အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္အက်ိဳးစီးပြား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ အသံအက်ယ္ဆုံးကိစၥ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး’ ဟူေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက ျပင္မည္ဟုေအာ္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘ေအာ္သာေအာ္ ပုံမေပၚ’ ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေလာက လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီ၏ ညီလာခံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္မည္ဟူေသာအသံကို တိတိက်က် ၾကားလိုက္ရသည္။ အေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားမိပါသည္။ သည္ေလာက္ျပင္ဆင္ဖို႔ ခက္ခဲေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မည္ဟုဆိုသည္ကိုး။ သို႔ႏွင့္ သိလိုစိတ္တို႔က ထိပ္တက္သြားသည္။ ေမးခြန္းေတြလည္း တသီႀကီးလၽွံက်လာေတာ့သည္။ ဘာေတြျပင္မည္လဲ …၊ ဘယ္လိုျပင္မည္လဲ …၊ ဟူ၍ …။

၂၀၀၈ ေျခ/ ဥ ပဋိသေႏၶယူျခင္း

၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚယူေရးအမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁၁/၉၂ ကို ထုတ္ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အလုံလမ္းရွိသမၼတအိမ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို စတင္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ NLD ပါတီမွ ဦးေအာင္ေ႐ႊအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၈၆ ဦး က အမ်ိဳးသားညီလာခံကို သပိတ္ေမွာက္ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံအေရးအနာဂတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မူေဘာင္ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၆ ခု မတ္လတြင္ ညီလာခံကို ရပ္နားခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အေျခခံမူမ်ားအားလုံး ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆက္လက္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ၎ေနာက္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္ကား ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ ‘ေျခ/ဥ’၏ ပဋိသေႏၶယူျခင္းအေၾကာင္း …။

ဘာေတြျပင္မွာလဲ

NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္မည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာေတြျပင္မွာလဲဆိုသည္ကိုေတာ့ အတိအက် အေျဖမေပး။ ႏိုင္ငံေရးအရ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရွိေစေတာ့။ သို႔ႏွင့္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုေသာ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ကူးျဖင့္ ပိုင္းဆစ္ၾကည့္မိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္းႀကီး သုံးခု ပါဝင္သည္။

၁။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (Intentions)
၂။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ (Structure)
၃။ အာဏာပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း (Power-Separation)ဟူ၍။

အတိုခ်ဳပ္ရွင္းပါမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲထား သလဲဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျဖစ္တည္ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရေပမည္။တို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးအပါအဝင္ တရားမၽွတ၍ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ႏိုင္ေရးဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေျခာက္ခုသည္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သလို အႏွစ္သာရမ်ားဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

အေျခခံဥပေဒ၏ တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းကေတာ့ ၎၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ဒီဇိုင္းဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ တပ္မေတာ္က အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ပါဝင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ယ္မဖြင့္လိုေတာ့ပါ။

အာဏာျဖန္႔ခြဲပုံကိုေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ကို အာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို အားေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုပုံစံျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲထားေသာ ပုံစံျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအထိုက္အေလ်ာက္ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ပါးလ်လြန္းသည္။ (ဇယား၂ ဇယား ၃ ၊ ဇယား ၅ အရ ) တစ္ျပည္ေထာင္ဆန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ပုံစံ ျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုပါလၽွင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႀကီး သုံးခုထဲမွ ဘာကို ျပင္ၾကမည္နည္း။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္မည္ဆိုလၽွင္ ပုဒ္မတစ္ခု ခ်င္းကို ျပင္ဖို႔ထက္ ၎တြင္ပါဝင္ေနေသာ သေဘာသဘာ၀အေၾကာင္း အရာမ်ားထဲက တစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္သာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ သဘာ၀မွာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပုဒ္မမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္စပ္တည္ ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္မည္ဆိုေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း Plan တစ္ခုခုေတာ့ ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ဘယ္လိုျပင္မွာလဲ

NLD ပါတီအာဏာရလာေတာ့ စာေရးသူစိုးရိမ္မိတာ တစ္ခုရွိခဲ့ သည္။ ယင္းမွာ ၎တို႔၏ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျခ^ဥ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပႆနာတက္မွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္ သလိုျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေျခ/ဥ ကို ျပည္သူမနာေစတဲ့နည္းလမ္းျဖင့္ျပင္မည္ဟု ေျပာလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရာမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည့္ လက္ေတြ႕သာဓကေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကတိမ္းကပါးျဖစ္မည့္အေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိသည့္ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ေတာ့ ဇြတ္မတိုးခဲ့ျခင္းကို ဝမ္းသာမိသည္။ ေက်းဇူးလည္းတင္သည္။

ျပင္မည္ဆိုလၽွင္ အေၾကာင္းအရာပိုင္းကို အရင္ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာပိုင္း သတ္မွတ္ၿပီးလၽွင္ ဘယ္လိုျပင္မလဲဆိုတာ နည္းလမ္းရွာရမည္။ အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ျပင္ဖို႔မလြယ္။တပ္မေတာ္မွာလည္း ကိုင္စြဲထားေသာ အေျခခံမူဝါဒမ်ားရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္လိုေသာအခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္သည့္တိုင္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနလို႔ေတာ့မရေပ။ သို႔ဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပင္လို႔ရေအာင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းရွာၾကမည္နည္း …။

စာေရးသူ၏စဥ္းစားခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။

၁။ တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူညီႏိုင္မည့္အခ်က္တို႔ကို အရင္ျပင္ၾကမလား …
၂။ မိမိတို႔ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္တို႔ကို တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူလာေအာင္ လုပ္ယူၾကမလား …

ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ ၾကာႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ျပင္ဆင္လိုေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ဘက္က လတ္တေလာအေနအထားအရ လက္ခံလို႔မရေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေနခဲ့လၽွင္ အထပ္ထပ္အဖန္ဖန္ ၫွိႏႈိင္းရဖို႔ရွိသည္။ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈ နားလည္မႈ အျပန္အလွန္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုသည္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည္ဆိုျခင္းမွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ကခက္သည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ အခ္်ိန္ယူရသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ ပထမနည္းလမ္းက အဆင္ေျပဖို႔ ပိုလြယ္ႏိုင္သည္။ ပထမနည္းလမ္းကိုေ႐ြးလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ‘ဘုံတူညီခ်က္’ ႏွင့္ ‘ဘုံလိုအင္ဆႏၵ’ ကို ရွာရမည္။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္မည္နည္း။

စာေရးသူကေတာ့ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ကိစၥကို လွမ္းျမင္သည္။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနသလို တပ္မေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ လိုလားေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုခ်င္ေသာ ဆႏၵမွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တူညီစြာျပင္းျပေနေသာခ်ဥ္ျခင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ျပင္မည္ဆိုလၽွင္ အဆင္ေခ်ာႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။

ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ဘယ္အခ်က္ေတြျပင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ အားလုံးၫွိၾကရမည့္ကိစၥသာျဖစ္သည္။ အဓိကေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလၽွာ႔ခ်ၿပီး Power and Resource Sharing   ကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးအပ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားအတိုင္းျဖစ္ေစျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးဖို႔ အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္လၽွင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အထူးလိုလားေနေသာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလၽွာ႔ေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ထိုအခါ လက္ေတြ႕ရလဒ္ထြက္လာသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ယခုထက္ပိုၿပီး ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕သြားဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီး ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္မည္ဟူေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရာ ေရာက္မည္ျဖစ္မည္ျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္လည္း ပါတီမွာ ေထာက္ခံမႈပိုၿပီးရရွိလာႏိုင္သည္။တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း ေျခ/ဥ ျပင္ေပးႏိုင္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရဂုဏ္သိကၡာ ပိုတက္သြားမည္ျဖစ္သလို တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးလိုက္ေလ်ာမႈကိုျပသႏိုင္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ေမတၱာကို ပိုမိုရရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလက္ေတြ႕ရလဒ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မပါဝင္ေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားအတြက္လည္း တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္သြားေစႏိုင္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္း အဆင္ေျပေျပျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ဖို႔လမ္းပြင့္သြားလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သုံးပြင့္ဆိုင္အဆင္ေျပေစေသာ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သြားၿပီး ယင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရလဒ္ေတြမ်ားစြာ ရရွိလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ တန္းတူညီမၽွေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ၿပိဳင္တူအာ႐ုံျပဳၾကဖို႔လိုသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥက ကပ္ပါလာသည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ လြယ္တာက စျပင္မည္။ ျပည္သူမနာေအာင္ ျပင္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ လြယ္မည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အက်ိဳးရွိေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုလၽွင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

 

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *