ေဟာင္းရာမွသစ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ သက္တမ္းေစ့ၿပီ။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ေနရာျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ကခန္႔ခဲ့သည့္ လက္ရွိဥကၠ႒ အသက္ ၈၀ နီးၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပင္ ယခုအစိုးရက ျပန္ခန္႔သည္။ အေဟာင္းက အသစ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဘာကိုေျပာေနသလဲ။

လက္ရွိ ဗဟိုဘဏ္သြားေနေသာ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းပင္ ဆက္သြားမည့္သေဘာ။ Change ႏွင့္ Continuity တြင္ Continuity ကို ေ႐ြးလိုက္ျခင္းဟု ျမင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္းနီးၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာေနရာတြင္ လက္ရွိလူကိုခန္႔ျခင္းက ပိုေကာင္းမည္ဟု တြက္ပုံရသည္။

ခန္႔စရာ လူမရွိ၍လား။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူရွားသည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္ရန္ နီးစပ္သူအမ်ားအျပားက တစ္ေပးၾကသည့္ ဦးစိုးဝင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လကပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ခံလိုက္ရသည္။ ဥကၠ႒ေနရာကိုလာမည့္သူသည္ ျပင္ပကလာမည္ဆိုပါက လက္ရွိဒုဥကၠ႒မ်ားထက္ ပညာရပ္အားျဖင့္ ျမင့္ရန္လိုသည္၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီက ယခုဥကၠ႒မ်ားထက္ ယုံၾကည္သူျဖစ္ရမည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိဒုဥကၠ႒မ်ားထက္သာေသာသူ အျပင္တြင္သိပ္မေတြ႕ပါ။ စင္စစ္ ဗဟိုဘဏ္တြင္း လူအေျပာင္းအလဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ကတည္းက လုပ္ၿပီးသားဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဦးဘိုဘိုငယ္ႏွင့္ ဦးစိုးသိမ္းတို႔ ဝင္လာၾကၿပီးေနာက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္သည္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာသည္။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ လစာအားျဖင့္လည္း ဗဟိုဘဏ္ကေပးေသာလစာျဖင့္ တင္းတိမ္သူျဖစ္ရမည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒တာဝန္သည္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး အေရးပါအရာ ေရာက္လိုသူမ်ား မက္ေမာသည့္ရာထူးႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း လစာေငြေၾကးအားျဖင့္မူ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးသည့္လစာကို မယွဥ္ႏိုင္ေပ။

စင္စစ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒လုပ္မည့္သူသည္ အေတာ္ေလးကင္းရသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ယူေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ ဝန္ထမ္းမျဖစ္ရ။ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ရွယ္ယာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ပိုင္သူမျဖစ္ရ။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒မ်ားအပါအဝင္ ဗဟိုဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ျပန္ခန္႔ျခင္းသည္ စံခ်ိန္အမ်ားအျပားကို ခ်ိဳးသြားသည္ကား ေသခ်ာသည္။

သူသည္ သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ တာဝန္ယူဖူးေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၇ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၈ အထိ တစ္ႀကိမ္။ ယခု ၂၀၁၈ မွ ေနာက္ငါးႏွစ္သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၃ တြင္ ကုန္ဆုံးသည့္အခါ ႏွစ္၂၀ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ ျဖစ္လာမည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ ကံစပ္ပုံ ေပၚသည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ျပန္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ သူသည္ ၂၀၀၇ တြင္ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ရွိေနရာမွ ျပန္ထလာရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားသည္ ယခုေခတ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္မတူပါ။ ယခင္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္သာ တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အသစ္အျဖစ္ သက္တမ္းျပည့္တာဝန္ယူဖူးသူမွာ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ေမာင္တစ္ေယာက္တည္းသာ ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဆိုသည္မွာလည္း ၂၀၁၃ တြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ စတင္အသက္ဝင္ေသာအခါမွ ေပၚလာသည္မဟုတ္ပါလား။

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ သူ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဘဏ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရေသာတာဝန္၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ Monetary Policy  တာဝန္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အစိုးရကို အႀကံေပးရေသာ တာဝန္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ယင္းတာဝန္အားလုံးသည္ တာဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးအေၾကာင္းမသိသူပင္ အလြယ္တကူ အကဲခတ္ႏိုင္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာဘဏ္မ်ားကို စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရျခင္းသည္ပင္ ေတြးၾကည့္႐ုံျဖင့္ မလြယ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ထိန္းလိုက္လၽွင္ မရေပဘူးလားဟု ေမးစရာရွိသည္။ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘဏ္ေထာင္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးအင္ပါယာႀကီးမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘဏ္သည္ ယင္းတို႔၏ အမည္ေပါက္၊ မေပါက္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းေငြရွာေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္မသြားေစရန္မွာ အေရးႀကီးလွသည္။ ဘဏ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြအတြက္ အဂတိတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာ မစိစစ္ဘဲ ေခ်းလိုက္မိလၽွင္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတစ္ခုခုျဖစ္သည့္အခါ ဘဏ္သာမကဘဲ ဘဏ္တြင္ ေငြအပ္ထားသူမ်ားပါ ထိမည္။ ဘဏ္သည္ ႀကီးလၽွင္ ႀကီးသလို ထိုအထိအခိုက္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ မီးခိုးႂကြက္ေလၽွာက္ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ္လည္း ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေပါက္ေရာက္သူမ်ားျဖစ္ရာ သူတို႔ကို စည္းကမ္းကိုင္လၽွင္ပင္ ကိုယ့္ထံ ျပန္မပတ္ေအာင္ မနည္းလုပ္ၾကရမည္။ ဤကား ဘဏ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ ျခင္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိေသးသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ အေရးႀကီးလွသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက သူ၏ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားကို တစ္လုံးမက်န္ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနၾကသည္။ သူ၏ စကားတစ္ခြန္းသည္ ေဈးကြက္ကို လႈပ္လႈပ္ခါခါျဖစ္ေစႏိုင္သည္၊ စေတာ့ေဈးမ်ား အတက္အက် ျဖစ္ေစႏိုင္သည္၊ ေဒၚလာေဈးအတက္အက် ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ား၏ ဟန္ပန္မွာ မတူၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အဆုံမ်ားသည္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို သတင္းစကား ျဖန္႔ေဝသည္။ အခ်ိဳ႕ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားမွာမူ မျဖစ္မေနမွသာ မီဒီယာႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ပုံရသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံလည္းမဟုတ္ဘဲ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ပင္ မနည္းလုပ္ေနရသည့္အတြက္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ ရန္လည္း ခက္ခဲသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းသာ ရွိေသးသည္။ ကမၻာ့ေရးရာမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဘဲ ဘ႑ာေရးသေဘာကိုသိေသာ လူသားရင္းျမစ္လည္း နည္းသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ အျခားတည္ၿငိမ္ၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားထက္ ထက္ျမက္ရန္လိုေၾကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။

တစ္ဖန္ နဂိုကပင္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒၏ တာဝန္သည္ ယေန႔ နည္းပညာေခတ္တြင္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕လာသည္။ Digital Money ေခတ္၊ Fintech ေခတ္တြင္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္သည္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ပင္ ခက္ခဲလွသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ သီးသန္႔ကိုယ့္နယ္ပယ္အလိုက္ ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဥပမာ – တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီ Telecom ထံမွ ေငြေခ်းႏိုင္လၽွင္ ထိုကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရးအလုပ္ကို ဝင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီလား၊ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီလား။

နည္းပညာေခတ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္႐ုံသာမက နည္းပညာအေၾကာင္းကို ေခတ္ႏွင့္ အညီလိုက္ႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရန္လိုလာသည္။ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး အဆက္အစပ္ကို သေဘာေပါက္သူျဖစ္ရန္လိုသည္။ နည္းပညာကို ေၾကာက္သူ မျဖစ္သင့္သလို နည္းပညာကို ကိုးကြယ္လြန္းသူလည္း မျဖစ္သင့္။

လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ လက္တြဲခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ခြဲရွိၿပီ။

လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ား၊ ယေန႔ေခတ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု အစိုးရက ယုံၾကည္သျဖင့္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျပ႒ာန္းေပလိမ့္မည္။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *