ေတာတြင္းေနသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါ

လူသူမနီးလွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားၾကားထဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ရွင္သန္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းကား ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒထဲတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကာကြယ္ထားျခင္း၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံ မထိခိုက္ေစသည့္အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမလိုက္နာပါကေငြဒဏ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္အထိက်ခံေစရမည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါဝင္သည္။

“အခု ဘာပဲလိုအပ္လဲဆိုရင္ ဒီဥပေဒကို စိုးမိုးအာဏာတည္ေစဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံးက ပူးေပါင္းအားစိုက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု WWF ျမန္မာ Conservation ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Nick Cox က ဆိုသည္။

မ်ိဳးသုဥ္းလုဆဲေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္သစ္ပင္မ်ားႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (CITIES) တြင္ ပါဝင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္းမွ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုန္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္အမဲလိုက္ပါက ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကလည္း ယင္းဥပေဒ၏ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒအရ ဆင္သည္ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲႏြယ္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံထားရသည္။ အနက္ေရာင္ ဆင္ထီးတစ္ေကာင္သည္ ယာလည္ပင္းတြင္ တူမီးေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိကာ ေသဆုံးေနခဲ့သည္။

ဟန္ကုတ္ဆင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ အလ်ား ၈ေပ၊ ခႏၶာကိုယ္လုံးပတ္ ၇ လက္မရွိကာ အရပ္အျမင့္ ၁၄ ေပ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွာေမာင္းအရွည္ ၅ေပႏွင့္ ၃လက္မ ရွိကာ အသက္ ၃၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္း ျဖစ္သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို တရားမဝင္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိပါက ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၲာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ( ၁၉၉၄ ) တြင္ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို တရားမဝင္အမဲလိုက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ခ်မွတ္ခံရမည္။

ယင္းဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေတာင္႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ေထာင္ဒဏ္မ်ား တိုးျမႇင့္ထားသည္။

ဆိုလိုသည္ကသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကခြင့္ျပဳထားသည့္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ေလးခု ရွိသည္။ ယင္းတြင္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ ( ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္ႏွင့္ရတနာပုံ) ၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္ ( ေနျပည္ေတာ္) တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူ ပုဂၢလိက တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ဆိုလၽွင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခတြင္ ဇြဲကပင္သဘာ၀ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ကို အေသးစားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိျခင္း ၊ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာန္မ်ားကို တရားမဝင္စုေဆာင္းထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ခြင့္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမထားေပ။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဇြဲကပင္သဘာ၀အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားဆဲေပ။ ယင္းကား ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းေလာ။

ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒယ်ာဥ္ကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ တည္ေထာင္ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလၽွင္ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ ၂ သိန္းမွ အမ်ားဆုံး ၅သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး က်ခံႏိုင္မည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕သေဘာတူညီခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ တည္ေထာင္ထားသည့္ တိရစၧာန္ (သို႔မဟုတ္) ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမဆို လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

ယင္းကား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္။

လက္ရွိတြင္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ တနသၤာရီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေလညာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည္။

အဆိုပါေဒသအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္အတြင္း ပါဝင္သည့္ ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ခါကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေတာင္ပိုင္တိုးခ်ဲ႕နယ္ေျမအျဖစ္ ဖုန္ကန္ရာဇီေဘးမဲ့ေတာအထိ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ခါကာဘိုရာဇီေဒသ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ UNESCO လက္ေအာက္ရွိ ကမာၻ႕သဘာ၀အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ႀကိဳးစားေနသည္။

ခါကာဘိုရာဇီေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ေနရာတြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ မခ်မ္ေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္းမြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၉၄၂၀၈၀ ဧက ျဖစ္သည္။

မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမွာ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဧရိယာ ၈၉၅,၀၄၀ ဧက ျဖစ္ၿပီး ဧရိယာ ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အထိသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ ခါကာဘိုရာဇီေဒသကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မခ်မ္းေဘာေဒသခံ ဦးတူးေရာ္က ဆိုသည္။

ယင္းေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ UNESCO ဝင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ပါဝင္လာသည္။

ယင္းကား သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးစီးပြားေရးစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ပါဝင္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ ေဒသခံျပည္အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း ၊ ေဒသခံအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဏၰဝါေရျပင္ ဧရိယာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရႏိုင္သည္။

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမဆိုသည္မွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ထင္ရွားေသာ ပထဝီအေနအထားရွိသည့္ ေဒသမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ေနာက္ နည္းဥပေဒလည္း ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။

ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္ကမူ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“အရင္က ဥပေဒထက္ ပိုျပည့္စုံလာတယ္။ တခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္တာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကိုဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ”။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *