ဦးႀကီးတို႔ေသာကအတြက္ အပူၿငိမ္းေဆး

ေတာင္သူတို႔ေသာကကို ၿငိမ္းေအးေစသည့္စနစ္က ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးေနဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းစနစ္ကား လယ္ယာသီးႏွံ အာမခံစနစ္ျဖစ္သည္။ မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက သီးႏွံအာမခံစနစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဆိုပါ လယ္ယာသီးႏွံအာမခံစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေသးေပ။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ယင္းစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္က ကတိျပဳထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမတြင္ဘဲရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို အၿမဲတမ္းခံရတဲ့ ေဒသေတြျဖစ္ေတာ့ ဒီအာမခံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မေပၚေသးသေ႐ြ႕  စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိမွာေပါ့။ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ စိုက္ၿပီးပ်က္စီးသြားရင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ျပန္မရဘူး” ဟု လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး က ဆိုသည္။

၎သည္ လယ္ယာသီးႏွံအာမခံစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ယင္းစနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။

ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယမ္နမ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ယင္းစနစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လၽွင္ မုန္တိုင္း ၁၀ ခုခန္႔ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ လယ္ပိုင္းတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ပထမေျခလွမ္း

ယင္းသီးႏွံအာမခံစနစ္အစီမံကို စမ္းသပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေျခလွမ္းစေနၿပီျဖစ္သည္။

“Global World အာမခံကုမၸဏီက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေလးခုမွာ စၿပီးေတာ့ Pilot Project (ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္) အေနနဲ႔လုပ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ထပ္မံၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ဖို႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ျပန္ဖြင့္တဲ့အခါက်ရင္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီကေန သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြကို တိုက္တြန္းဖို႔ရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Global World Insurance သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စမ္းသပ္သုေတသနျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံမွ ယင္းစနစ္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးစပါးသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ကနဦးစမ္းသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အာမခံသက္တမ္းတစ္ႏွစ္၊ ပရီမီယံေၾကး ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ကိန္းဂဏန္းအရ စပါးတစ္ဧကလၽွင္ ၆၃ တင္းထြက္သည္။ ယင္းအထြက္ႏႈန္းကို အစိုးရက တရားဝင္သတ္မွတ္ေသာ အေျခခံၾကမ္းခင္းစပါးေဈးႏႈန္းျဖင့္တြက္ခ်က္လၽွင္ တစ္ဧက ပရီမီယံေၾကးပမာဏသည္ ၅၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္သည္။

ေတာင္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ သီးႏွံအာမခံထားႏိုင္သည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းပါက ေလ်ာ့နည္းသည့္သီးႏွံပမာဏကို အာမခံကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ပုံမွန္မိုးေရခ်ိန္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ လက္မ ၈၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းပမာဏထက္ ပိုမို႐ြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ျဖစ္သည္။

“ရာသီဥတု ဆိုး႐ြားေဖာက္ျပန္လို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာေပါ့။ မိုးေရခ်ိန္လက္မက ပုံမွန္႐ြာေနတယ္။ အထြက္ႏႈန္းက်သြားတယ္ဆို မေပးဘူး” ဟု Global World Insurance ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႔ က ရွင္းျပသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ မိုးေလ၀သဌာနမ်ားထံမွ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ရယူ၍ ပရီမီယံေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အျပင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္စတင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

Global World Insurance ကုမၸဏီသည္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ေျပးလမ္းသို႔ ေျခဦးခ်သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကလည္း သီးႏွံအာမခံစနစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္တစ္ခု ယခုႏွစ္တြင္စတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းထံမွ သိရသည္။

သီးႏွံအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPCCO) ႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture (SPSA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေပ။

သုေတသနအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အာမခံကုမၸဏီမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာရန္လိုသလို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္လိုေသးေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦးကဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္

ျမန္မာလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေသာ မိုးသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ေရႀကီးေရလႊမ္းဒဏ္ခံရသည္။ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္လာေသာ ရာသီဥတုသည္ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႔၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အႏၲရာယ္ျပဳသည္။

ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေနလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ႏိုင္ငံျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ထိလၽွင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုပါထိသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ ေရႀကီးေရလႊမ္းသျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ေႏွးေကြးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။

လယ္သမားအိမ္ေထာင္စုအလိုက္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံအတြင္းရွိ မ်ိဳးေစ့မ်ားပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။ လယ္ယာသီးႏွံအာမခံစနစ္သည္ သဘာ၀ေဘးကို အျပည့္အဝမတြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ အစီအမံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

“ရွိတာကေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ (ဒီစနစ္) မရွိေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ရင္ မကူႏိုင္ဘူး။ အာမခံလုပ္ငန္းက အက်ိဳးရွိတာလည္းရွိမယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက အမ်ားအတြက္ လုပ္ေပးရမွာလည္းရွိတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို (သီးႏွံအာမခံ) ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာမခံကုမၸဏီေတြအတြက္ Risk မ်ားမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေသာင္းဝင္း က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကလည္း စိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားကို ပရီမီယံေၾကးမ်ားေပးသြင္း၍ အာမခံထားၾကသည္။

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) ၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံး၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑ အာမခံပရီမီယံေၾကးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အာမခံထားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အေမရိက၊ အေနာက္ဥေရာပမွ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၿပီး ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း FAO က သုံးသပ္ထားသည္။

ယခုမွစတင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဝန္းရံေနသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕မွ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။

စိန္ေခၚမႈ

အႀကီးမားဆုံးအခက္အခဲက ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား တိတိက်က် ေကာက္ယူႏိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း က ဆိုသည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္အေပၚ ေတာင္သူကိုယ္တိုင္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာမူ ယင္းစနစ္ကို မသိရွိေသးေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံသည္ပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေတာင္သူမ်ားကို မလြမ္းၿခဳံႏိုင္ေသးေပ။

“အဓိကက Awareness (သေဘာေပါက္ဖို႔) ပဲ။ ဒီအာမခံစနစ္ထားမယ့္သူက ေတာင္သူေတြ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လိုလိုလားလား လက္ခံက်င့္သုံးဖို႔လိုတာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အာမခံဆိုတာ အေပးအယူရွိတယ္။ အာမခံ စၿပီဆိုကတည္းက ပရီမီယံကသြင္းရေတာ့မွာ။ ပ်က္ေတာ့သာေလ်ာ္ေၾကးလိုခ်င္ၿပီး ပရီမီယံကထည့္ခ်င္မွထည့္မွာေလ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သ အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ မည္သို႔ေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟူသည့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွင္းလင္းတိက်ရန္လိုသည္။

အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ အာမခံထားသူၾကား ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ စည္ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တိတိက်က် ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္သည္။ လက္ရွိတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သီးႏွံအာမခံဥပေဒ သီးျခား မျပ႒ာန္းရျခင္းကလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးဝင္းသန္႔ က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျပင္လုပ္ငန္း စတင္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈရွိႏိုင္သည္။

ယင္းစနစ္ေအာင္ျမင္ရန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ရန္လိုၿပီး အမ်ိဳးသား သီးႏွံအာမခံေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ စည္းႀကီးၾကပ္ရန္လိုေၾကာင္း ၎ကအႀကံျပဳသည္။ ေကာ္မတီတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားစုဖြဲ႕ပါဝင္ရမည္။

“ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး စတင္လိုက္မွျဖစ္မယ္။ ဒီအတိုင္းခ်ည္းသြားရင္ေတာ့ ေမ်ာေနမွာပဲ။ ခရီးမေရာက္ဘူး” ဟု ဦးစိုးဝင္းသန္႔ က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ သီးႏွံအာမခံစနစ္သည္ အမွန္လိုအပ္ေနေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု မည္သူမၽွ အာမမခံႏိုင္ေပ။ မုတ္သုံဝင္တိုင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းတတ္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ား ထိတ္လန္႔ၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လယ္သမားမ်ား၏ သီးႏွံအာမခံစနစ္အေပၚ  စိတ္ဝင္စားမႈကိုပါ ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္ဧက ၃၀ ခန္႔စိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးေဌးႏိုင္က သီးႏွံအာမခံစနစ္ကိုမသိ။ စိုက္ခင္းကိုအာမခံထားရန္ စိတ္မဝင္စားေပ။

၎စိုက္ပ်ိဳးေသာလယ္ယာမ်ားသည္ ေရႀကီးမႈႀကဳံရေသာ္လည္း ဆိုး႐ြားစြာ မပ်က္စီးေၾကာင္းေျပာသည္။ ယင္းအာမခံသည္ ရာသီဥတုဆိုး႐ြားစြာႀကဳံေတြ႕ရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အာမခံေၾကးေတြ ဘာေတြေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကေတာင္သူေတြက စိတ္ပါမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ အဆိုပါစနစ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ေရႀကီးေရးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသာ သီးႏွံအာမခံအျပင္ ခ႐ု၊ သီးႏွံဖ်က္ပိုးအႏၲရာယ္တို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည့္ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း အာမခံထားႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

သဘာ၀ေဘးသည္ ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ေပ။ ဘာမဆိုျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မိုးႀကီးမႈေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အဆိုး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ သီးႏွံစိုက္ဧက ႏွစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း ေရျမဳပ္ခဲ့သည္။ ႏွမ္းသီးႏွံဧက ငါးေသာင္းေက်ာ္ပ်က္သည္။

လယ္သမားမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စိုးရိမ္မႈဒီဂရီအလိုက္ သီးႏွံအာမခံထားၾကမည္၊ သီးႏွံအာမခံစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားရမည္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ျဖစ္သည္။

“သီးႏွံအာမခံစနစ္မရွိတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားတဲ့အခါ အေႂကြးတင္သြားတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္က ႐ုန္းထြက္ဖို႔ဆိုတာ ခဲယဥ္းတယ္” ဟု မုတ္သုံေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေသာင္းထြန္း က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ ေဈးကြက္တန္ဖိုး ကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး ဘက္စုံလိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ထိုကြင္းဆက္ထဲတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္သည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲပီယေဆး

ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ျမန္မာတြင္ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လယ္ယာက႑ႏွင့္ဆက္စပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလၽွင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးေကာင္းမည္။ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ေတာင္သူႏွင့္လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးခ်င္စိတ္ရွိရန္လိုသည္။

စိုက္သမၽွကို သဘာ၀ေဘးက ကန္႔လန္႔တိုက္ဖ်က္ေနလၽွင္ အဆင္မေျပ။ ယင္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ထူေထာင္ျခင္းသည္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။

သီးႏွံအာမခံစနစ္ထူေထာင္လၽွင္ လယ္သမားမ်ား၏ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျချမင့္မားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ ယင္းသည္ လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားကိုကာကြယ္သည္ႏွင့္မျခား။ လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားကိုကာကြယ္ႏိုင္လၽွင္ ကာကြယ္သည့္အစိုးရက မဲရမည္သာ။

အရင္းစစ္လၽွင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲရေစမည့္ ပီယေဆးသဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးကိုေဖာ္စပ္ရန္ေတာ့လိုသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ပြဲတိုးဆို အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“တစ္ပြဲတိုးေတြေတာ့ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ အဓိကက ေရရွည္ေပၚလစီကိုလုပ္။ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ လူထုသိပါေစ။ ပါဝင္ပါေစ”

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *