ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးစတင္ႏိုင္ရန္ ကုလကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႕မ်ား ရခိုင္သို႔ ေစလႊတ္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၃

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ကုလသမဂၢက ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အျခားေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Haoliang Xu က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေနထိုင္ေနသည့္ လူမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ ေငြရသည့္ အလုပ္စီမံကိန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ျမႇင့္တင္ေရး သို႔မဟုတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးရန္ အစီအစဥ္ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လာေရာက္မည့္ အခ်ိန္ကာလကို ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တို႔ကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က အဆိုပါကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ UNHCR ၊ UNDP တို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း Haoliang Xu က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား မစတင္ခင္ ကနဦးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို အစိုးရႏွင့္အတူ ခ်မွတ္ရန္လိုေနေသးသည္ဟု Haoliang Xu က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရၾကား သေဘာတူညီထားမႈမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္မႈမျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္လက အြန္လိုင္းတြင္ အဆိုပါေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသည္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အာမခံခ်က္မပါရွိဟု ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *