ျမန္မာ့စီးပြား စကၠဴက်ားကို အသက္သြင္းမည့္ လမ္းျပေျမပုံ

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မသိ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပုံတစ္ရပ္ မၾကာမီေပၚထြက္လာေတာ့မည္။

အမွန္တကယ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းျပေျမပုံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ MSDP ကို ကမကထျပဳသူက ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (MDI) ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာကို အႀကံေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ Renaissance Institute လည္း ပါဝင္သည္။

ထိုစီမံကိန္းမူၾကမ္းကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ အႀကံေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါမူၾကမ္းတြင္ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ငါးခု၊ မဟာဗ်ဴဟာ ၂၈ ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၃၈ ခ်က္ပါဝင္သည္။

ထိုအခ်က္အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ ငါးခ်က္ရွိသည့္အနက္ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တတိယရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါ MSDP ၏ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ စီးပြားေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္းေစေရးျဖစ္ၿပီး ထိုရည္မွန္းခ်က္ေအာက္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ငါးခုရွိသည္။

မဟာဗ်ဴဟာငါးခုကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္က ၃၁ ခုရွိသည္။

ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အဓိကတာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္စနစ္မွ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ႏႈန္းရွင္အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္၊ ဗဟိုဘဏ္၏ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ရည္ၫႊန္းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးႏွင့္ မကြာဟေစရန္ အလႈပ္အယမ္း ၾကမ္းသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းေဈးကြက္အတြင္း လိုအပ္လၽွင္ ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရန္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ သာမက ျပည္တြင္းသုံးက်ပ္ေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳရန္ စသည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနည္းတူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ရမယ့္ကိစၥပဲ။ ခုခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ အင္အားရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ရမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

က်န္ရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ခုခ်င္းစီ ျပန္႔က်ဲေနေသာ မူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို MSDP ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမ်ားမွာ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မူဝါဒပိုင္း ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

“ေနာက္ဆိုရင္ ဌာနအလိုက္ စီမံကိန္း ID နံပါတ္ေတြတပ္ၿပီး MSDP ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္ေအာက္ကို ဝင္သြားမယ္။ ဒီေတာ့ ID နံပါတ္ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ဘယ္စီမံကိန္းကိုလုပ္ေနသလဲ၊ ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာက္ကလဲဆိုတာ လြယ္လြယ္ကူကူသိႏိုင္မယ္” ဟု ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းဟုတ္ မဟုတ္၊ ဦးစားေပးက႑တြင္ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းဟုတ္ မဟုတ္ကို အလြယ္တကူ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေဝဖန္ေစာေၾကာရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ခုလို တိတိက်က်ေရးဆြဲလိုက္တဲ့အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကလုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြထဲကလား၊ ဦးစားေပးက႑ကလား ဆိုတာကို သိႏိုင္မယ့္အျပင္ MSDP ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းကေန ေသြဖည္ေနၿပီလားဆိုတာကိုပါ သိႏိုင္မယ္” ဟု ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိအစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ တိက်ေရရာေသာ လမ္းေၾကာင္းမေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ဆိုၾကသည္။

“အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဘယ္က႑ကို ဦးစားေပးလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမလဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္လိုေထာက္ကူေပးရမလဲဆိုတာ နားလည္ပုံမေပၚဘူး” ဟု Sinma ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယခု မူၾကမ္းအျဖစ္ထြက္လာေသာ MSDP ကိုမူ တိက်ျပတ္သားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအႀကံေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုရည္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အပိုင္းမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

“အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရင္ေတာ့ ပိုေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆိုသည္။

ရည္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားသည္ သီအိုရီမ်ားတြင္ အေျခခံထားသည့္အတြက္ ေကာင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အပိုင္းတြင္ ကြာဟမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးက႑ကို ေဇာင္းေပးမႈ မ်ားျပားေနျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑ဘက္မွ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“လူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္တာကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေပမယ့္ ဒါကိုခ်ည္းပဲ ေဇာင္းေပးလို႔မရဘူး။ SME လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ က်ားမ မေ႐ြး၊ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားအ႐ြယ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ရမွာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ MSDP ၏ တတိယရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑က ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ တတိယရည္မွန္းခ်က္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျခာက္ရပ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၆၈ ခုရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တို႔တြင္ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ MSDP တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ပို႔ကုန္ေခ်းေငြ ျဖည့္ဆည္းသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ (Export Financing) လုပ္ကိုင္ခြင့္အျပင္ သြင္းကုန္တြင္လည္း ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လြယ္လင့္တကူ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ရန္ Secondary Market ေပၚေပါက္လာေရးတို႔ကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေငြေရးေၾကးေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

စာ႐ြက္ေပၚတြင္ေရးထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္း MSDP တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပည့္စုံတိက်မႈရွိေသာ လမ္းျပေျမပုံကို လက္ရွိအစိုးရ၏သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္မွ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အားမလို အားမရ ဆိုၾကသည္လည္းရွိသည္။

“ဒီဟာကိုခ်ျပတဲ့အခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ေလးေနာက္က်တယ္လို႔ပဲ ခံစားမိတယ္။ အစိုးရတက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာ ဒါေတြခ်ျပမယ္ဆိုရင္ ေစာေစာလုပ္ေတာ့ ေစာေစာစီးစီး အက်ိဳးရွိတာေပါ့” ဟု MSDP မူၾကမ္း၏ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းျပေျမပုံႀကီးျဖစ္ေသာ MSDP တြင္ ပါဝင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိကက်သည္မွာ စာ႐ြက္ေပၚမွ မဟာဗ်ဴဟာကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ထိန္းၫွိမည့္စနစ္ရွိရန္ႏွင့္ အတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သူ ဦးစံသိန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒါေတြက ေဖာ္ျမဴလာေတြပဲ။ အသစ္အဆန္းေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာသာ ေစာေစာထြက္ခဲ့ရင္ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတာက အားစိုက္ၿပီးေတာ့ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ေစတနာ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *