ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ေရးဥပေဒ 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္ေလာ။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ (ကြန္ဒို ဥပေဒ) ျပ႒ာန္းၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Apartment Law) အဆိုျပဳမူၾကမ္းကို ျပည္သူလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အေဆာက္အအုံ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sky Star ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အသင္း (MLCA) က ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည့္အတြက္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (MLCA) ၏ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးအုံးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ အဆိုျပဳဥပေဒမူၾကမ္းကို MLCA ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ထားဆဲ ယင္းအဆိုျပဳဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အေဆာက္အအုံ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ တိုက္ခန္းကို ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွား တရားဝင္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ လူေနထိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ထား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာကြန္ဒိုဥပေဒ ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တင္ျပထားေသာ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ပါက NLD အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ႏွစ္ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအုံမွစ၍ အက်ဳံးဝင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အစိုးရက အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္အိမ္ရာမ်ား၊ ၿခံဝင္းအက်ယ္ႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ ႏွစ္ထပ္တိုက္၊ သုံးထပ္တိုက္မ်ားပါ အက်ဳံးဝင္သြားႏိုင္သည္။

တန္ဖိုးအိမ္ရာမ်ား၊ ၿခံဝန္းက်ယ္မ်ားအတြင္းက ႏွစ္ထပ္တိုက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားအား ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဝယ္ယူခြင့္ ေပးမည္ေလာ။

“ဒီမွာက ၿခံေတြ၊ ဝင္းေတြနဲ႔ ေဆာက္တဲ့အိမ္ေတြက ႏွစ္ထပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္၊ သုံးထပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု Success အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အႀကံေပးကုမၸဏီက ဦးစည္သူက ေထာက္ျပသည္။

ကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ စတုရန္းေပ ႏွစ္ေသာင္းရွိၿပီး ေျခာက္ထပ္ႏွင့္အထပ္ရွိသည့္ အိမ္ရာဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ေစတုရန္ေပ ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ရွိသည့္ ေလးထပ္ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ အိမ္ရာမ်ားကို တိုက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက တည္ေဆာက္သည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမၽွ၊ တန္ဖိုးလတ္အိမ္ရာမ်ားသည္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဘေဆြက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ သူ႕စီမံကိန္း၊ သူ႕ဘတ္ဂ်က္သူ႕ Target နဲ႔ သြားေနတာပဲေလ။ ျပည္သူ႕အခြန္နဲ႔ေဆာက္တာ။ သူက် (ပုဂၢလိက) ကိုယ္ပိုင္ေငြနဲ႔ ေဆာင္တာ ဘာမွမေရာဘူး” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ အစိုးရအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးတူေဆာက္သည့္ အိမ္ရာမ်ားသည္ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း။

စစ္အစိုးရလက္ထက္ အစိုးရ၏ေပၚလစီအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းရွိ ယုဇနဥယ်ာဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ သက္တမ္းမကုန္မီ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မုဒိတာအိမ္ရာ၏ ညံ့ဖ်င္းသည့္ ေရဆိုးစစ္နစ္ကို ျပဳျပင္ရန္ အိမ္ရာစီမခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီအျငင္းပြားမႈၾကား ေနထိုင္သူမ်ား ႏွစ္ခ်ီရနံ႔ဆိုးမ်ား ခံစားေနရသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ ေမးျမန္းရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဒို၊ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္ဟူ၍ အိမ္ရာအမ်ိဳးအစားတစ္ျခင္းစီအလိုက္ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းသည္ ဥပေဒေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူအမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ အရည္အေသြးပိုင္း အာမခံခ်က္မ်ား တိတိက်က်ျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးတင္သန္းဦးက ဆိုသည္။

“ေဆးစက္က်ရာ အ႐ုပ္ထင္သလို ဒါေလးျဖစ္ေပၚလာလို႔ ဒါေလးလုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္က အဆိုတင္သြင္းၿပီး ဥပေဒလိုက္ေရးေနရင္ ဥပေဒေတြ ေဖာင္းပြကုန္မယ္ေလ။ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမၽွ ဘာညာေျပာေနတယ္ေလ။ General Construction Law သတ္မွတ္လိုက္ရင္ အဲဒီအိမ္ရာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊ ႏွစ္ထပ္ တိုက္ေတြ အကုန္လုံးအတြက္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ပါက ေဆာက္လုပ္ဆဲအိမ္ရာအတြက္ ဘဏ္တြင္ ေငြေခ်း ေငြရယူႏိုင္သည့္အျပင္ ဝယ္ယူသူမ်ားလည္း တိုက္ခန္းအေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ထား၍ ဘဏ္တြင္ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီသည့္ တန္ဖိုးသင့္တင့္သည့္ တိုက္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရာင္း၊ ဝယ္ငွားျခင္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာေစသည့္အျပင္ ေအးစက္ေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထြန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးလားဆယ္က သုံးသပ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ တအိအိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

အခက္အခဲမ်ားမွာ တိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူသူမရွိသေလာက္ က်ဆင္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ေျမရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္၊ တိုက္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာမရွိျခင္း၊ မၽွတေသာ အခြန္စနစ္၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း MLCA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလားဆယ္က ဆိုသည္။

ထိုအခက္အခဲမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာကို ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္လၽွင္ အိမ္ရာတည္ေဆာင္ျခင္းမွစ၍ ေရာင္းခ်၊ ဝယ္ယူသည္တို႔ကို မွတ္ပုံတင္အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈခိုင္မာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္တြင္ အေပါင္ပစၥည္းထား၍ ေငြေခ်းႏိုင္သည့္အတြက္ ကၽြဲကူးေရပါ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိရန္လည္း လြယ္ကူမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တိုက္ခန္းေဈးကြက္သည္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ၾကားရွိေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ဒဂုံသီရိေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးသက္ကိုကိုက လက္ရွိျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ အေျခအေနကို ညည္းညဴေျပာဆိုသည္။

ေျဖးေျဖးႏွင့္ ေလးေလးသြားေနသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေဈးကြက္သည္ Apartment Law ေၾကာင့္ ႏိုးထရန္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရ ၇ ဒသမ ၃၆ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္လၽွင္၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္အိမ္ခန္း လိုအပ္ခ်က္အိမ္ခန္းယူနစ္ေပါင္း ၂၅,၀၀၀ မွ ၃၅,၀၀၀ အထိ ရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ ရန္ကုန္မိုးႏွင့္အတူ ေအးစက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ပေမၽွာ္ တန္ဖိုးျမင့္တာဝါ၊ ကြန္ဒိုမ်ားမ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမၽွာ္မွန္းထားသေလာက္ မရွိျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအတြက္ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၃၀၀ အထိကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သိန္း ၃၀၁ က်ပ္မွ သိန္း ၁၀၀၀ အထိကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရျခင္းကလည္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ကို ပိုမိုေအးစက္ေစသည္။

ယင္းအေျခအေနတြင္ တိုက္ၿပိဳလၽွင္ ေျမရွင္ျပန္ပိုင္မည္၊ အိမ္ခန္းေရာင္းလိုလၽွင္ ေျမရွင္ကို သိန္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီေပးရသည့္ အေပ်ာက္စနစ္က ထပ္မံ၍ ဘူးေလးရာဖ႐ုံဆင့္ေနဆဲ။

တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ အခြန္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔အတြက္သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း အေပ်ာက္စနစ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ပေပ်ာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအုံျပဳျပင္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားကို တိုက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပါဝင္ေသာ အိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္သာ ေရာက္ရွိေသးသည္။ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းရန္ အခ်ိန္ႏွစ္ခ်ီ ၾကာႏိုင္သည္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ နည္းဥပေဒမျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းက ယင္းအခ်က္ကို ေထာက္ျပေနသည္။

ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူ၍မရ။ ကြန္ဒိုမီနီယံမဟုတ္ေသာ အိမ္ခန္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိဥပေဒ မရွိေသး။

ယင္းအေျခအေနတြင္ အိမ္ခန္းဝယ္မည္သူမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဘေဆြက “ဉာဏ္ကြန္႔ၿပီး ဝယ္ေပါ့” ဟု အႀကံျပဳသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *