ျမန္မာ့စီးပြား အေျပာင္းအလဲ သုံးရပ္

၂၀၁၈ ဇူလိုင္ဝင္ၿပီ။ ႏွစ္ဝက္က်ိဳးၿပီ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း ေတြးၾကည့္ခ်င္သည္။ အေျပာင္းအလဲသုံးရပ္ ျမင္ပါသည္။

အႀကီးဆုံးအေျပာင္းအလဲမွာ မၾကာေသးခင္ကလဲလိုက္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေနရာျဖစ္သည္။ ထိုဝန္ႀကီးေနရာသည္ သူ႕ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးအေရးႀကီးသည့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သျဖင့္ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္တိုင္က ယခင္က ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ဌာနကို ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ရာ ဧရာမဝန္ႀကီးဌာနႀကီး ျဖစ္ေနၿပီးသား။ ထိုဝန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၏ စီးပြားေရးလက္ေထာက္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ထိုင္သူ၏ အားေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းသလို ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးသည္ ေ႐ြ႕မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ေရွ႕ေရာက္ျခင္း၊ မေရာက္ျခင္းကို သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စေသာ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္တင္ ၾကည့္၍မရ၊ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးဝန္ႀကီး၏ အရည္အခ်င္းသည္ မ်ားစြာစကားေျပာသည္။ ထိပ္ဆုံးႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ အတြဲညီလၽွင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျမန္ျမန္ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ လဲလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္လိမ့္မည္။

အသစ္ဝင္လာသည့္ ဦးစိုးဝင္းသည္ ကမၻာေက်ာ္အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း Deloitte မွျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကဳံခ်ည္းသက္သက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တူခ်င္းက ေလးစားခံရသူျဖစ္ရာ သူဝင္လာျခင္းကို ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအမ်ားအျပားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ေဝဖန္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ပညာရပ္၊ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဝဖန္ျခင္းထက္ အသက္ ၈၀ ရွိသူဟု အသက္ကို ေဝဖန္ၾကသည္က မ်ားသည္။ စာေရးသူအျမင္ လက္ေထာက္မ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စနစ္တက် ခြဲေဝေပးႏိုင္လၽွင္ ထိေရာက္မည္သာ။

ဒုတိယအေျပာင္းအလဲမွာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ယခင္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ထိုင္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း ေျပာင္းထိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ အရင္းႏွင့္ နည္းပညာျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားကိုးသည္ Foreign-Investment Driven ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အရင္းေရာ နည္းပညာကိုပါ သယ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ေနရာ အေျပာင္းအလဲသည္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးတစ္ပါး ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဝန္ႀကီးတစ္ပါးလာျခင္းလည္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားျပဳဝန္ႀကီးဌာနလည္း ေျပာင္းသြားသည္။ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးမဟုတ္ဘဲ ေယဘုယ်ဆန္ေသာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။

ဦးစိုးဝင္းထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို လႊဲေပးသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကျမင္သည္။ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကခ်ေပးလိုက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ေအာင္လားဟု ေတြးမိသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လၽွင္ ဦးေသာင္းထြန္း၏ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္စြမ္း၊ ေျပာႏိုင္ေဟာႏိုင္စြမ္းမွာ အားလုံးသိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႀကီးအကဲရာထူးသစ္ႏွင့္ မူလရာထူးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ရာထူးတို႔ အတြဲအဆက္မွာမူ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး အႀကံေပးဆိုသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လုံၿခဳံေရးကို ဦးစားေပးရသည္၊ အပိတ္စဥ္းစားရသည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ေခါင္းေဆာင္မွာမူ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အျပင္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္၊ အဖြင့္စဥ္းစားရသည္ဟု သေဘာေပါက္သည္။ တစ္ဖန္ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ရခိုင္အေရးကို ေရွ႕တန္းက ေျဖရွင္းေနရသူျဖစ္ရာ ရခိုင္အေရးတြင္ ကာကြယ္ေျပာဆိုေျဖရွင္းေနရသည္။ ရခိုင္အေရးတြင္ ကာကြယ္သူႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလာေအာင္ ဖိတ္ေခၚစည္း႐ုံးေနရသူဟူေသာ အလုပ္တာဝန္ႏွစ္ရပ္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ လူေျပာသူေျပာလည္းမ်ားေနသည္။ အလုပ္အကိုင္ ႏွစ္သန္းေပၚထြက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ ေမၽွာ္မွန္းသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာလၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စီးပြားေရးကိုသာမက ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုပါ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံဟု ဆိုထားရာ ထိုသို႔တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေငြေၾကးတို႔သည္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးေပၚသက္ေရာက္မည္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ပုံစံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုံစံသစ္ျဖစ္သည္။ အလြယ္ေျပာလၽွင္ အစိုးရကပိုင္ၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္က အစိုးရကိုယ္စား စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္း၏ အဆိုးအေကာင္း ျဖစ္တန္ေျခမ်ားကို စကားဝိုင္းမ်ားတြင္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့၊ ေရးလည္းေရးခဲ့သျဖင့္ မ်ားမ်ားစားစား ထပ္မေျပာလိုပါ။ ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္မည့္ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေျမမ်ား ေဈးလႈပ္လာဖြယ္ရွိရာ ထိုေဈးအလႈပ္ျဖင့္ က်န္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ား ျပန္လႈပ္လာမည္လား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ ထိုေျမမ်ား ပိုက္မိေနသူတို႔ ေငြျပန္ေပၚလာလၽွင္ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လႈပ္လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ထိုေျမမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေပါင္ထားထားသည္မ်ားျဖစ္ေနပါက ဘဏ္မ်ားလည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံ စိတ္သက္သာရာ ရလာႏိုင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အေျခအေနကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားေနသည္။

အထက္ပါအေျပာင္းအလဲ သုံးရပ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ လက္ရွိအေျခအေနကိုသာမက အနာဂတ္ကိုပါ သက္ေရာက္မည္။ 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *