ေျမႀကီးထဲက ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ 

သူ၏တည္ရွိမႈကို သတိမထားမိသည့္ကာလက ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္အၾကာတြင္မူ ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီမွတ္တမ္းမွ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းသို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ၿပီ။

ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာကတည္းက စာရင္းဝင္ထားသည့္ ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းစိတ္အသစ္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာသိပၸံအဖြဲ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ Thorell ၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားသည့္ Liphistius birmanicus ႏွင့္ ဆြီဒင္ပညာရွင္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ Platnick ႏွင့္ Sedgewick တို႔က ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ Liphistius Lordae တို႔ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္နာမည္ကား Trapdorrspider ။

အဆိုပါပင့္ကူမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ ၁၈၉၇ ႏွင့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ပင့္ကူေထာင္ခ်က္မ်ား တည္ရွိမႈကို သတိမထားၾက။ စိတ္မဝင္စားၾကေပ။ အေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းသြားေလာ၊ တိုးလာသေလာ စသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း မရွိေပ။

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအၾကာတြင္ ထိုသို႔ မဟုတ္ေခ်။

ထိုသို႔ပုန္းကြယ္ေနထိုင္သည့္ ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ကေလးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည့္သူမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ျမန္မာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ (Trapdoorspider) ကို ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ရွာေဖြလာခဲ့သည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ယင္းေနရာမ်ားထဲမွ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဓာတ္ေတာ္ခ်ိဳင့္ေရတံခြန္အနီးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပင့္ကူမ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးသည္ ရွားပါးစာရင္းဝင္ေနၿပီး အေကာင္ေရ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သတၱေဗဒဌာန၊ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာေလးသြယ္က ဆိုသည္။

ယင္းပင့္ကူေလးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ျမင့္မားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“သူက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြ ဖ်က္ဆီးတဲ့ အင္းဆက္ေတြကို ဖမ္းစားႏိုင္တယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဝေဝလြင္က ဆိုသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံး ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ၿပီး ပင့္ကူအေကာင္ေရ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

၎တို႔ က်က္စားသည့္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ ပ်က္စီးသြားသည့္ေနရာမ်ားလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း ပင့္ကူေလ့လာေရးတြင္ ပါဝင္သူ ေဒါက္တာေဝေဝလြင္က ဆိုသည္။

“အခုရွာေတြ႕တာ ဓာတ္ေတာ္ခ်ိဳင့္မွာပဲ အေကာင္ေရခန္႔မွန္း ၅၀ နဲ႔ ၆၀ အတြင္းမွာ ရွိတယ္။ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္။ ဘားအံဆိုရင္ လုံး၀မေတြ႕ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ပင့္ကူႏွစ္ေကာင္တြင္ လက္ႏွင့္ ေျခမွာ တစ္ဖက္ငါးေခ်ာင္းစီျဖင့္ ဆယ္ေခ်ာင္းရွိသည္။ ပင့္ကူႏွစ္ေကာင္၏ အ႐ြယ္အစားအားျဖင့္ တစ္စင္တီမီတာခန္႔သာ ရွိသည္။ အဆိုပါ Liphistius brimanicus မွာ ေျခႏွင့္ လက္ အေရာင္မွာ အဝါေဖ်ာ့ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အလယ္ပိုင္းမွာ အညိဳေရာင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည့္ Liphistius Lordae ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္မွာ ေျခ၊ လက္တိုတိုတုတ္ထုတ္ႏွင့္ အမည္းေရာင္ အစင္းသဏၭာန္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္အေကာင္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈပုံစံကမူ ထူးျခားသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ေပ ၃၀၀၀ အထက္ ေျမႀကီးထဲတြင္ တြင္းေဖာက္ေနသည့္ သတၱဝါအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။

“သူက အိမ္ကိုက ေျမႀကီးနဲ႔ ပင့္ကူမၽွင္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ ထူးဆန္းတယ္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ အိမ္ကို အဖုံးနဲ႔ ေဆာက္ထားတယ္။ ေျမႀကီးနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ အိမ္”ဟု ေဒါက္တာေဝေဝလြင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါပင့္ကူေထာက္ေခ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ Liphistius birmanicus ႏွင့္ Liphistius Lordae တို႔ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ Batu Caves Dark Cave တြင္ အဆိုပါ ပင့္ကူအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ေနရာကို စနစ္တက် ျပသထားသည္။ ကမာၻ႕ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးဆိုင္းဘုတ္ကပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ ယခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္။ ရွာေဖြႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင့္ကူမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရာတြင္ မ်ဳိးစိတ္ ၄၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သတၱေဗဒဌာထံမွ သိရသည္။ ပုံမွန္ပင့္ကူတစ္ေကာင္သည္ လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ရွစ္ေခ်ာင္း ရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၾကာမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရသည့္ ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ကေလးမ်ား၏ ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ သတၱေဗဒဌာနႏွင့္ စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၊ ဇီ၀သိပၸံဌာနတ ပူးေပါင္းၿပီး ပင့္ကူသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱေဗဒဌာနမွဴးေဒါက္တာသီတာေလးသြယ္ က ဆိုသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဓာတ္ေတာ္ခ်ိဳင့္ေရတံခြန္အနီးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ထိုရွားပါးပင့္ကူေလးမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုေနရာမ်ားရွိ ေျမႀကီးသည္ သူတို႔အတြက္ အိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအိမ္ေလးမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေနရန္ ထိန္းသိမ္းရေပမည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *