လူ႕အခြင့္အေရး နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီလား

FP

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအာ္ဒါတြင္ အဓိကကစားသမားအျဖစ္ စတင္ေပၚထြက္လာသည့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚခ်က္ကို လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ယင္းအက်ပ္အတည္းလားရာကို လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ HRW ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား ၏ အဖြင့္ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၄ ခုနစ္ အစီရင္ခံစာေခါင္းစဥ္ကို ‘အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ရက္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ားစု အႏိုင္က်င့္မႈ၊ အလြဲသုံးစားအၾကမ္းဖက္ဝါဒ တန္ျပန္မႈ ရပ္’ ဟု ေပးထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မူ ‘အေၾကာက္တရားႏိုင္ငံေရး၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေပၚ ဖိႏွိပ္မႈက ကမၻာလုံးခ်ီအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစလဲ’ ဟုသာ ေရးသားႏိုင္ေတာ့သည္။ ယင္းေနာက္ႏွစ္တြင္မူ ‘ေခတ္သစ္လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေခါင္းေထာင္လာသည့္ ေပၚျပဴလာဝါဒီက ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္’ဟုသာ သတိေပးႏိုင္ေတာ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ‘ယခင္သုံးႏွစ္ကကဲ့သို႔ အေျခအေန ဆိုး႐ြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လြန္စြာဆိုး႐ြားသည့္အေနအထားတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေအာင္ပြဲရၿပီးၿပီဟု ယခင္က ယူဆထားသည့္ တိုက္ပြဲျပန္တိုက္ေရး လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္လာရၿပီျဖစ္သည္။ အလုံးစုံ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အဖြဲ႕သည္ HRW အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း အျခားေသာ လူ႕အခြင့္ အေရးအုပ္စုျဖစ္သည့္ Amnesty International က ‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အမုန္းတရားေတြ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေပၚ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတာေတြ၊ ထိခိုက္ခံစားရမႈ၊ မညီမၽွမႈေတြ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္လာတာေတြကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ကို ခြင့္ျပဳေပးေနပါတယ္’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပတိုက္တြင္ ေပၚျပဴလာဝါဒီေခါင္းေထာင္လာျခင္းႏွင့္ အတူ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္မည့္ မုန္တိုင္းအားယူလာျခင္းကို မည္သည့္အတြက္ ထင္ရွားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုအမ်ားစု မ်က္စိလၽွမ္းမိခဲ့သနည္းဟု ေမးရမည္။

လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈကို ေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ စတိဖန္ေဟ့ဂြတ္၊ ဆန္ျမဴရယ္မိုး၊ အဲရစ္ဆိုနာတို႔ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားက အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏ဥပေဒဝါဒ (Legalism) လုံေလာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကနဦးကတည္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္မွာ လိုက္နာရန္ လိုအပ္မည့္ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္ပါက လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ယင္းႏွင့္ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ဂ်ာမန္ပညာရွင္ကားစမစ္၏ အိုင္ဒီယာပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးအေပၚတြင္ ဥပေဒရွိေနမည့္အစား ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ခြဲထုတ္မရသည့္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သင့္သည္ဟု ၎က ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယကမၻာ စစ္လြန္ကာလသည္ ‘က်င့္ဝတ္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးကာလ’ ဟု စာေရးဆရာ မိုက္ကယ္အစ္နက္တစ္က တစ္ခါက ေရးသားခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးကို လူ႕အခြင့္အေရး အေျချပဳ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစနစ္လႊမ္းၿခဳံ မႈ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ လိုေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေရွာင္လႊဲမရ ေသခ်ာလွသည့္ တိုးတက္မႈႀကီးကို ဘရက္ဇစ္၊ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတျဖစ္လာမႈ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပုံမွန္အားေကာင္းလာမႈတို႔က တစ္စစီခြဲေခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စနစ္အားလုံး၏ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေႏွးႏွင့္ အျမန္ လက္ခံလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း HRW ႏွင့္ AI တို႔က အ႐ႈံးကိုလက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စုေပါင္းေထာက္ခံမႈသာရွိပါက လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုထိေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ ကမၻာ့လုံးခ်ီပါဝါမၽွေခ်သည္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကိုင္စြဲသည့္ အစိုးရမ်ားမွ ေဝးရာသို႔ ယိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအေရးကို ရန္လို သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယအုပ္စုတြင္ သိသာထင္ရွားစြာပင္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ တူရကီ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗင္နီ ဇြဲလားတို႔ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ အေသးစားႏွင့္ အငယ္စားတိုင္းျပည္မ်ား ဝင္ေရာက္လႈပ္ ရွားလာသည့္တိုင္ေအာင္ အဓိကပါဝါမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမွ ဆုတ္ခြာသြားၿပီဟု ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ HRW က ဝန္ခံထားသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈဝန္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသည္မွာ ၎တို႔၏အေနအထား သိသိသာသာ အားေပ်ာ့မႈအတြက္ ျပစ္တင္မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေထာင္စုႏွစ္ခ်ီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက သမိုင္းသည္ ၎တို႔ဘက္တြင္ရွိမည္ဟု ယုံၾကည္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔အေနအထားတြင္ သံသယဝင္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ားက အဆိုပါသူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နည္းဗ်ဴဟာအဆင့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားထက္ ပိုသည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သုံးသပ္သင့္သည္။

‘ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အားက်ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ထုတ္စာအုပ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အစ္နက္တစ္က ‘လာမည့္ ႏွစ္ငါးဆယ္ ကာလတြင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကမၻာလုံးခ်ီလူ႕အခြင့္အေရေၾကညာစာတန္းကို ေက်ာကန္ထားသည့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဘုံတူညီမႈ ဆက္လက္အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္လာမည္။ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္ျပဳမႈသည္ က်င့္ဝတ္ဂလိုဘယ္ျဖစ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္လာမည္ဟု ယုံရန္အေၾကာင္းမရွိ’ ဟု သတိေပးထားသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ရပ္တည္မႈကို လူ႕အခြင့္အေရးလိုလားသူမ်ားက သန္႔စင္ျမင့္ျမတ္မႈဟု ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သံသယရွိသူမ်ားက မာနေထာင္လႊားမႈအျဖစ္သာ ခံယူမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ မာနေထာင္လႊားမႈမ်ိဳးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈ၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ ယင္းသို႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မည္ဆိုသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားတြင္ အသိသာ အထင္ရွားဆုံး ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ယင္းအနက္ ပထမဆုံးေသာမူေဘာင္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ႐ုံး ( ICC) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လက္ခံလိုက္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ (R2P) ဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိေသာ အယူဝါဒျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ အေျချပဳ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစစ္ေရးစြက္ဖက္မႈ မလုပ္ေဆာင္ခင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို ဦးစြာအသုံးျပဳေရး R2P က အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ခိုင္လုံမွ တုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္မွ အင္အားအသုံးျပဳသင့္သည္ဟု R2P ကို လိုလားသူမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာလက္ခံထားသည့္ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပပါဝါမ်ား ေထာက္ခံမႈရရန္လိုသည္။ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံမႈရမွသာလၽွင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုထံ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတိုင္းျပည္၏ အစိုးရသည္ ေဖာ္ျပပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိသည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းျပစ္မႈမ်ားမျဖစ္ေရး တားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိျဖစ္ေနသည္ဆိုသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္သည္။

R2P ႏွင့္ ICC ႏွစ္ခုလုံး၏ လႊမ္းၿခဳံမႈသည္လည္း လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔သည္။ ယင္း ရပ္တည္ခ်က္ ေပၚထြက္လာမႈေၾကာင့္ ‘အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အလုံးစုံရပ္တန္႔ေရး၊ ပိုမိုနီးကပ္လာၿပီဟု R2P ၏ အဓိကဗိသုကာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဂါရက္အီဗန္က ေရးသားထားသည္။ ‘ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစရ’ ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္သည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ICC ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကမူ အနည္းငယ္အားေပ်ာ့သည္။ အဆိုပါ တရား႐ုံးထူေထာင္ေရး ေရာမရပ္တည္ခ်က္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ကမၻာလုံးခ်ီ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႀကီးစြာေရွ႕တန္းေရာက္သြားသည္ဟု ယင္းကာလ ကုသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုဖီအာနမ္က ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီး ေနာက္တြင္ R2P ႏွင့္ ICC တို႔ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အယူအဆမ်ားျဖစ္လာသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းကို ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ၾကည့္လၽွင္ ICC ၏ စုံစမ္းမႈအားလုံးနီးပါးကို အာဖရိကတြင္သာ ICC ပထမဆုံးေသာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ လူ၀စပ္မိုရီႏို လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈသည္ ႀကီးစြာေသာအမွား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပိုင္းအရ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အာဖရိကသားမ်ားကိုသာ ျပစ္မွတ္ထားေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ICC မွ အာဖရိကသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏုတ္ထြက္ေရး အႀကီးအက်ယ္လႈံ႔ေဆာ္မႈ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

brown edu

အစုလိုက္အၿပဳံ လိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို စစ္ေရးအရတားဆီးေရး ကမၻာလုံးခ်ီလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ R2P ကို တစ္ႀကိမ္တည္းသာ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရေသးသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေရး လစ္ဗ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ မၾကာခင္ပင္ အုပ္စိုးမႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ေရးသို႔ ဦးတည္သြားသည္။ လစ္ဗ်ားစြက္ဖက္မႈသည္ မွန္ကန္သည္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈသာ မွားယြင္းသည္ဟု R2P ကို အဓိကလိုလားသူမ်ားက က်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ႈျမင္ထားသည္။ မွန္ကန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ အျခားေသာ R2P စြက္ဖက္မႈ အနာဂတ္တြင္ ေပၚလာႏိုင္ေျခလြန္စြာနည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ ျမန္မာျဖစ္စဥ္မ်ားက ယင္းလားရာကို နာက်င္စြာ ျပသလ်က္ရွိသည္။

ICC ႏွင့္ R2P တို ႔မည္သည့္အတြက္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သနည္းဆိုသည္ကို နက္႐ႈိင္းသည့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းတရားမ်ားက ရွင္းျပထားသည္။ ICC ျဖစ္စဥ္တြင္ တရား႐ုံးအမိန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္မ်ားစြာေသာ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ တရား႐ုံးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံ မည္မၽွမ်ားမ်ား လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ တရား႐ုံး၏ တရားဝင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ တရားဝင္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ျဖစ္မႈ မတူေပ။ လစ္ဗ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ သည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္သည္၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကိုဆိုဗိုအေပၚ စြက္ဖက္မႈ တရားမဝင္ ေပ။ စံႏႈန္းႏွစ္ရပ္ က်င့္သုံးသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံ ထားရသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ ကမၻာ လုံးခ်ီ တရားမၽွတမႈေပၚလာေရး လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

R2P ျဖစ္စဥ္တြင္ စစ္ေရးမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ကစားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုနစ္ ကင္ညာေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူအေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ အဓိက႐ုဏ္းေပၚထြက္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ R2P အေရးကို အာနမ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္ညာတြင္ R2P သည္ အသုံးဝင္သည့္ ေစ့စပ္ေရးကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း စံေတာ္ဝင္သံတမန္ေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိေပ။ ယင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စြမ္းအားကသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ ျဖတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရရွည္တြင္ ကမၻာႀကီး ပိုေကာင္းလာလိမ့္မည္၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလာလိမ့္မည္ဟု R2P ႏွင့္ ICC ကို ခုခံကာကြယ္သူမ်ားက ျငင္းခ်က္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေတြးဆခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လာခ်ိန္တြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးလႈပ္ရွားမႈ အက်ပ္ဆိုက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ R2P ႏွင့္ ICC တို႔ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အာဏာရွင္စနစ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ ကမၻာတြင္ အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ေနသည့္ အိုင္ဒီယာမ်ားျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္သည့္ အနာဂတ္ကာလအထိ အာဏာရွင္စနစ္ အားေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီအားနည္းေနမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သက္သက္သည္ လုံေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။

ကိုးကား – Foreign Policy

ခ်မ္းေျမ႕

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *