ားအေနျဖင္ ၁၉ မ်ိဳးသာေကာက္ခံ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ အခြန္အခ ၃၉ မ်ိဳးထိ ေကာက္ခံလာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ (ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ မၽွေဝသုံးစြဲသည့္ ရေငြမ်ား ႏွစ္ခုေပါင္း) အေပၚ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မွီခိုေနရသည္။

ဤတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးပါပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ျခင္းတြင္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ား။ဘ႑ာေရးေကာ္တီမ်ား၏ အခန္းက႑ျမင့္တက္လာေစရန္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ျပင္ပမွပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ယင္းအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ားကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမွ တာဝန္ခံမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တြန္းအားေပးသင့္သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ပါဝင္ႏိုင္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ သမား႐ိုးက်နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕ၾကားနာပြဲမ်ားအျပင္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳသင့္သည္။ ဥပမာ – တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ လူမႈကြန္ရက္ပလတ္ေဖာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳဖန္တီးေပးထားသင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္သည္မ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိရွိျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ NLD အစိုးရသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သာ္လည္း ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေစရန္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဖာ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ဳားအေနျဖင့္လည္း ယင္းတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ျခင္းအခန္း က႑ကို ယခုထိ အားေကာင္းခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈရွိရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စ႐ိုက္လကၡဏာသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သုံးစြဲသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစိုးရ၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပည္သူ မ်ားမွ သိရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

(ေဇာ္မင္းထြဋ္သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာမွ အႀကီးတန္း အစီအစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေအးမို႔မို႔ခိုင္သည္လည္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာမွ အစီအစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရးအရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။)

ေဇာ္မင္းထြဋ္၊ ေအးမို႔မို႔ခိုင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *