Digital rights

ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသည့္ Digital Rights ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ Panelist အျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္အတြက္ သူ႕အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ ဖလွယ္ခြင့္လည္းရခဲ့ၿပီး အက်ိဳးရွိခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့သမၽွထဲမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပန္လည္ေရးသားလိုက္ပါသည္။

Digital rights ဟူသည္ Offline ေခၚ အျပင္ဘ၀တြင္ရေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို Online ေခၚ အင္တာနက္ေပၚတြင္ပါ ရယူျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Digital Rights ရမွသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေပမည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ Digital Life ေခၚ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘ၀ႏွင့္ အျပင္ဘ၀ မကြာျခားေတာ့ပါ။ မနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ Mobile phone ႏွင့္အတူထ၊ Facebook ေပၚတြင္ မနက္မိုးလင္း ေမတၱာပို႔စာတင္သူမ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘ၀သည္ ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးသည္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း Digital Rights ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ သုံးခ်က္သာ ေျပာလိုသည္။ Right to Information  သတင္းႏွင့္ ပညာသိပိုင္ခြင့္၊ Rငါ့အ အသ ဏမငလေခပ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ Right to Freedom of Expression လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခြင့္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

right to information

Right to Information တြင္ ႏွစ္ခ်က္ေျပာလိုသည္။ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ Content Provider  ေခၚ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးသူ ထုတ္လုပ္သူဟု ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ Online ေပၚတြင္ စုေနၾကသည္။ Online ေပၚတြင္ ရွိမေနပင္လၽွင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ Digital Format ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္၊ Disc ေပၚတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Online ေပၚတြင္ မရွိေနလၽွင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရယူႏိုင္လၽွင္ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရစ္မည္။ ကိုယ္သိခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ Click တစ္ခ်က္ေခါက္႐ုံျဖင့္ သိရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ Internet Access ေခၚ အင္တာနက္ရေနရန္လိုသည္။ အင္တာနက္ရေန႐ုံျဖင့္မၿပီး အင္တာနက္သည္ ျမန္ရန္လိုသည္။ ျမန္႐ုံျဖင့္မၿပီး ေဈးသက္သာရန္လိုသည္။ အင္တာနက္ ျမန္ဆန္ေဈးသက္သာမွသာ အင္တာနက္ကိုသုံးၿပီး ဗဟုသုတ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာမ်ားကို ရွာမွီးႏိုင္မည္။ ပဲစိုက္ေတာင္သူသည္ ကမၻာ့ပဲေဈးကို လက္လွမ္းမီမည္၊ ေက်ာင္းသားသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚပညာရပ္မ်ားကို အကဲခတ္ႏိုင္မည္။

အင္တာနက္ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သည္။ အစိုးရက ေရခံ ေျမခံေကာင္းေအာင္ ဥပေဒမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလိုက္လၽွင္ အင္တာနက္ရမည္၊ ရေသာအင္တာနက္ျမန္မည္၊ ျမန္ေသာအင္တာနက္ ေဈးသက္သာမည္။ ဖုန္းကတ္မ်ား ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မွ ျမန္မာေငြ ၁၅၀၀ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္း၊ Internet Service Provider ေခၚ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား မ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ Individual ေခၚ လူတစ္ဦးခ်င္းဟု ရွိသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝျခင္းသည္ အကုန္အက်သက္သာသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝသူမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ သတင္းဌာနတစ္ခုခ်င္းသဖြယ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ Fake News ေခၚ သတင္းမွား၊ သတင္းလိမ္မ်ား ေပါမ်ားလာသည့္ အႏၲရာယ္ရွိလာသည္။ Fake News ၏ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းတစ္ရပ္မွာ တရားဝင္ရပ္တည္ေနေသာ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတင္း မီဒီယာမ်ားသည္ အမွားအယြင္းရွိလၽွင္၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိလၽွင္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ရာ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈသည္လည္း အင္တာနက္ေပၚရွိ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါမွန္းမသိသူ၊ ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ထားျခင္း မရွိသူမ်ားထက္ ျမင့္မားေပသည္။

freedom of expression

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားက ေျပာျပျခင္းျဖင့္ အစိုးရသည္ ပိုေကာင္းေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ Freedom of Expression သည္ ပိုၿပီး ပြင့္လန္းလာသည္။ သာမန္လူတို႔ပင္ ကိုယ့္အျမင္ကို လူမ်ားစြာသိေအာင္ ဟစ္ခြင့္ရလာသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားပိုင္ခြင့္သည္ သူတစ္ပါး၏အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရပါ။ ကိုယ့္အျမင္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆိုၿပီး တစ္ပါးသူကို ဆဲဆိုခြင့္မရွိ။ သူတစ္ပါးကို ဆဲေရးတိုင္းထြာလၽွင္ အခန္႔မသင့္ပါက Hhate Speech ေခၚ အမုန္းစကား စာရင္းဝင္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ Digital ေခတ္ တြင္ ဖ႐ုႆဝါစာ စကားတစ္ခြန္းသည္ ခဏေလးႏွင့္ ကမၻာပတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ Online ေပၚတြင္ စာတစ္လုံး၊ စာတစ္ေၾကာင္း မတင္ခင္ ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္သည္။

right to privacy

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကို လူသိမခံဘဲေနခြင့္ လူတိုင္းတြင္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ သုံးစြဲသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အသိပညာေစာင့္စည္းမႈဟု ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ Data ေခၚ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ေ႐ႊျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ သုံးစြဲသူတို႔ထံမွအခ်က္ အလက္ကို ရသည့္နည္းႏွင့္စုသည္။ ကိုယ္ကိုင္သည့္ လက္ကိုင္ဖုန္း Samsung၊ Huawei၊ iPhone စသည္တို႔က စုသလို သုံးသည့္ အင္တာနက္ရွာစက္ Search Engine မ်ားျဖစ္သည့္ Google စသည္ တို႔ကလည္း စုသည္။ ကိုယ္ Account ဖြင့္ထားသည့္ Social Media၊  Facebook၊ Twitter တို႔ကလည္း စုသည္။ ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ား မိမိ၏ တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံ ေရာင္းစားလၽွင္၊ ေဝမၽွလၽွင္ မိမိလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ Right to  Privacy ကို ထိခိုက္သည္။ ျမန္မာတို႔ အမ်ားဆုံးသုံးေနၾကသည့္ Facebook ဆိုလၽွင္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ရွင္းလင္းေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ကပင္လၽွင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာႀကီးျဖစ္သည့္New York Times က Facebook သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မယူဘဲ နည္းပညာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဝငွခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

Right to  Privacy ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ဒုတိယအခ်က္မွာ သုံးစြဲသူကိုယ္တိုင္၏ သတိ၊ အသိႏွင့္ ေစာင့္စည္းမႈျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား မလိုအပ္ဘဲပါမသြားေအာင္ သတိထားရမည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပါး၀ျခင္း Digital Literacy သည္ အေရးႀကီးလာၿပီ။ ‘သမိုင္းသင္သည္မွာ မ ‘အ’ ေအာင္’ ဟူေသာ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ စကားကိုယူၿပီး ‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေၾကာင္းသိသည္မွာ မ
‘အ’ ေအာင္’ ဟုေျပာလၽွင္ မွားအံ့မထင္။ ကိုယ္သုံးစြဲသည့္ Facebook၊ Twitter ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းတို႔၏အထာမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ကိုယ့္ကေလးပုံကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တင္၊ ကိုယ့္ကေလးေက်ာင္းကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တင္ျခင္းမွာ ကိုယ့္အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္အဓမၼက်င့္မႈမ်ား ပိုၾကားရခ်ိန္မ်ားတြင္ တင္သင့္၊ မတင္သင့္ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ သက္ႀကီးမ်ားသာက်န္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ခရီးသြားသည္ကို လူအမ်ားသိေအာင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တင္ျခင္းမ်ိဳးသည္ အႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေၾကာက္လြန္းရင္လည္းမရ ခ်စ္လြန္းရင္လည္း မလွ

Digital ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ေၾကာက္လြန္းျခင္းႏွင့္ ခ်စ္လြန္းျခင္း ဟူေသာ အစြန္းတရားႏွစ္ပါးကို ေရွာင္မွ။ Digital Phobia ေခၚ Terminator ဇာတ္လမ္းမ်ားၾကည့္ၿပီး ကမၻာႀကီးကို စက္႐ုပ္မ်ားက အုပ္စိုးေတာ့မည့္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရန္။ Digital Phobia ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာကို ေရွာင္ေနလၽွင္ ကိုယ္သာက်န္ခဲ့မည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္သာက်န္ခဲ့မည္။ နည္းပညာတန္ခိုးျဖင့္ အားလုံးသာယာမည္ဟူေသာ Digital Paradise ဒစ္ဂ်စ္တယ္သုခဘုံမ်ိဳး အယူအဆကိုလည္း ေရွာင္သင့္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သည္ မသုံးတတ္လၽွင္ အႏၲရာယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ား Digital Rights ျပည့္ျပည့္၀၀ခံစားႏိုင္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရးသည္ အစိုးရပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား Digital Rights ခံစားႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း ေကာင္းစြာလည္ပတ္မည္။ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို လိုက္နာေအာင္ အစိုးရက ၾကပ္မတ္ရမည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား Digital Literacy တိုးတက္ေအာင္ ပညာေပးျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ သတင္း၊ ပညာသိပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုခြင့္တို႔ျဖစ္သည္။ Fake News ဒဏ္ မမိေအာင္ အျပင္ေလာကတြင္ တကယ္ရပ္တည္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈဖတ္႐ႈျခင္း၊ Digital Privacy မထိခိုက္ေအာင္ Digital Literacy ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ Digital အစြန္းႏွစ္ပါးကို ေရွာင္ျခင္းတို႔သည္ Digital Rights အေျဖမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *