ရန္ကုန္သားတို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ခုနစ္သန္းနီးပါးေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေဘးေခြးမ်ား မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႂကြက္ဖမ္း၊ လမ္းခင္း၊ အမႈိက္ရွင္း အထိုထိုေသာကိစၥမ်ားမွအစ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားတို႔ ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆုံးသည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လက္ထက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာအထိ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ စည္ပင္ဥပေဒသစ္ကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေရာင္ျခည္သန္းၿပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေရးဆြဲခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရ။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ျဖင့္သာ ေက်နပ္ရသည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားကို သမၼတက အတည္ျပဳေပးရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေနရာကိုပါ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာဥပေဒကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ လူသိရွင္ၾကားေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးမပါ။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သာ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲျဖင့္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။

ဥပေဒအသစ္အရ YCDC ကို အစိုးရခန္႔အပ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ေကာ္မတီဝင္ေလးဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံေကာ္မတီ၀င္ ေျခာက္ဦးအနက္တစ္ဦးမွာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးက လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ အစိုးရ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ အစိုးရခန္႔အပ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို တာဝန္ခံရမည့္သူလည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏တာဝန္သည္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား အထိန္းအေက်ာင္းျပဳေရးပင္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားႀကီးလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ NLD အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားေသာ YCDC ေကာ္မတီဝင္မ်ားအၾကား ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေျခမေပၚမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

“လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုက္တဲ့အခါက်ရင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ လုပ္ငန္းနဲ႔ ဝတၱရားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ျဖစ္ေနမလား”ဟု စည္ပင္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမတ္မင္းဦး က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

စည္ပင္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျခေပၚေစရန္ ေနာက္တန္းမွကစားမည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၄ ဦးရွိသည္။

စည္ပင္ဥပေဒအသစ္အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္မွာျဖစ္သည္။ YCDC နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္ကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးႏႈန္းျဖင့္ ၉၉ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္မွာျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ငါးဦးေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးကို YCDC နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရကို ေျခာက္ပုံပုံ၍ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားေပါင္းကာ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခု သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အပါအဝင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသက္၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သလို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သားတိုင္း ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ျပည္သူ႕မဲျဖင့္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ၿပီး လူငယ္မ်ားကိုလက္တြဲေခၚသည့္ ၂၀၁၈ YCDC ဥပေဒသည္ အေျခအေနမဆိုးလွဟု သတင္းေမႊးေနသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒထက္သာသည္ဟု စည္ပင္ဥပေဒေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“ျပည္သူလူထုေ႐ြးေကာက္တဲ့သူက ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္လာမွာတို႔၊ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရလာမွာတို႔ ဒါေတြကေတာ့ အန္တီတို႔ႀကိဳဆိုရမွာေပါ့လို႔” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒကို ေစ့ငုၾကည့္ၾကပါစို႔…။

ဌာနႀကီးသုံးခုႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံခုနစ္ဖြဲ႕

ဌာနေပါင္း ၂၀ ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ YCDC ကို NLD အစိုးရအာဏာရရွိၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ဌာနသုံးခုႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ ခုႏွစ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္ခံခုနစ္ဖြဲ႕ကို ယခင္ရွိခဲ့ေသာဌာနမ်ားကို နာမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ၊ ေရရရွိေရးႏွင့္ ေရေပးေဝေရး၊ ေရစီးေရလာႏွင့္ ေရဆိုးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဈးမ်ား၊ လမ္းတံတားဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းတာဝန္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားသည္။

ဌာနမ်ားအေနႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန သုံးခုသာထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

YCDC ၏ အသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဌာနသုံးခုသာထားရွိမည့္အတြက္ ဌာနမႉးသုံးဦးသာ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ဌာန ၂၀ ရွိသည့္အတြက္ ဌာနမႉး ၁၇ ဦးမွာ ဌာနလက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

YCDC ဌာနမႉးမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးမ်ား၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးေျပာင္းလဲထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒအသစ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဌာနေဖာင္းပြမႈအျပင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုပါ ျဖဳတ္ခ်ထားသည္။ ယခင္က စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ဌာနႏွင့္ ေကာ္မတီဟူ၍ အဆင့္ေလးဆင့္ထားရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္မပါေတာ့ေပ။

ခ႐ိုင္အဆင့္ျဖဳတ္ရျခင္းမွာ စည္ပင္လုပ္ငန္းယႏၲရားကို သြက္လက္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဇင္မင္းလႈိင္ က ဆိုသည္။

ဥပမာ ယခင္က စည္ပင္ေရသန္႔ရရွိရန္ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ ဦးစြာတင္ျပရၿပီး ထိုမွ ခ႐ိုင္၊ ဌာနႏွင့္ ေကာ္မတီသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ ျဖဳတ္ခ်လိုက္သည့္အတြက္ ျဖတ္ေက်ာ္ရသည့္စားပြဲနည္းပါးကာ လာဘ္စားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ အလုပ္ရွိတာ ခ႐ိုင္မွာ အလုပ္မရွိဘူး။ ခ႐ိုင္က ဝင္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲတာပဲရွိတယ္။ ခ႐ိုင္ျဖဳတ္တာ ပိုအဆင္ေျပႏိုင္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဦးဇင္မင္းလႈိင္ က ဆိုသည္။

လာဘ္စားမႈတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ YCDC သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခုသက္တမ္းတိုးရန္ကိုပင္ ဌာနမႉးလက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳေပးရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္လက္ထက္တြင္ ကြပ္ကဲမႈေျခလွမ္းတစ္ခုကိုျဖဳတ္ခ်၍ သြက္လက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံျဖင့္ စည္ပင္ကိုတည္ေဆာက္ထားသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းေကာက္ယူႏိုင္သည္။

မည္သို႔ ကိုင္တြယ္အေရးယူမည္နည္း

၂၀၁၈ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ့လာၾကည့္ရန္လည္း လိုပါမည္။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္း၏ ပထမဆုံးေသာပုဒ္မ ၃၁၀ တြင္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါက ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္သုံးသိန္းမွ သိန္း ၃၀ အထိ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက ဒဏ္ေငြမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ က်ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

စည္ပင္ဥပေဒသစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ဒဏ္ေငြထက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်ေရး ပိုကဲထားသည္။

စည္ပင္တရား႐ုံးရွိ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ မည္သည့္အမႈမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ အနည္းဆုံးမည္မၽွမွ အမ်ားဆုံးမည္မၽွအထိ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။

စည္ပင္ဥပေဒသစ္အရ အမ်ားျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာလမ္း၊ စႀၤကၤ ံေပၚတြင္ မီးစက္ထားရွိပါက ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္လၽွင္ က်ပ္တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္း ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ေျခာက္လအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အေနာ္ရထာလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရွိ မီးစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္မူ ရတက္မေအးဖြယ္ပင္။

ထိုမၽွမက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ အသံညစ္ညမ္းမႈကိုပါထည့္သြင္းထားသည္။ ယင္းျပစ္မႈကို ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္သည္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ က်ခံရမည္ကို သာေရး၊ နာေရးမေရွာင္ မိုက္ခဲတတ္ေသာ မိုက္ခဲမ်ား သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

“မသိရင္ေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီး ထပ္ခ်ဲ႕ရမယ္”ဟု ဦးဇင္မင္းလႈိင္ က ဆိုသည္။

ဦးဇင္မင္းလႈိင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေထာင္က်ႏိုင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျပင္ လိုအပ္ပါက YCDC က လုံၿခဳံ ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနကိုပါ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသးသည္။ YCDC တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ယင္းဌာနကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသာထားရွိသည္။ ဥပေဒသစ္အရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရဲအင္အားအျပင္ စည္ပင္သေႏၶဝန္ထမ္းအျဖစ္ လူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

၂၀၁၃ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ကာ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ အေနႏွင့္ တစ္ရက္တစ္ေသာင္းသာ ဒဏ္႐ိုက္ခဲ့သည္။

ေလ်ာ့ရဲသည့္ တရားစီရင္ေရး၊ စည္ကမ္းမလိုက္နာျခင္းမ်ားႏွင့္ အသားက်ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ စည္ပင္ဥပေဒသည္ အလုပ္ျဖစ္ပါမည္ေလာ။

အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ စည္ပင္ဥပေဒ၏ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ မမၽွတဘဲ အစိုးရက အသာစီးရယူထားမႈမ်ားေတြ႕ရေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ၫိုၫိုသင္း က ဆိုသည္။

မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမတြင္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လၽွင္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို စည္ပင္က ႏွစ္ပတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ပတ္အတြင္း မခ်ေပးႏိုင္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရမည္၊ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာေစသည့္ဝန္ထမ္းကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။

“လူထုခိုင္းတာလုပ္ရမယ့္ အစိုးရထက္ လူထုကို ဘယ္လိုဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕  Mind-set  အေတြးအေခၚေတြ ဒီဥပေဒမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတာေပါ့” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ေဝဖန္သည္။

စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားအေပၚ တြင္ အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလၽွင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေရးယူရန္ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ လမ္းေဘးရွိ ေတာင္ပုံရာပုံ အမႈိက္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္ပေယာဂေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံကိစၥမ်ားအတြက္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ထုတ္မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။

စည္ပင္၏ ဝတၱရားပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို မည္သူက ေစာင့္ၾကည့္တိုင္ၾကား၍ မည္သူက အေရးယူမည္နည္း။

“တိုင္ရင္ အေရးယူလို႔ရတယ္။ ဘယ္သူက တိုင္မွာလဲ။ ျပည္သူက တိုင္မွာလား”ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး က ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး YCDC က ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးႏိုင္ဘဲ တာဝန္ဝတၱရားပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူေပးရန္ ဖိအားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) တြင္မူ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ စည္ပင္ဝန္ထမ္း ၁၁ ဦးကို အေရးယူထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္မရွိေစရန္ ေဖာင္းပြေနေသာ စည္ပင္ဝန္ထမ္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရခန္႔အပ္ထားေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္ထားသည့္ တစ္ျခမ္းပဲ့ YCDC တြင္မူ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာ၍ အေရးယူခံရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား ၾကားဖူးပါ၏ေလာ။

မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ YCDC က MCDC ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ေလာ။

ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖႏိုင္ရန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္း၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လိုေနၿပီျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာၾကားထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပင္ တိုင္းအစိုးရက တြက္ခ်က္ၿပီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး က ဆိုသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသး။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ တစ္အိမ္ေထာင္လၽွင္ တစ္ဦးသာမဲေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ ကုန္က်ခဲ့သည္။

မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း က်င္းပမည့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွလူငါးဦးႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ခန္႔မွန္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္သက္တမ္းသည္ အစိုးရသက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၂ ႏွစ္ခြဲခန္႔သာ အခ်ိန္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီေသာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ညီမၽွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား YCDC တြင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ေလာ။

“သူ႕သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္မွာ သူဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔တိုင္းမွ ရမွာပဲ” ဟု ဦးဇင္မင္းလႈိင္ က ဆိုသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *