ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ဆက္တာဝန္ယူဖြယ္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၃

ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑ထိန္းေက်ာင္းေရးတြင္ အေရးပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဥကၠ႒ေနရာ၌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ဆက္လက္ခန္႔ထားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာသည္ ယခုလကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိဥကၠ႒ျဖစ္သူကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၏ ေနရာတြင္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အစားထိုးဖြယ္ မရွိေသးေပ။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အေျပာင္းအလဲရွိသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ဘ႑ာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *