အေျခခံအေဆာက္အဦ ရန္ပုံေငြမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း

ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အျမန္ဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုပါသလား …

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို အားမကိုးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္လိုပါသလား …

ယင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္ …

ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ၊ ေက်ာက္ယား၊ မဲေခါင္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံက်သည္မွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူေနမႈဘ၀မ်ားျမင့္မားေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြအကန္႔အသတ္ရွိေနသျဖင့္ ေမၽွာ္မွန္းထားသေလာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရမွေပးအပ္ႏိုင္သည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြကြာဟခ်က္ (Gap) မွာ ႀကီးမားဆဲျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္သည့္ေငြမ်ားကို ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ားရယူကာ ေဆာင္႐ြက္ျပန္လၽွင္လည္း Debt to GDP အခ်ိဳးအစား ျမင့္မားသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔အတြက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Infrastructure Fund မ်ားကိုတည္ေထာင္ကာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမၽွ ေဒၚလာသန္း ၃၃၀ တန္ဖိုးရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ား ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ရထားလမ္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအားလၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုးဂိတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား စသည့္ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိမည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးကို အစိုးရဘ႑ာရန္ပုံေငြမွက်ခံျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားျပည္သူထံမွ ေငြေၾကးမ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔စုစည္းရယူထားသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားသို႔ ထည့္ဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပေရာဂ်က္မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ထားသူမ်ားသို႔ အက်ိဳးအျမတ္ (Dividend) ကို ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ Trust Fund မ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရပါသည္။ ယင္း Trust Fund မ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က Trust Law ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရပါသည္။ အဆိုပါ Trust Fund မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ရန္ပုံေငြမ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ယင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်၍ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ယူနစ္မ်ားကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းေပးျခင္း၊ ပေရာဂ်က္မ်ားမွ ျပန္လည္ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံေပးျခင္း၊ ေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲကာ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူမ်ားသို႔ အျမတ္ေဝစုမ်ားေပးေဝျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကေဆာင္႐ြက္သည့္ ပေရာဂ်က္အမ်ိဳးအစားကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမပေရာဂ်က္မွာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို Green-field Project ဟု ေခၚပါသည္။ ေနာက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွာ Brown-field Project ဟုေခၚသည့္ မူလရွိၿပီးျဖစ္သည့္ပေရာဂ်က္ကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ားကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္သည့္ (Listed Infrastructure Fund) ႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားျခင္းမရွိသည့္ (Unlisted Infrastructure Fund) ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရန္ပုံေငြအမ်ားစုမွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းမဝင္သည့္ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အားလုံးမွာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္စာရင္းဝင္ထားသည့္ Listed Infrastructure Fund မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အိမ္နီးနားခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ား ထုတ္ေဝပုံကို အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ Investment Fund ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ငါးခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားကို စုစည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထင္ရွားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မိုးပ်ံမိုႏိုရထားလမ္းစီမံကိန္း (BTS-GIF) ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ကာ လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေဒၚလာကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္း (Initial Public Offering, IPO) ျပဳလုပ္ကာ ျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယစီမံကိန္းမွာ ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္နက္ဝပ္ႏွင့္ လႈိင္းက်ယ္အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သည့္ JASIF ျဖစ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကုန္က်စရိတ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေဒၚလာကို ၂၀၁၅ ခု ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

တတိယပေရာဂ်က္တစ္ခုမွာ ဘန္ေကာက္ေျမာက္ဘက္ျခမ္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပေရာဂ်က္အတြက္လိုအပ္သည့္ ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၈ ဘီလီယံကို ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းမွ ၉၉ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ထိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ အစိုးရ-ျပည္သူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ (PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၄၀ တန္ဖိုးရွိ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ တယ္လီကြန္း၊ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ ပေရာဂ်က္ေပါင္း ၆၅ ခုကို ကာလလတ္စီမံကိန္း (၂၀၁၅ -၂၀၂၀) အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားတည္ေထာင္ရာတြင္ အဓိကတြန္းအားေပးရမည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(က) ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးမႈ ။ ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး တစ္သမတ္တည္းရွိသည့္ဥပေဒမ်ား၊ တူညီမၽွတစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိမႈ။

(ခ) အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈ။ ။ ခိုင္မာသည့္ အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမႈ၊ ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားမႈႏွင့္ စနစ္က်သည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲထားမႈ။

(ဂ) အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြ လိုအပ္ခ်က္ပမာဏ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးႏိုင္သည့္ပမာဏႏွင့္ အမွန္ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ပမာဏကြာဟခ်က္ (Gap) ႀကီးမားမႈ၊ လုပ္ငန္းသစ္ Green Field ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္း Brown Field မ်ား ခိုင္မာစြာရွိမႈ။

(ဃ) အခြင့္အလမ္း။ ။ ပုဂၢလိကက႑ကို လိုလိုလားလား ဖိတ္ေခၚမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေငြေၾကးမ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ားကို တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အခ်ိန္မီတည္ေဆာက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း လ်င္ျမန္ေစျခင္း၊ အဆိုပါရန္ပုံေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပက တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ လြယ္ကူစြာ စုစည္းရယူႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ပေရာဂ်က္အမ်ိဳအစားအသီးသီးတြင္ ခြဲျခမ္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ (Risk) မ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစျခင္း၊ ပေရာဂ်က္မ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သျဖင့္ ယင္းမွ ျပန္လည္ရရွိမည့္ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူမ်ားသို႔ အျမတ္ေဝစုမ်ား ျပန္လည္ေပးေဝႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြျဖည့္တင္းမႈ သက္သာသြားျခင္းေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရန္ပုံေငြမ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) Infrastructure Fund မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခိုင္မာသည့္စေတာ့ေဈးကြက္၊ ေငြေၾကးေဈးကြက္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုမိုသြက္လက္သည့္၊ ေငြျဖစ္လြယ္သည့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အမ်ိဳးအစားစုံလင္သည့္ ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ Infrastructure Fund မ်ားတည္ေထာင္ရန္ အခ်ိန္ယူေဆာင္႐ြက္ရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ စာရင္းဝင္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား (ဥပမာ – ေရအားလၽွပ္စစ္၊ တယ္လီကြန္း၊ စီးပြားေရးဇုန္ ) ရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ လိုအပ္သည့္ဘက္မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည့္ လႊမ္းၿခဳံေရးသားထားသည့္ စီမံခ်က္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ မည္မၽွကုန္က်မည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၄) အဆိုပါ Infrastructure Fund မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ လုံေလာက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၅) Trust Fund မ်ား ၊ Asset Management Company မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ Trust Law မ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၆) Infrastructure Fund မ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပုံ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစေရးအတြက္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ားကို မျဖစ္မေနတည္ေထာင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးစနစ္မ်ား တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ခိုင္မာသည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

ထြန္းသက္ထြန္း

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *