အေရာင္ဆိုးျခင္း သည္းခံပါ

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ကို အထိန္းအေက်ာင္းျပဳသျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု တင္စားေသာ သတင္းမီဒီယာ အေရာင္ဆိုးခံေနရၿပီေလာ။

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ တရားစြဲခံရျခင္းတို႔ျဖင့္ မီဒီယာေလာက၏ သတင္းဆိုမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈ ေပၚလာသည္။

ယင္းကား မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုသူမ်ားက ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္း၊ သတိေပးခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုသည္မွာ

သတင္းမီဒီယာအလုပ္ျဖင့္ သတင္းရယူအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနသူမ်ားကို သတင္းေထာက္၊ သတင္းစာဆရာမ်ားဟု ေယဘုယ်ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ေရးသားေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားနည္းတူ မႈခင္းေရးရာမ်ားကို ဦးတည္ေရးသားေသာ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း ရွိသည္။

၎တို႔ကို စုဖြဲ႕၍ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အႀကီးဆုံးအဖြဲ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၆၀၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ တစ္ခုဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ႐ႈေထာင့္မႈခင္းသတင္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝေနေသာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရထားေသာ မႈခင္းသတင္းေထာက္အသင္း၊ အဖြဲ႕အေရအတြက္ ေလးဖြဲ႕ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံမွ သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မႈခင္းကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္မႈခင္းႏွင့္ သတင္းစုံအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား ပင္မအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕မီဒီယာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ အျခားသတင္းစာ၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားနည္းတူ သတင္းေထာက္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“သတင္းေထာက္က မႈခင္းပဲ ေရးေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပဲ ေရးေရး၊ စီးပြားေရးပဲ ေရးေရး သတင္းေထာက္က သတင္းေထာက္ပဲ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

အမည္းစက္

သို႔ေသာ္မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖာက္မႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္မႈမ်ား ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ လူေျပာသူေျပာ မ်ားလာသည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္အေယာင္ေဆာင္ကာ ေငြေၾကးေတာင္းခံေနသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဇြန္လအတြင္း တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဖန္တီးဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းမ်ားပါျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) က ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ္ိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ MCRA ၏ တည္ေထာင္သူ႐ႈေထာင့္သတင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏိုင္ႏွင့္ ေကာင္စီတို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္း၊ အျပစ္ ေပးသြားမည္ဟု ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဇြန္လ၂၂ရက္ေန႔မွစတင္ကာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႐ႈေထာင့္သတင္းဂ်ာနယ္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ေလးဦးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ဇူလိုင္လ ၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္) မႈခင္းသတင္းေထာက္ေလးဦး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၎တို႔၏ မူဝါဒမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာက ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ေငြထုတ္ျခင္းသည္ သင္ၾကားမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္)အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးစိုးဝင္းက ဆိုသည္။

“အဲဒီလိုလည္း အစ္ကို ေတာင္းမစားဖူးဘူး။ ေငြေတာင္းတာေတာ့ မပါဘူး။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ခ်ဲ႕လုပ္ၾကတာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစိုးဝင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္မႈခင္းႏွင့္ သတင္းစုံအသင္းခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္) မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံအသင္းခ်ဳပ္သည္ အင္အား၁၀၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ဟု ဆိုသည္။

နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း သတင္းေထာက္အမည္ခံ၍ မိုက္ေၾကးခြဲေငြေတာင္းမႈမ်ားရွိၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ပုံရိပ္၊ ဂုဏ္သိကၡာကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ထိုေငြေၾကးေတာင္းခံသူမ်ားသည္ သတင္းေထာက္မ်ားဟု ေခၚစရာမလိုဘဲ သတင္းေထာက္အမည္ခံကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“သတင္းေထာက္လို႔ ကတ္ကိုင္ထားတဲ့အတြက္၊ သတင္းေထာက္လို႔ေခၚ တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္တာက သတင္းေထာက္အားလုံးမွာေတာ့ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္သတင္းေထာက္ေငြၫွစ္သည္ဆိုေသာကိစၥသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသူမ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းသူမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာသည္။

ကာကြယ္ျခင္း

သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ သတင္းေထာက္သည္ သတင္းေထာက္သာ ျဖစ္သည္။

၎တို႔အတြက္ ခြဲခြဲျခားျခားနားလည္သိျမင္ရန္ ခက္ခဲသည္။

“မႈခင္းသတင္းေထာက္ေတြ ဘာေတြေတာ့ မသိဘူး။သတင္းေထာက္အားလုံးက တူတူပဲ ထင္တယ္”ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္၂၃ႏွစ္အ႐ြယ္ စာပြဲထိုးလုပ္ကိုင္သူ ကိုဟန္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာသမားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုကိုပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑၊ သတင္းေထာက္မ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ က်င့္ဝတ္စသည္တို႔ ျပည္သူလူထု ပိုမိုသိနားလည္ရန္ လိုေနသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနႏွင့္ ေကာင္စီေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရးမွ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အေရးယူမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာင္စီက ျပည္ထဲေရးတို႔ တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ေျပာတဲ့အခါမွာ အခု အေရးယူမႈေတြက ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕လာရတာေပါ့” ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္) မႈခင္းႏွင့္ သတင္းစုံအသင္းခ်ဳပ္ တည္ေထာင္သူ ဦးစိုးဝင္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ကို ဒီလိုေတြ ေနာက္မျဖစ္ေအာင္ ခံဝန္ေတြ ထိုးခိုင္းမယ္။ ခံဝန္ထိုးမေပးႏိုင္တဲ့ အသင္းသားေတြကို တစ္ခါတည္းထုတ္ပစ္မယ္”

မိုးယံခ၊ ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *