အေဝးၾကည့္ အနီးၾကည့္ ပင္လုံညီလာခံ

၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း ၁၄ လၾကာမွ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ျခင္းကိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မလြယ္ေၾကာင္းျပသေနသည္။ စင္စစ္ ညီလာခံတြင္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္သည္ျဖစ္ေစ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ျခင္းကိုက ေအာင္ျမင္မႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ေဆာင္းအကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလေလာက္ကတည္းက က်င္းပျဖစ္မည္ျဖစ္လိုက္ ေ႐ႊ႕သြားလိုက္ အဆင့္ဆင့္ၫွိႏႈိင္းလိုက္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိုးတြင္းထိ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မေဆြးေႏြးျခင္းထက္ေကာင္းသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ေဆြးေႏြးလ်က္ပင္ ေသနတ္သံထြက္ေနေသးဟု ဆိုလၽွင္ပင္ မေဆြးေႏြးလၽွင္ ေသနတ္သံပိုထြက္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သႀကၤန္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမျဖစ္လၽွင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Player ႀကီးမ်ား၏ အသံကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ မတ္လေလာက္က ၾကားခဲ့ရဖူးသည္။ သူတို႔ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးမိနစ္တြင္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမစမီ တစ္ပတ္ခန္႔အလိုကတည္းက ညီလာခံတက္ရန္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္မွာ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကတစ္ဆင့္ ဖိတ္စာပို႔ရသည္ဆိုျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကို ညီလာခံက်င္းပစဥ္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္သာ မတိုင္းသင့္ဘဲ ညီလာခံမတိုင္မီ၊ ညီလာခံက်င္းပစဥ္၊ ညီလာခံအၿပီးဟူေသာ သုံးမ်ိဳးေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသင့္သည္။ ညီလာခံက်င္းပရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ညီလာခံမတိုင္မီ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားသည္ ညီလာခံအေပၚ သက္ေရာက္သည္။ ညီလာခံတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ညီလာခံအၿပီးကာလကို သက္ေရာက္သည္။

ပြဲၿပီးမီးေသမဟုတ္ဘဲ ပင္လုံညီလာခံမွ ရလိုက္ေသာ အရွိန္အဟုန္အတိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အရွိန္ျမႇင့္သင့္သည္။ ခက္ခက္ခဲခဲသေဘာတူၿပီးမွ ညီလာခံကို က်င္းပရသည္ျဖစ္ရာ ညီလာခံအၿပီး ရလဒ္မ်ား ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ယခင္က ေဆြးေႏြးခြင့္မရခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု သတင္းၾကားရရာ မဂၤလာသတင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ေဝးကြာခဲ့ရာမွ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္၊ တစ္ဖက္လိုလားခ်က္ တစ္ဖက္သိရမည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေတာက္ေလၽွာက္ေဆြးေႏြးလာခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေနရာတြင္ လူသစ္မ်ား အစားထိုးလိုက္သည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ၿပီးသားယုံၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာတူၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ကုန္ၿပီး အစမွ ျပန္စေနရသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ၾကားရသည္။ လူေဟာင္းႏွင့္ လူသစ္လဲလွယ္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ဖလွယ္ေပးႏိုင္လၽွင္ အရွိန္မပ်က္ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေႏွးသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာမူ ယခုထက္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္လၽွင္ပင္ မဆိုးဟု ျမင္သည္။ က်န္သည့္အပိုင္းမွာမူ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း သြားၾကရမည္။

ယခုလက္ရွိ NCA ေခၚ National Ceasefire Agreement ကို စိတ္ပ်က္ၾကသည္မ်ား အဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ ရွိလာသည္ဟု ၾကားရသည္။ သို႔ေသာ္ NCA သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲရထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ပ်က္သြားလၽွင္ ေနာက္ထပ္ အလားတူထပ္ရဖို႔ မလြယ္ပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အရွိန္ရလာသည္ႏွင့္အမၽွ အရပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ေရာက္သြားသည္ဟု အကဲခတ္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္တပ္ဆက္ဆံေရး (Civil-Military Relations) ၏ အနာဂတ္အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ပုံေဖာ္လိမ့္မည္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္လၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ထားသူအခ်င္းခ်င္းေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေရွ႕ေရာက္လာျခင္းသည္ မဆန္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားနည္းတူ Snowball Effect ရွိသည္။ ႏွင္းက်ခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေပၚက က်လာေသာ ႏွင္းလုံးသည္ ေအာက္ေရာက္ေလေလ ႏွင္းမ်ားကပ္ၿပီး အ႐ြယ္အစားႀကီးလာသလို အရွိန္ျမန္လာစၿမဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း အဖြဲ႕မ်ား ပိုမ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈပိုရလာသည္ႏွင့္အမၽွ ပိုအရွိန္ရလာၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုယုံၾကည္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ယခင္ညီလာခံမ်ားကကဲ့သို႔ က႑ငါးရပ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔သည္ ပြဲအဆူဆုံးက႑မ်ားျဖစ္မွန္း နာမည္ၾကည့္႐ုံႏွင့္ပင္ သိႏိုင္သည္။ က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးရလြယ္ကူေစရန္ ငါးခုခြဲလိုက္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ လုံၿခဳံေရးပိုင္းတြင္ သေဘာတူညီမႈမရလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ သံသယမ်ားသျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ခက္သည္။ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္တို႔သည္ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္ႏွင့္ မဆက္စပ္ခ်င္၍ပင္ မရေအာင္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈမျပတ္လၽွင္ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္တြင္ အခြန္အေကာက္ခြဲေဝရယူေရး ၿပီးျပတ္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္ျပန္လၽွင္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါက ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးထားျခင္းသည္ ယုံၾကည္မႈတက္ေစသည္။ ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ က႑မ်ားတြင္ သေဘာတူထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္ေနေသာ က႑မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လၽွင္ ေရွ႕ေရာက္က႑မ်ားက ေနာက္က်န္က႑မ်ားကို ဆြဲေခၚႏိုင္သည္။

ယခုေဆာင္းပါးကို ညီလာခံဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ေရးသည္ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရလဒ္ကို မသိရေသးပါ။ ညီလာခံရလဒ္မ်ားကို အလ်ဥ္း သင့္သလို ေနာက္တြင္ ေရးသားသြားမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသည္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ညီလာခံျဖစ္သျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းကိုက ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ညီလာခံမွရလာေသာ အရွိန္အဟုန္ကို အသုံးခ်ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တိုက္က်င္းပႏိုင္ပါမွ ညီလာခံက်င္းပရက်ိဳးနပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *