အာဆီယံလမ္းခင္း ကိန္းၫႊန္းတြင္ ျမန္မာနံပါတ္ ၉ တြင္ရွိ

ဘန္ေကာက္၊ ဇြန္ ၁၇

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ခင္းၿပီးသားလမ္းကိန္းၫြန္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နံပါတ္ ၉ ေနရာတြင္ရွိၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

ခင္းထားသည့္လမ္းဆိုသည္မွာ လမ္းခင္းေက်ာက္၊ ကတၱရာေစး၊ ကြန္ကရစ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္တုံးတစ္ခုခုတို႔ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖုံးအုပ္ထားသည့္ လမ္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းအမ်ိဳးအစားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ရွိသည့္ စုစုေပါင္းလမ္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မၽွထိရွိသည္ကို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိန္းၫႊန္းကို InTouch Manufacturing Services’ Report & Nation Master က ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ ရာႏႈန္းျပည့္ဆိုပါက အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္းရွိ လမ္းအားလုံးသည္ ခင္းၿပီးသားလမ္းျဖစ္သည္ကို ဆိုလိုသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ လမ္းအားလုံးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္လမ္းခင္းထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ကိန္းၫႊန္းတြင္ ပထမေနရာ ရရွိထားၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာ ရရွိထားသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ခင္းၿပီးသားလမ္း ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံး၏ ေရွ႕နံပါတ္ ၉ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၃၄,၄၇၆ ကီလိုမီတာရွိၿပီး နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ရွိသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္သည္ ၃၄၄၀ ကီလိုမီတာသာရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *