ျမန္မာတို႔ ပိတ္မိေနေသာဂူ

ျမန္မာတို႔သည္ အာရွတိုက္သားအခ်င္းခ်င္းပင္လၽွင္ စင္ကာပူေလာက္၊ ဂ်ပန္ေလာက္မွ အထင္ႀကီးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ထည့္မတြက္ခ်င္ေသာ္လည္း ထိုင္းဂူကိစၥက ျမန္မာတို႔ ပိတ္မိေနေသာဂူအေၾကာင္း ျပသသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းကို ေရွးအတီေတ ျမန္မာမင္းမ်ားေခတ္က ႏိုင္ဖူးသည္ႏွင့္ ယခုလည္းသိပ္မကြာဟု ထင္ေနၾကသည္။ ေဘာလုံးကန္လၽွင္ ထိုင္းကို ႏိုင္ခ်င္သည္။ ထိုင္းတို႔ကမူ ျမန္မာကို မႏိုင္ခ်င္ၾက။ ကိုရီးယား၊ ကာတာတို႔ကို ႏိုင္ခ်င္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈပိုင္းေရာ စဥ္းစားပုံတြင္ေရာ အေတာ္အလွမ္းကြာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂူထဲတြင္ ကေလးမ်ားပိတ္မိသည့္အခါတြင္မွ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေန႔စဥ္သေဘာေပါက္ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီကို ဖြင့္လက္ခံလိုက္သျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ကယ္တင္ခြင့္ရသည့္အျပင္ လူသားကယ္တင္ေရး ႏိုင္ငံတကာပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရသြားသည္။ အေဝဖန္ခံေနရေသာ ထိုင္းတပ္မေတာ္အစိုးရ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ပါ နာမည္ေကာင္းသြားသည္။ အက်ပ္အတည္းသည္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လၽွင္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းက သက္ေသျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ထိုင္းသာမက အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ျမန္မာသည္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကြာဟသထက္ ကြာဟေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ထင္တစ္လုံးႏွင့္ အေတြးတံခါးပိတ္၊ ပညာတံခါးပိတ္၊ ႏိုင္ငံတံခါးပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကား ျမန္ျမန္ေျပး ေဝးေဝးေရာက္ေနၿပီ။ ကမၻာအေၾကာင္းမေျပာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္းပင္ အပ္ခ်မတ္ခ်မသိဘဲ အဆက္ျပတ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုႏိုင္ငံတို႔သည္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကြာၿပီးရင္း ကြာေနသည္။ ျမန္မာမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားၿပီး မရွိေသးေသာအရာမ်ားကို စိတ္ကူးျဖင့္လုေနခ်ိန္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေဈးကြက္ကို ဝင္ေနၿပီ။

ထိုင္းဂူဇာတ္လမ္းသည္ ျမန္မာတို႔ယူတတ္လၽွင္ ရမည့္၊ ျမန္မာ့နယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ျဖစ္ပြားသြားသည့္ ကမၻာေက်ာ္ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ပိတ္မိေနေသာဂူတြင္းမွ ျမန္မာတို႔ ထြက္ခ်ိန္တန္ၿပီ။ 

အယ္ဒီတာ
၁၁.၇.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *