ေဈးလႈပ္ခတ္မႈအမ်ားဆုံးျဖင့္ ဦးေမာ့ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ)

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၄၀ ခန္႔ပိုခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၅၀ ဒသမ ၇၄ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၂၇ ဒသမ ၆၇ အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ သီတင္းပတ္ ေလးပတ္ခန္႔ ၄၅၀ ပြိဳင့္ေအာက္တြင္သာ ရွိေနရာမွ ယခုသီတင္းပတ္ ေသာၾကာေန႔ ၄၅၀ ဒသမ ၇၄ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ရာ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ ပြိဳင့္ ၂၀ ခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့သည္။

MCB ႏွင့္ TMH ကုမၸဏီတို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ေဈးအျမင့္ျဖင့္ အစုအေရအတြက္ အနည္းငယ္ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ အက်ဘက္ (Down-trend) တြင္ ရွိေနေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ႐ုတ္ခ်ည္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္ ပိုနည္းခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ သုံးပတ္အတြင္း ရွယ္ယာေဈး က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ သို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၅၀ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၁,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၂,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၁,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ဆပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

စေတာ့ေဈးကြက္တစ္ခုလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

အေရာင္းအဝယ္ ငါးရက္အတြင္း သုံးရက္အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ ၂၇၃ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ အဖြင့္ေဈး ၇၇၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၈၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၇၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ရွယ္ယာ ငါးစုကို ၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ဆယ္သန္းေအာက္သာ အေရာင္းအဝယ္ ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၃၉၀ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ကိုးသန္းခန္႔အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးမွာ အဖြင့္ေဈး ၂၄,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၄,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရွယ္ယာတစ္စုလၽွင္ အျမတ္ေဝစု ၂၀၀၀ က်ပ္ ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အျမတ္ေဝစု ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု ၂၇,၀၀၀ က်ပ္ရွိခဲ့ရာ ရွယ္ယာ တစ္စု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၈၅ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ရွစ္သိန္းခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၂၆၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၆၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ ၂၆၀၀ က်ပ္အထိ ထိုးက်ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈးထိုးက်မႈကို ျပန္ဆြဲတင္သည့္အေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တို႔တြင္ ရွယ္ယာတစ္စု ၊ ႏွစ္စုကို ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာ္မရွင္ခ ၅၀၀၀ က်ပ္ အကုန္အက်ခံကာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီငါးခုအနက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးကုမၸဏီ ျဖစ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *