စိတ္ကူးယဥ္ဘတ္ဂ်က္၊ စံခ်ိန္တင္လိုေငြႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြ

က်ပ္ေငြေပါင္း ၄၉၀၀ ဘီလီယံ။

ယင္းမွာ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း စံခ်ိန္တင္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနမွာ လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွသည္ လက္ရွိအစိုးရအထိ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၇၄၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ပထမေလးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ၄၄၀၀ ဘီလီယံခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၃၀၅၀ ဘီလီယံခန္႔ လိုေငြ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ၂ႏွစ္ခြဲတြင္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္အပါအဝင္) ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၈၀၀၀ ဘီလီယံအထိရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၄၉၀၀ ဘီလီယံအထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာသည္။

ယခုေနာက္ဆုံးဘ႑ာႏွစ္ ေလးႏွစ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ ကာကြယ္ေရး ဆိုသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန သုံးခုမွာ ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈက႑ျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ အသုံးစရိတ္မွာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ အစိုးရအသုံးစရိတ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ရာ ယင္းဌာနသုံးခု၏ အသုံးစရိတ္မွာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္စုစုေပါင္း ၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

လူမႈေရးက႑တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ ပိုမိုသုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ယင္းက႑တြင္ သုံးစြဲမႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သာ ရွိသည္။

ပညာေရးတြင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားတြင္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ Citizen Budget တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒကို ျပန္သုံးသပ္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္။ လူမႈေရးက႑ေတြမွာ ပိုတိုးျမႇင့္သုံးစြဲသင့္တယ္” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စံခ်ိန္တင္လိုေငြျပမႈအေျခအေနကိုမူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအေျခအေနမွာ တုံ႔ဆိုင္းေႏွးေကြးေနသည့္အတြက္ အစိုးရက အသုံးစရိတ္ပိုမိုသုံးစြဲကာ စီးပြားေရးလႈပ္ႏိုးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ တုံ႔ဆိုင္းေနသည္လား၊ က်ဆင္းေနသည္လား၊ တက္ေနသည္လားကိုပင္ အျငင္းအခုံမ်ား ျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္ရာ စီးပြားေရးေႏွးေကြးခ်ိန္တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ ပိုသုံးသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးက်ေနခ်ိန္တြင္ အသုံးစရိတ္ပိုသုံးျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

“ပိုက္ဆံပိုသုံးတယ္ဆိုတာ စီးပြားေရးေႏွးေနခ်ိန္မွာ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးမေကာင္းခ်ိန္မွာ သြားလုပ္ရင္ေတာ့ ဒုကၡပိုေရာက္သြားႏိုင္တယ္”ဟု ဘ႑ာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြရယူျခင္း၊ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလိုေငြျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေဈးကြက္မွာ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည့္ ေဈးကြက္ ေပၚေပါက္မလာသည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြကို မွီခိုေနရသည္။

လက္ရွိေျခာက္လဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရေငြ က်ပ္ ၈၅၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီေပးေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၀၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိၿပီး စုစုေပါင္းရေငြ ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။

“လိုေငြကို ေငြ႐ိုက္ထုတ္ၿပီးမျဖည့္တဲ့ အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြနဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြေရာင္းၿပီး ျဖည့္ဆည္းရတာေပါ့။ လိုေငြအရမ္းမ်ားသြားတဲ့အခါ ဒီေခ်းေငြေတြက ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေထာက္ျပသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာလည္း လိုေငြျပသည္က မ်ားေသာ္လည္း ယင္းဘတ္ဂ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိမွာ အဓိကက်ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုသည္။

“လိုေငြျပရင္ ေငြေခ်းရမွာေပါ့။ အဲဒီ ေခ်းတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္သုံးရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေတြက ခုထိေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြက ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး”ဟု လႈိင္းဘြဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရအသုံးစရိတ္ကိုယခုထက္ပိုမိုထိေရာက္စြာသုံးစြဲႏိုင္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္စာရင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္တင္ျပႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သူ ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္မ်ားက ထိန္းညႇိစိစစ္လာၿပီး အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္၏ စိစစ္ႏိုင္မႈမွာ အားနည္းခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“ဘတ္ဂ်က္ကို အေသးစိတ္သိတာက ဌာနဆိုင္ရာေတြ ကိုယ္တိုင္ပဲ။ ဒါေတြကို သူတို႔အထက္အဆင့္ေတြက စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္ရမွာ။ အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေသးစိတ္ကအစ လိုက္စိစစ္ရတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေနတယ္” ဟု ဦးဘိုႀကီးက ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ ဌာနခြဲတစ္ခုခ်င္းစီမွ တင္လာေသာဘတ္ဂ်က္တြင္ပင္ ပစၥည္းတူ၊ ေဈးႏႈန္းမတူသည့္ ကိစၥမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔၏ စိစစ္မႈလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေဝဖန္သည္။

အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ လိုေငြျပသည္မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳထားေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း မသုံးႏိုင္၍ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည့္ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြ ျပႆနာလည္းရွိေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြေပါင္းက်ပ္ ၁၄,၆၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဘတ္ဂ်က္ ပိုလၽွံေငြမ်ား အနက္ က်ပ္ ၁၁,၆၀၀ ဘီလီယံကို ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး က်န္ေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲေငြစာရင္း အျဖစ္ သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးက႑တို႔တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လတာဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ခြဲအတြင္း အစိုးရအသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ဘီလီယံခန္႔သာရွိခ်ိန္တြင္ မသုံးစြဲလိုက္ရေသာ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြမ်ားမွာ တစ္ပုံ တစ္ပင္။

ဦးသိန္းစိုးအစိုးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္အစိုးရ ႏွစ္ဆက္လုံးတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဆက္တိုက္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တိုင္း ေတာင္းဆိုထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အၿပီးသုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာက မွန္းဆခ်က္နဲ႔ လုပ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္လုပ္လို႔ေတာ့ မရဘူး” ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးကၽြမ္းက်င္သူ ZICO Law Myanmar ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြေပၚေပါက္ရသည့္ အခ်က္မွာ ႏွစ္ခ်က္သာရွိသည္။

ျဖစ္သင့္သည္ထက္ ပိုမိုမွန္းဆျခင္းႏွင့္ လ်ာထားေသာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝမသုံးစြဲႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခိုင္လုံတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ျပန္အပ္ရင္ အေရးကို ယူသင့္တယ္” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီးက ဆိုသည္။

ေျမေနရာမရွိဘဲ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးျခင္း၊ ေျမအေနအထားမေကာင္းသည့္ ေနရာကို ေျမျပင္စစ္ေဆးမႈမလုပ္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ ဥပမာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ဘတ္ဂ်က္ပိုလၽွံေငြမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမွာ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“တကယ္လိုအပ္တဲ့ဌာနက အဲဒီႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္မရတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ လိုအပ္တာေတြကို အဲဒီတစ္ႏွစ္လုံး ဘာမွမလုပ္လိုက္ရဘဲ အလဟႆ ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ဦးဘိုႀကီးက ဆိုသည္။

စနစ္တက် စိစစ္မထားသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလႈပ္ႏိုးရန္ အစိုးရက ႀကံစည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္မူဝါဒသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၏ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ကို အက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ သုံးစြဲႏိုင္မႈအားနည္းပါက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဆြဲခ်သကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေႂကြးၿမီ ျမင့္တက္ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

“ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ေခါက္႐ိုးက်ိဳးလာတာေတြဆိုေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ရမွာပဲ။ တိုးတက္မႈေတာ့ ရွိလာပါတယ္”ဟု ဦးဘိုႀကီးက ဆိုေလသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *