အရင္းရွင္တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

အိမ္နီးခ်င္းကို ေ႐ြးမရမည့္အတူတူ လက္တြဲလိုက္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပစ္ပယ္၍မရေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္းလမ္းစဥ္သည္သာ ျမန္မာတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ျဖစ္လာသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔အနက္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးရွိလွသည့္ အိမ္နီးခ်င္းက တ႐ုတ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာသမိုင္းထဲက ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္စီးခ်င္းထိုးရသည့္ကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအရင္းကိုရွာလၽွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ပတ္သက္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။

ယခင္ကမူ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားတ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ တ႐ုတ္၏ လုပ္ငန္းအႀကီးအေသး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကလုပ္မည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလီယံတန္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္လာသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံ၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အစရွိသည့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားစြာသည္ ျမန္မာအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေႂကြးႏြံနစ္မႈၾကား ဗ်ာမ်ားေနရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္လာသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အလ်င္လိုေနျခင္း၊ ေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္ဟူေသာ စကားလုံးမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေခတ္ထလာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာအတြက္ ရခိုင္အေရးတြင္ ကုလသမဂၢ၌ တ႐ုတ္တံတိုင္း လိုအပ္ေနျခင္းကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားက တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရလုပ္၊ မလုပ္၊ လုပ္လၽွင္ မည္သို႔မည္ပုံ မဟာဗ်ဴဟာက်က်လုပ္မည္ကို ဆန္းစစ္ရမည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

ကူမင္းမွသည္ ေက်ာက္ျဖဴဆီ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္း (Belt and Road Initiative) တြင္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံခုနစ္ခုပါဝင္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ ေလးႏိုင္ငံ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ (BCIMEC) သည္ Belt and Road Initiative တြင္ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံခုနစ္ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာကိုဆက္သြယ္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ယခင္ကျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ ေလးႏိုင္ငံစီးပြားေရးစႀကၤ ံကို ပယ္ဖ်က္မည့္သေဘာျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သူမ်ားကဆိုၾကသည္။

အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္ ကုန္းတြင္းပိတ္ခ႐ိုင္ျဖစ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကူမင္းမွသည္ ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္၊ ထိုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၲေလး၊ မႏၲေလးမွသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွသည္ ေက်ာက္ျဖဴသို႔တိုင္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းစသည္တို႔ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံကို ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက မတ္လအတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ IT ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦက႑၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုစီးပြားေရးစႀကၤ ံႏွင့္အတူ တစ္ဆက္တည္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ယူနန္မွ ကုန္စည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ျဖဴမွတစ္ဆင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ႏႈိးဆြႏိုင္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။

အေၾကာင္းမွာ ယင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ မူဆယ္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ကုန္စည္ကူးသန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားပါဝင္သည္။ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ၁၇ ခုအနက္ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ႏွစ္အလိုက္ကုန္သြယ္မႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံတည္ေဆာက္ၿပီးပါက ယခုထက္ပို၍ ကုန္စည္ကူးသန္းမႈေကာင္းမြန္ႏိုင္သည္ဟု မူဆယ္အေျခစိုက္ ခြာၫိုသစ္သီးပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္ ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံတြင္ မႏၲေလး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ကပင္ လူဦးေရက သန္း ၅၀ နီးပါးရွိသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လူဦးေရနီးပါးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံတစ္ေလၽွာက္ရွိ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းကဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္၌ ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည္ Belt and Road 2018 တြင္ ျမန္မာဘက္ မူဆယ္၌ စီးပြားေရးခ႐ိုင္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ မၾကာမီကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံ မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားေနရသူလည္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တ႐ုတ္ ဒုတိယသမၼတသည္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္သေလာက္ေတာ့ သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ)က သိပုံရတယ္။ ျမန္မာအတြက္ သိပ္အက်ိဳးမရွိဘူးလို႔ ထင္ပုံရတယ္။ နည္းနည္းေလး တြန္႔ေနပုံရတယ္။ တရားဝင္ေတာ့ မေျပာဘူး။ တ႐ုတ္နဲ႔လည္း အဆက္အဆံက ပ်က္လို႔မျဖစ္ဘူးေလ” ဟု လူသိမ်ားသည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေတြးဆစြာ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာတို႔ ေဈးဆစ္ခ်ိန္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စီမံကိန္းမ်ားအနက္ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနေသာ ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းတစ္ခု မွာ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန္ ေက်ာက္ ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံတန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ပထမဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ CITIC က လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ကပင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအနီးတြင္ ဟက္တာ ၁၀၀၀ ရွိေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုလည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည္။ စီမံကိန္းတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ တရုတ္စစ္သေဘၤာကို လာေရာက္ႀကိဳဆိုေနၾကသူမ်ား။

ေက်ာက္ျဖဴသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို မ်က္ႏွာမူထားသည္။ တ႐ုတ္အတြက္ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ မေဒးကၽြန္းမွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုျဖင့္ ပို႔လႊတ္လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီအေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴသည္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားရာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတို႔ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ေက်ာက္ျဖဴသည္ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြား အေျခစိုက္ရာျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ဖူလုံေရးတြင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္း က South China Morning Post သို႔ ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ ယခုလိုေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းေပၚထြက္လာတာကို ျမင္ခ်င္ေနပါၿပီ”

တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေဈးဆစ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ စီမံကိန္းအ႐ြယ္အစားကို ခ်ဳံ႕လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ရွိသည္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးျဖစ္သူ ေရွာင္တာနဲလ္ကမူ စင္ကာပူေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘That’s crazy’ (ယုတၱိမရွိ)ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာတို႔၏ေဈးဆစ္မႈမွာ ပိုမိုပီျပင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ေပါ့” ဟု အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးစိုးဝင္းက ဂ်ပန္အေျခစိုက္ Nikkei Asia သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံတန္ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ ခုနစ္ဘီလီယံႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လကုန္က ေဟာင္ေကာင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ရပ္ဝန္းတစ္သြယ္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရသိရသည္။

“မလိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္မွန္သမၽွ ျဖတ္ေတာက္မွာပါ။ စီမံကိန္းကႀကီးေလ တာဝန္ယူမႈကလည္း ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးစိုးဝင္း က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု

ေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံ၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းတို႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ အရင္းအႏွီးေကာင္းစြာမရွိ။ ထို႔အတူပင္ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CCCC က ပါဝင္ပတ္သက္ေနျပန္သည္။

ရန္ကုန္အစိုးရသည္ အရင္းအႏွီးလည္းမရွိရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းသည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္း သုညရာခိုင္ႏႈန္းစြန္းစြန္းျဖင့္ ေခ်းျခင္းမဟုတ္။ တ႐ုတ္သည္ ၎၏မဟာမိတ္ ပါကစၥတန္ကိုပင္ အတိုးႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေငြေခ်းခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပအေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ တ႐ုတ္သို႔ေပးဆပ္ရမည့္ အေႂကြးသည္ ထက္ဝက္နီးပါးျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အေႂကြးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။

တ႐ုတ္အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ သီရိလကၤာအစိုးရသည္ ဟန္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ တ႐ုတ္အေႂကြးမ်ားကို မေပးဆပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China Merchant Port Holding ကုမၸဏီသို႔ ရွယ္ယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းကို ႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါးမၽွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရကမူ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းတြင္ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္ စိုး႐ြံ႕မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက South China Morning Post သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသည္ အမွန္ပင္ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္မွ လြတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ေပါက္ေဖာ္တို႔ႏွင့္ကခုန္ျခင္း

ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေငြေၾကးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Goldman Sachs ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၅၀ တြင္ တ႐ုတ္သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔မွာ ခပ္ေဝးေဝးမွလိုက္ၿပီး ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ထိပ္တန္းသုံးႏိုင္ငံအနက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကာလရွည္ၾကာျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ ျပည္တြင္း အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘၀’ ႏွင့္ KIA တို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လက္နက္ခဲယမ္း ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ KIA သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ပိုမိုႏွီးႏႊယ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္လက္တံႏွင့္မလြတ္ကင္းဟု ဆိုၾကသည္လည္းရွိသည္။

ထင္ရွားေသာသာဓကမွာ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကိုလည္း တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရက ဖိတ္ၾကားပါက ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ၾကရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းက တိုက္တြန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔အခန္းက႑မွာ ႀကီးမားေၾကာင္း ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ

ထို႔ျပင္လည္း စစ္အစိုးရေခတ္မွသည္ NLD လက္ထက္တိုင္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာဘက္က တံတိုင္းသဖြယ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ရခိုင္အေရးတြင္လည္း တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာဘက္ကပင္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားသည္ ျမန္မာတြင္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ထြက္ေပါက္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴက်က် ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြင္းရွိ တ႐ုတ္အိပ္မက္ပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၎၏စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ပါကစၥတန္ လမ္းႏွစ္သြယ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာနီးကပ္ေသာ မဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ပါကစၥတန္တြင္ Gwadar ဆိပ္ကမ္းကို တ႐ုတ္တို႔တည္ေဆာက္သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရနံမ်ားတင္ပို႔ေရးအတြက္မူ ရွည္လ်ားသည့္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တ႐ုတ္အတြက္ ျမန္မာသည္ ပါကစၥတန္ထက္ ပို၍အေရးႀကီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ Yun Sun က အေမရိကန္အေျခစိုက္ VOA သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးတြင္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ တ႐ုတ္က သံေယာင္မလိုက္။ စစ္အစိုးရေခတ္ကမူ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈသည္ တ႐ုတ္အတြက္ အခြင့္အေရးသဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔ရရွိခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအရမူ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ၏အႀကီးဆုံးေႂကြးရွင္၊ ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးေသာႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္၊ ျမန္မာ့ကုလသမဂၢတံတိုင္း၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အေရးပါသူျဖစ္သည္။

မၾကာမီ MoU ထိုးမည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ ျမန္မာ့ေျမပုံကို ခါးလယ္မွျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေက်ာက္ျဖဴသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္စဥ္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စိုးရိမ္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိရွိ မည္သို႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ေနမည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဦးစိုးဝင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္ပုစၧာအတြက္ ျမန္မာအားကိုးရသည့္ သံတမန္တိုက္စစ္မႉးမ်ားျဖစ္လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီကမွ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဦးစိုးဝင္းတစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ ဆာကူရာတာဝါေပၚရွိ ၎၏စီးပြားေရးအႀကံေပးကုမၸဏီ Myanmar Vigour ႐ုံးခန္းတြင္ The Voice Journal သတင္းေထာက္ကို ေတြ႕ဆုံသည္။

ဦးစိုးဝင္းက ဆုံလည္ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္၍ သူေရွ႕ရွိေျမပုံကို စူးစိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ေျမပုံမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံကို ခါးလယ္မွျဖတ္သန္းသြားသည့္ တ႐ုတ္တို႔၏သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႀကီးကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ေျမပုံကိုလက္ၫႈိးထိုး၍ ယခုလို ဆိုသည္။

“ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံခါးလယ္ကို ျဖတ္သြားတာဗ်။ စိုးရိမ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ျမန္မာေတြ ကိုင္တြယ္တတ္ဖို႔လိုတယ္”

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *