ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေသြးမကြဲေစလိုပါ

ရခိုင္အေရးကား ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလို႔ကလည္း မျဖစ္။ ဘိုးဘြားအေမြ ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ဘိုးဘြားအေမြျဖစ္သလို ျပႆနာကလည္း ဘိုးဘြားအေမြဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ အစဥ္အဆက္ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့ေသာျပႆနာတစ္ခု။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနေတာ့ ရွင္းၾကရေပလိမ့္မည္။ အထူးသတိခ်ပ္ရမည္မွာ ျပႆနာကိုရွင္းရင္း ျပႆနာမတက္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္မ်ားစြာ

ရခိုင္အေရးကား ေကာ္မရွင္အေတာ္ဖြဲ႕ရေသာ အေရးျဖစ္သည္။ ယခုမွမဟုတ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဘဂၤါလီမ်ား ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကၿပီး မူလေနရပ္သို႔ မျပန္ၾကေတာ့သည့္အတြက္ ၾကာလာလၽွင္ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိကာ ယင္းကိစၥအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဂၤလိပ္အစိုးရအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ခဲ့ရေသာ ျပႆနာသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕လို႔ မဆုံးႏိုင္ေသး။ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သမၽွေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားထဲတြင္ NLD အစိုးရလက္ထက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွာ အသံအေတာ္က်ယ္ေလာင္ခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔စီစဥ္ခ်ိန္ကပင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ NLD အမတ္အမ်ားစုႀကီးစိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္က မဲအသာျဖင့္ ဇြတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လက္ခံေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွာမူ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခုတစ္ခါ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဦးေဆာင္ေစမည္ဟု သိရသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကရသည္။ အဓိက ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းမဟုတ္။ ႏိုင္ငံတကာကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ပါဝင္မည္ဆိုသည့္ကိစၥကို ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာက ပုဂၢိဳလ္ပါဖို႔ လို/မလို
လက္ရွိအျငင္းပြားေနၾကသည္မွာ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ မလိုအပ္ဘူးဆိုေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ပါဖို႔ လိုအပ္/မလိုအပ္ ဆိုသည္ကို ဉာဏ္မီသမၽွ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္ထည့္သြင္းလိုသည္မွာ NLD အစိုးရ၏မူျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ယုံၾကည္လက္ခံမႈကို ရႏိုင္သည္ဟူေသာ ေတြးဆခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မွန္သေလာက္ မွန္ပါသည္။ NLD အစိုးရဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္ကို UN အပါအဝင္ ကမၻာက လက္ခံခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ UN က အၿမဲေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာက ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတကာ၏ယုံၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေလသံပစ္ထားသည္။ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေကာ္မရွင္မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ အစိုးရအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။
တစ္ဖက္က ကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ားဘက္ကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ဆိုသည့္တိုင္ ျမန္မာေတြေလာက္ ဒီႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို သိမည္မဟုတ္။ သိသည္ပဲထားဦးေတာ့ ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာအလိုက် လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ယုံၾကည္လို႔မရ။ ေရွ႕က ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာလည္း ‘လူ႕အခြင့္အေရး’ (Human Right) ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းကသာ တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္သြားတာျဖစ္သည္။ ယင္း၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ခံစားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ‘ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး’ (Citizen Right) ကို လုံး၀ပစ္ပယ္ထားခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ က်ယ္ျပန္႔လြန္းသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ပိုင္းထိ စစ္ေဆးႏိုင္မည့္အေျခအေန ရွိလည္း ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ႏိုင္ငံျခားသားထံ စီရင္ခြင့္အပ္ႏွင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု … စသည္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
စာေရးသူ၏ သေဘာအရဆိုလၽွင္ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပါျခင္း၊ မပါျခင္းက အေရးႀကီးလြန္းသည္ဟု မထင္။ ယခုေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ၏သံသယမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက ယုံၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုေသာ အခ်က္သည္သာ အဓိကက်ေသာ ဆုံခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ ‘ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံလာဖို႔’ ဟူေသာ ပြိဳင့္ကို အေျခတည္ၿပီး စဥ္းစားသင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ပါသင့္ မပါသင့္ဆိုသည္က အထက္ပါေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အေၾကာင္းအရာခြဲတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ စဥ္းစားရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အေနအထားတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္တြက္ခ်က္ဖို႔လိုလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ထိုအထိမေရာက္ဘဲ ေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအပိုင္းမွာတင္ ျပႆနာတက္ေနတာ ေတြ႕ရသည္။ လိုအပ္သည္က ျပႆနာေျဖရွင္းမႈပုံစံ၏ တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံးကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုပုံေဖာ္ၾကမလဲဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားပါလၽွင္ အျပည့္အဝ လက္ခံမည္ဟု UN အပါအဝင္ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ကတိေပးထားျခင္းမရွိ။ ႏိုင္ငံျခားသားမပါသျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ဟုလည္း ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံျခားသာပါလၽွင္ ႏိုင္ငံတကာက ပို၍ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိႏိုင္သည္ဟု ထင္ရျခင္းသာ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပါျခင္း/မပါျခင္းဆိုသည္ထက္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ား စိစစ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ကသာ ပို၍ အေရးႀကီးမည္ထင္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေသအခ်ာ စိစစ္ေရးဆြဲေပးႏိုင္လၽွင္ ယခုအျငင္းအခုန္က အေရးႀကီးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
သံသယမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
လူတို႔၏စိတ္သေဘာအရ ဖုံးကြယ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ သံသယစိတ္မ်ားတတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ပဋိပကၡႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျပႆနာအလုံးစုံကို ႏိုင္ငံတကာက အျပည့္အစုံသိရွိခြင့္မရခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံတကာကိုမဆိုထားႏွင့္။ ျပည္တြင္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ပင္ အတိ အက် သတင္းရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေလ်ာ့ရဲေသာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားသာ တင္ျပခဲ့ရသည္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္မႈအပိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ရခိုင္အေရးမွာ တစ္ဖက္သတ္သတင္းမ်ားျဖင့္သာ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္။ တစ္ဖက္၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွာ အေထာက္အထားမခိုင္လုံေသာ စြပ္စြဲခ်က္အဆင့္ေလာက္သာ ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဒီဘက္မွာ အခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းႏိုင္စြမ္းမ်ိဳးမရွိခဲ့။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အကန္႔အသတ္မရွိ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူႏိုင္ခြင့္မ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့သည့္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာက သံသယေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ရတာျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ တစ္ဖက္မွာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကသာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးလာေနခဲ့ၿပီး ဒီဘက္က ဘာတစ္ခုမွ အေသအခ်ာ ျပန္ရွင္းႏိုင္စြမ္း ရွိမလာခဲ့ေပ။ ထိုအထဲ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးသည့္ ကိစၥေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပို၍ေမးခြန္းထုတ္ခံလာရျပန္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ ဖမ္းဆီးခံရသည္မွာ ရခိုင္အေရးသတင္းရယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုသာ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ျမင္ယူဆထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥအေပၚထားရွိသည့္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းကို ပို၍ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
သုံးသပ္ခ်က္မ်ား
ယခုကိစၥကို စာေရးသူဉာဏ္မီသမၽွ သုံးသပ္တင္ျပပါမည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ယခုကိစၥကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စဥ္းစားပါသည္။
၁။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာေစေရး
၂။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမပ်က္စီးဖို႔ ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ဖို႔
ေအာင္ျမင္ေသာေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မရွင္၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ၏သံသယေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစဖို႔၊ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး တညီတၫြတ္တည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္းျပဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ဖိအားမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ေကာ္မရွင္၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအားလုံးက လက္ခံယုံၾကည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အစရွိသည့္ အခ်က္ေတြႏွင့္ ျပည့္စုံဖို႔ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံသည့္ နားလည္ခ်က္မ်ိဳးရွိဖို႔လိုပါသည္။ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ဤပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႀကီးအေပၚ သုံးသပ္ရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဟူေသာ ေထာင့္တစ္ခုတည္းမွထိုင္၍ သုံးသပ္ျခင္းထက္ မူလဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္တတ္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေသခ်ာေလ့လာတြက္ခ်က္ရပါမည္။ ဘက္ေပါင္းစုံကို ေထာက္ဆ ဆင္ျခင္ၿပီး မၽွတေသာစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မပ်က္စီးေစဖို႔
ယခုျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မပ်က္စီးဖို႔ အထူးသတိထားသင့္သည္ဟု ဘက္အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပန္ၾကားလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈအပိုင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္တို႔ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းရာတြင္ အားလုံး၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိဖို႔သင့္သည္။ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ မျဖစ္မေနပတ္သက္ရမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ေရာ၊ အစိုးရေရာ ႏွစ္ဖက္လုံးက လက္ခံႏိုင္သည့္ေကာ္မရွင္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈအပိုင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အတိုင္း အတာတို႔ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။
NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအဝင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစရွိသူတို႔ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ လူအင္အားျဖင့္ မဲအသာရယူၿပီး ဇြတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏အသံကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရရွိခဲ့ဘဲ တစ္ဖက္၏အသံမ်ားသာ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ အမ်ားဆုံးေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္မွာ ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏အသံမ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကို ဦးစားေပးမခံခဲ့ရဘဲ လူ႕အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္သက္သက္မွထိုင္ကာ တစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္သာ အေျခခံေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေတာ့သည္။ ယင္းမွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈကိစၥအေပၚတြင္ မညီၫြတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုေကာ္မရွင္က ပိုအေရးႀကီးသည္။ ကမၻာက ယုံၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ့္လူကို ရင္းလိုက္ရျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အထူးသတိထားဖို႔လိုသည္။ ထို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္မဖြဲ႕စည္းခင္ကတည္းက အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အားလုံးသေဘာတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုအပ္သည္။ ေကာ္မရွင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လြန္းလၽွင္လည္း ကမၻာက ယုံၾကည္မႈပိုင္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျပန္လၽွင္လည္း အားလုံးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အခ်က္တို႔ကို သတိျပဳ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရအေနႏွင့္သတိထားရမည္မွာ ေကာ္မရွင္ကို မိမိတို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသုံးၿပီး အတင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့လၽွင္ တစ္ဖက္က တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ေဒသခံပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၏ရလဒ္မွာ အေကာင္းထက္ အဆိုးက ပိုမ်ားႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔က မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အျပည့္အဝသုံးၿပီး ဇြတ္လုပ္လာလၽွင္ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ၎တို႔တတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္သုံးၿပီး ဆန္႔က်င္လာမည္ဆိုပါက မည္သို႔မၽွေကာင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံတို႔၏အသံကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳစေကာင္းေပ။
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေသာကိစၥသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ဖိအားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း သေဘာမတူစရာရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခန္းက႑အတြက္သာ အားလုံးေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လိုလားေနသည့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ေကာ္မရွင္ကို ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားအေျဖရွာထားဖို႔ လိုပါသည္။ စာေရးသူအထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသား ပါျခင္း မပါျခင္းကို သိပ္အေရးစိုက္မေနဘဲ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာႏွင့္ မူေဘာင္ကို အေသအခ်ာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္သင့္ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ အားလုံးသေဘာတူညီစြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဘယ္လိုေပးမလဲဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းအေျဖရွာၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးဆုံးေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥကို အစိုးရသေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လၽွင္ ျဖစ္လာမည့္အက်ိဳးဆက္ေတြက သိပ္မလွႏိုင္ဟု ထင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကို ဖန္တီးလိုလၽွင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနေသာ ယခုကိစၥတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ၫွိႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူသင့္သည္။ အကယ္၍ မ်ား ေကာ္မရွင္ကို တပ္မေတာ္က လက္မခံႏိုင္လို႔ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳခဲ့ဘူးဆိုလၽွင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဒါက ျဖစ္လာခဲ့လၽွင္ဆိုသည့္သေဘာကို စိတ္ကူးအေျဖရွာၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစကတည္းက ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။
ထို႔အတြက္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိလၽွင္ အစိုးရ၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ မညီၫြတ္လၽွင္ ျပႆနာက ေျပလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ လာမည့္ ဩဂုတ္လတြင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေတာက္ေလၽွာက္ဖိအားေပးေနသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အလွည့္ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာေပါက္ ဖိအားေတြထပ္ေပးလာပါလိမ့္မည္။ သည့္အတြက္ ကိုယ့္ဘက္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားသင့္ပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရခိုင္ျပႆနာတစ္ခုတည္း ရွိတာမဟုတ္။ အျခားေသာျပႆနာမ်ားစြာလည္းရွိေနသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုလၽွင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ စိတ္ဝမ္းကြဲ၍မျဖစ္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္မွ ေျပလည္ႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏အသံက တိုးမေပါက္ခဲ့ဟု ထင္ျမင္သတ္မွတ္ခံေနရျခင္းကလည္း တိုင္းရင္းသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေစသည္။ အားလုံးပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ကို ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေသြးကြဲၾကရလၽွင္ မတန္ပါ။ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ကြဲၾကၿပီဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းႏိုင္သလို ေမြးခါစ ေသြးႏုသားႏု ဒီမိုကေရစီအတြက္လည္း စိုးရိ္မ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရးကို ေထာက္ခံပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ပါေရး/မပါေရးမွာ ျပႆနာမဟုတ္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေသအခ်ာၫွိႏႈိင္း ျပ႒ာန္းၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ေသြးမကြဲၾကေစလိုပါ …။

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *