ဘတ္ဂ်က္ကိုၾကည့္ကာ စီမံကိန္းမ်ားကိုေ႐ြးၾကသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

စီမံကိန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနၾကည့္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ေနၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကိုေ႐ြးရန္ ပို၍အေရးႀကီးပါေၾကာင္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမျဖစ္ေသးသျဖင့္ ပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းသည္။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတည္းအတြက္၊ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္၊ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အမ်ိဳးသားအားလုံးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ GDP ကို ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ မတိုးတက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွန္းေျခတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားသို႔ စီးဝင္လာျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ တိုးတက္လာျခင္းဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *