ထိုင္းဂူတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားကို ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးမည္ဟုဆို

နည္းျပ အတ္ခါပြန္ ခ်န္တ၀မ္၊ ပြန္ခ်ဳိင္ ကန္ေလာင္(ယာ) ဓာတ္ပံု - CNA

ဘန္ေကာက္၊ ဇူလိုင္ ၁၃

ထိုင္းႏိုင္ငံထမ္လြန္ဂူအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ၁၃ ဦးအနက္ ႏိုင္ငံမဲ့သုံးဦးကို ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း CAN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂူတြင္း ကိုးရက္ၾကာပိတ္မိေနသူ ၁၃ ဦးကို ၿဗိတိန္ဂူတြင္းေရငုပ္သမားမ်ားက စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သုံးရက္ၾကာကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရကာ လက္ရွိတြင္ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသခံေနသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ပြန္ခ်ိဳင္ကန္ေလာင္၊ အဒါဆန္အြန္ႏွင့္ နည္းျပအတ္ခါပြန္ခ်န္တဝမ္ တို႔သည္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကေလး/လူငယ္ဌာနတို႔က အတည္ျပဳထားသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံမဲ့သုံးဦးအေပၚ ကန္႔ကြက္သူ မရွိပါက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးသြားမည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ကတိျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိေရး ထိုင္းႏိုင္ငံသား မိဘတစ္ဦးဦးထံမွ ေမြးဖြားသူ၊ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီရွိသူ သို႔မဟုတ္ ထိုင္း အစိုးရ၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ လြန္စြာ ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားမွလာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရရွိရန္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူေလ့ရွိကာ ဝန္ထမ္းမလုံေလာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွးေကြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ၾကာျမင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား မရရွိေပ။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *