အသင္းႀကီးတိုင္းမႏိုင္ အသင္းငယ္တိုင္းမ႐ႈံး

ကိုယ့္အေပၚ အျခားသူတို႔၏ သေဘာထားသည္ အေရးမႀကီးဘဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ဇြဲသတၱိတို႔က အေရးႀကီးေၾကာင္း ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးပြဲဝင္ အသင္းငယ္ႏွင့္ အသင္းႀကီးကန္သည့္ပြဲမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။

အသင္းငယ္အသင္းႀကီးကန္ၿပီဆိုလၽွင္ အသင္းႀကီးတို႔ ႏိုင္မည္ဟု အမ်ားစုက ျမင္ၾကသည္။ တကယ္ကန္ေသာအခါတြင္မူ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ေတာ္ေပ့ဆိုေသာ ေဘာလုံးကၽြမ္းက်င္သူအားလုံးနီးနီး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အသင္းငယ္က ႏိုင္သြားသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ အသင္းငယ္ႏွင့္ အသင္းႀကီးကန္သည့္ပြဲမ်ားတြင္ အသင္းငယ္က ႏိုင္ျခင္းသည္ ကံေကာင္းျခင္းထက္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက အေရးႀကီးသည္။ ‘ငါတို႔က အသင္းငယ္၊ ငါတို႔ ႐ႈံးမွာပဲ’ ဆိုေသာ စိတ္မ်ိဳးႏွင့္သာ ကန္လၽွင္ ထိုအသင္းငယ္သည္ အိမ္ျဖည့္သာ ျဖစ္ေနမည္။ အဓိကမွာ အသင္းႀကီးႏွင့္ ကန္ရသည္ဆိုၿပီး ရွိန္မေနရန္ ျဖစ္သည္။

အသင္းႀကီး အသင္းငယ္ကိစၥသည္ ေဘာလုံးတြင္မွ မဟုတ္ဘဲ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိသည္။ လူတိုင္းသည္ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာတြင္ အသင္းငယ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၾကသည္ခ်ည္း။ အသင္းငယ္စိတ္ေဖ်ာက္ၿပီး ကန္ေသာ သူတို႔သည္ ဘ၀တြင္ အေျခလွၾကသည္။ အသင္းငယ္စိတ္ထားေနသမၽွ မည္သည့္အခါမၽွ အသင္းႀကီးကို ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဘ၀တိုက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္။

ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကစားကြင္းတြင္ အသင္းငယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းငယ္ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး စိတ္ဓာတ္ေအာက္စည္းေရာက္ေနလၽွင္ မည္သည့္အခါမၽွ အသင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတင္ကိုယ္တင္ ယွဥ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ စင္ကာပူ၊ ဆြစ္ဇာလန္ စေသာ အသင္းငယ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဇြဲနပဲျဖင့္ စိတ္ေနျမင့္ကာ အားထုတ္ကန္သျဖင့္ အသင္းႀကီးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်ာ္လႊားကာ ကမာၻ႕စင္ျမင့္တြင္ ကိုယ္တိုင္ အသင္းႀကီး ျဖစ္လာျခင္း။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာသည္ အသင္းငယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ကန္လၽွင္ အသင္းႀကီးမ်ားကို တစ္ခါမဟုတ္ တစ္ခါႏိုင္မည္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ႏိုင္လၽွင္ ကိုယ္တိုင္ အသင္းႀကီး ျဖစ္လာမည္။ ရဲရဲကန္ဖို႔ေတာ့လိုသည္။

အယ္ဒီတာ

၂၀.၆.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *