ဥပေဒအရ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရမည္

မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္၂၇

အိမ္။ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒအရ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ ဝန္ေဆာင္ မႈဥပေဒမူၾကမ္းကို တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားကာ မၾကာမီျပ႒ာန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဥပေဒျပ႒ာန္း႐ုံသက္သက္နဲ႔ လိုင္စင္ကိစၥ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး နည္းဥပေဒဆက္ဆြဲမယ္။ အဲဒါၿပီးမွ လိုင္စင္ေပးမွာ။ ၾကားကာလမွာေတာ့ ဒီတိုင္းပဲသြားမယ္”ဟု ဦးတင္ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအိမ္၊ ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ မိမိဘာသာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ ေၾကညာ၍ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိၿပီး လိုင္စင္ရွိထားသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒထြက္ရွိၿပီးပါက မည္သူမဆို လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္၊ ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈ အသင္းမွသိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသင္းဝင္ကာ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၉၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ျပင္ပမွ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၁၂၀၀ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းထံမွ သိရသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈေပးသူသည္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ယာယီလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရရွိထားသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု အရည္အခ်င္းမ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ စိတ္ေပါ့သြပ္သူ၊ လူမြဲအျဖစ္ တရား႐ုံးတစ္ခုခုက ေၾကညာျခင္းခံရသူ၊ သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ အၿမဲတမ္းကူးေျပာင္းသြားသူ၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားသူ၊ ယာယီလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္မရွိသူတို႔မွာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဟုလည္း ဆိုသည္။

ယာယီလိုင္စင္၏သက္တမ္းမွာ သုံးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ား(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား) တက္ေရာက္ကာ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ယာယီလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လၽွင္ ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း ၃၀အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစက်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *