AEC ေျခာက္အိပ္မက္

“AEC ၊ ငါတို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ” ဆိုသည့္ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုတိုေလးတစ္ခု Youtube တြင္ ေရာက္ေနေလၿပီ။

ထိုဗီဒီယိုတြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကနဦး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ CLMV ဆိုသည့္ ေနာက္တိုးအဖြဲ႕ဝင္ေလးႏိုင္ငံဆိုၿပီး ခြဲျခားထားသည္။

ထို CLMV ေလးႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက AEC အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံကို ဥေရာပသမဂၢလို တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ႀကီးအျဖစ္ဖန္တီးရန္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကပင္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံအသိုက္အၿမဳံႀကီးအတြက္ အဓိကေထာက္တိုင္ႀကီးသုံးခုရွိၿပီး အာဆီယံလုံၿခဳံေရးအသိုက္အဝန္း (ASC)၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) ႏွင့္ အာဆီယံလူမႈယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္း (ASCC) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

AEC ၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္လာရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေသာ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးျဖစ္ရန္၊ ညီတူမၽွတေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရန္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို စုေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းထက္ ေဒသႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းတည္ေဆာက္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကနဦး အာဆီယံေျခာက္ႏိုင္ငံမွာ AEC ကို က်င့္သုံးေနသည္မွာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း CLMV ေလးႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေပးထားသည္။

ထိုကာလေရာက္ရန္ ငါးလေလာက္သာ လိုေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ AEC အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလားဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ယခုအခ်ိန္ေမးလၽွင္ပင္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်ေနၿပီ။

AEC ျဖစ္လာလၽွင္ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းသြားလာ ေရာင္းဝယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရွိမည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ေငြအရင္းမ်ား ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္မည္။

ယင္းအျပင္ အဓိကဦးစားေပး ေပါင္းစည္းမႈလုပ္မည့္ က႑ႀကီး ၁၂ ရပ္ ႏွင့္ အစားအစာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုသည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။

ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ (AFTA) ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကပင္ စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အေကာက္ခြန္ေပးစရာမလိုဘဲ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သလို က်န္အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္ေရာင္းခ်လၽွင္လည္း အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အေကာက္ခြန္အျပင္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျဖေလၽွာ႔ေပးရေတာ့မည္။

ေကာင္းက်ိဳးအေနႏွင့္ အေကာက္ခြန္ကုန္က်စရိတ္မရွိသည့္အတြက္ စားသုံးသူမ်ား ေဈးသက္သာစြာျဖင့္ အရည္အေသြးရွိကုန္စည္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျမင့္တက္ကာ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ နည္းပညာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေကာင္းက်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ရရွိႏိုင္မည္လား။

“ဝိတ္တန္းတူသူအခ်င္းခ်င္းထိုးရင္ေတာ့ ဒီဟာက မၽွတတာေပါ့။ ဝိတ္တန္းမတူသူအတြက္ေတာ့ မမၽွတႏိုင္ဘူးေလ။ ဝိတ္တန္းျမင့္တဲ့ေကာင္က ဖိထိုးတာခံရမွာပဲ” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဥပမာေပးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာတြင္ေတြ႕ရသည့္ ျပည္ပခရီးသည္အခ်ဳိ႕

AEC အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္ကို စိတ္မရွည္စြာ ေစာင့္ေမၽွာ္ေနရခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈမၽွ မလုပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္သိန္း က ဆိုသည္။

AEC အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္လၽွင္ ျဖစ္လာမည့္အက်ိဳးဆက္က လုပ္ငန္းဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

“အဆင္သင့္မျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေဈးကြက္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သိန္း က သတိေပးသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ AEC ျဖစ္လာလၽွင္ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၏ေဈးႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးမွာ အျခားႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကဳံေတြ႕လာရမည္ျဖစ္သည္။

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေဈးကြက္ကိုလည္း မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး။ သူမ်ားေဈးကြက္ကိုလည္း မထိုးေဖာက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က အနာခ်ည္းပဲေပါ့” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သိန္းကဆိုသည္။

ဤသည္မွာ ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္သာ ရွိေသးသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး စသည့္က႑မ်ားကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းကိုင္၊ ေျမတိုင္းတာေရး၊ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား အဆီးအတားမရွိ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလာေတာ့မည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္အားလုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်က္ခ်င္းအက်ဳံးဝင္မည္ မဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တစ္ဆင့္စီ ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆိုေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုစာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာ အခြင့္အလမ္းကို ဆုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသသည္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယျပီးလၽွင္ တတိယေျမာက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသ၏ အသားတင္ထုတ္ကုန္ (GDP) တန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္ေပါင္း ၂၅၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဆ႒မေျမာက္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ခရီးသြားက႑တြင္ အာဆီယံေဒသသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားေပါင္း သန္း ၁၁၀ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္မႈတြင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က အစဥ္လိုက္ရွိေနၾကသည္။

ခရီးသြားက႑သည္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑အတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖနားေနစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးအသြားအလာမ်ားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑မွာ ယခု ၂ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး ခရီးသည္အဝင္ ငါးသန္းေအာက္တြင္သာရွိေနသည္။

AEC ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက ရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမွာ ျပည္တြင္းရွိ က႑ေပါင္းစုံမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားျဖစ္သည္။

“တို႔မွာ အမ်ားဆုံးက်န္ေနတာက SME ကိစၥပဲ။ တို႔ဆီက SME ေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ မျဖစ္ေသးဘူး” ဟု AEC ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာ ဦးေဆာင္က်င္းပေနေသာ ပါရမီစြမ္းအင္လုပ္ငန္းစု၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးတင္ခ်ိဳကဆိုသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းဟုဆိုလၽွင္ ေခ်းေငြကိစၥတစ္ခုကိုသာ အဓိကေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကၿပီး က်န္ရွိသည့္ နည္းပညာတိုးတက္ေရး၊ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ထူေထာင္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနဆဲသာျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၏အဓိကအားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဗဟိုဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚေအးေအးဝင္း က ဆိုသည္။

“စားေသာက္ကုန္က႑ဆိုရင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လာႏိုင္ရင္ ေအအီးစီ ဆိုတာ ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ မႏိုင္ဆိုတာကေတာ့ တီထြင္ဖန္တီး ႀကိဳးစားေနသူက ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အျမင္မွာမူ ႏိုင္ငံေတာ္က ယခုထက္ ပိုမိုပံ့ပိုးေပးမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ျပဳလုပ္ေနေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားမွာ တစ္ပြဲၿပီးတစ္ပြဲ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုရွိေနၿပီး ယင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

“အဲဒါ သူတို႔က ႀကိဳျပင္ေနၾကတာ။ AEC သာျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပေအာင္ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြက ႀကိဳျမင္၊ ႀကိဳျပင္ေနၾကတာ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သိန္း က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိ (SME) လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု

လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ သြားေရာက္ထိုးေဖာက္ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။

အစုအဖြဲ႕လိုက္ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားက ေထာက္ကူပံ့ပိုးေပးရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။

“အစိုးရနဲ႔ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္လို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးက ပူးေပါင္းၿပီး လက္တြဲေခၚေပးဖို႔လိုတယ္။ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပကို သူ႕ဘာသာ သြားထိုးေဖာက္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေလ” ဟု ဦးတင္ခ်ိဳက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည့္ ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲအခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္သာျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ပင္ ေဈးကြက္ေဝစုရရန္ မ်ားစြာ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ က်န္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ထုတ္ကုန္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ မျဖစ္မေန ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္။

“ကိုယ့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကလည္း အာဆီယံေဈးကြက္ကို ေမၽွာ္မွန္းထုတ္ရမယ္ဆိုတာကို မေတြးၾကသေလာက္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ AEC လည္းလာေရာ တို႔ေတြအကုန္ကြဲမွာ” ဟု ဦးတင္ခ်ိဳ က ဆိုေလသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခ်ာကလက္၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ စသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ကုန္ၾကမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ ေရခံေျမခံမွာ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားနည္းတူ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အျခားေသာ သစ္သီး၀လံႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ခရီးသြားက႑တြင္လည္း မထိေတြ႕ရေသးေသာ ခရီးသြားနယ္ေျမေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။

ထိုအားသာခ်က္တို႔ကို အသုံးခ်ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို အမ်ိဳးအစားခြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာကိုအေျခခံကာ လက္ရွိမိ႐ိုးဖလာထုတ္ကုန္မ်ားကို အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုး က ေျပာၾကားသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္ကုန္သစ္ေတြ ထြက္လာဖို႔လည္း ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြနဲ႔ လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ ေက်ာက္မ်က္ဆိုလည္း ကိုယ့္ရဲ႕အၾကမ္းထည္ေတြကို အေခ်ာထည္လုပ္ၿပီးမွ ျပည္ပေဈးကြက္ေတြကို တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ယခုမွႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ CLMV ေလးႏိုင္ငံတြင္ပါဝင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက AEC အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနၿပီ။

AEC က ေပးထားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝရယူရန္ က်န္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ရွိေနသည့္အခြင့္အေရးကိုပင္မယူဘဲ လႊတ္ခ်ေနသည့္အျဖစ္မ်ိဳးလည္းရွိသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ရာတြင္ Form D ရယူကာ အေကာက္ခြန္ သုညရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ေျခတြင္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ခံေနၾကေၾကာင္း ဦးတင္ခ်ိဳ က ေျပာျပသည္။

“ကုန္က်စရိတ္ဆိုတာ တစ္ျပား၊ ႏွစ္ျပားကအစ ထည့္တြက္ရတာ။ ေရရွည္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ ယွဥ္ႏိုင္ေတာ့မလဲ။ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ရယ္၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ရယ္ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားဖို႔လိုပါေသးတယ္” ဟု ၎ကဆိုေလသည္။

မိ႐ိုးဖလာနည္းျဖင့္ထုတ္ေနေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာရွိေနေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ AEC သည္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

“ကိုယ့္ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြက သမား႐ိုးက်ထုတ္ကုန္ေတြပဲမ်ားတယ္။ အသစ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးက ေျဖၾကားသည္။

ထိုအေျခအေနျဖင့္ ေနာက္ငါးလအၾကာတြင္ AEC ကို ျမန္မာ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္တို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႂကြားလုံးထုတ္ေနေလၿပီ။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *