၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ ၂၄,၉၅၄ ဘီလီယံသုံးရန္ လ်ာထား

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

အသစ္ေျပာင္းလဲမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအသုံးစရိတ္ က်ပ္ေငြ ၂၄,၉၅၈ ဘီလီယံသုံးစြဲရန္လ်ာထားေၾကာင္း ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၈) အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ရေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၀၀၅၁ ဘီလီယံ၊ သုံးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္၂၄၉၅၄ ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဘက္ဂ်က္လိုေငြ ၄၉၀၃ ဘီလီယံရွိမည္ျဖစ္၍ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးသည္ ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ရေငြ/သုံးေငြစုစုေပါင္းတြင္ ျပည္ပအကူအညီ က်ပ္ ၆၈၂ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ က်ပ္ ၂၁၉၁ ဘီလီယံတို႔ပါဝင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လိုေငြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြမွ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလီယံသည္ သုံးေငြထဲတြင္ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္း ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းႏွင့္ အဆိုပါေငြစာရင္းကို အေျချပဳ၍ ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္မတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *