“ပိုက္ဆံေတြ အမႈိက္ပုံေရာက္ေနသလိုေတြ ျမင္ရတယ္” ေဒါက္တာဦးျမင့္

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့မႈကို ျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ တာဝန္စယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၂၆ လအတြင္း အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာဝယ္ယူရန္ ျမန္မာေငြ ၁၈၂ က်ပ္ခန္႔ ပိုမိုသုံးစြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ၁၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းရာတြင္ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇြန္လတြင္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး လပိုင္းအတြင္း ယင္းသို႔က်ဆင္းမႈသည္ ပိုမိုဆိုး႐ြားကာ ဆက္လက္၍လည္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြလဲႏႈန္းအတက္ၾကမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မျမင္ေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဆိုသည္။

“က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ကဘာမွမယ္မယ္ရရလုပ္ထားတာမေတြ႕ေသးပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ သက္တမ္းျပည့္သြားေသာဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ရာထူးတြင္ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈ၊ သေဘာမတူညီမႈမ်ားရွိေနရာ ယင္းခန္႔အပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ရွင္းျပခ်က္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၎က တိုက္တြန္းသည္။

“ဘာျဖစ္လို႔ သူ႕ကိုခန္႔တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ သင့္ေတာ္တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ သူအလုပ္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရပါဘူး။ မသိရလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္လို႔ရွိရင္ တိုင္းျပည္သူသားေတြအေနနဲ႔ သိခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါ၊ ျပည္သူေတြကိုအသိေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုလိုေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းကေမာက္ကမျဖစ္ေနမႈကို ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားအလဟႆ ျပဳန္းတီးေနသကဲ့သို႔ ခံစားရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကေကာက္လို႔ရတဲ့ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ။ ဘာမွထြက္မလာေတာ့ စိတ္ေတာ့မေကာင္းဘူးဗ်။ ငါ့ပိုက္ဆံေတြ အမႈိက္ပုံေရာက္ေနသလိုေတြ ျမင္ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္း၏ သတ္မွတ္ေဘာင္အတြင္း ဘဏ္မ်ားကိုေရာင္းဝယ္ေစျခင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးယခင္ကဲ့သို႔ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစသည့္ပုံစံျဖစ္ရာ ျပႆနာအသစ္ကို ယခင္ပုံေသနည္းအေဟာင္းျဖင့္ အေျဖရွာေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကဲ့သို႔ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ျဖစ္လာမည့္ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒၚလာေငြေဈးကစားျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ ကေမာက္ကမျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ကိုသာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ေလ့ရွိၿပီး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္က႑အတြက္ ေဈးကြက္တြင္ လိုအပ္ေနေသာေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အာ႐ုံစိုက္မႈနည္းပါးေနသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈတြင္ အစိုးရသည္ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ အၿမဲလိုလိုျဖစ္ေပၚၿပီး ပုဂၢလိကက႑တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အၿမဲလိုလိုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိကက႑၏ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ကို ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ အစိုးရက႑မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က ေထာက္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိကာလတြင္ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြပိုေငြတစ္ခုတည္းၾကည့္႐ုံမၽွ မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းသို႔ လႊဲေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီးဝင္မႈ၊ ျပည္ပအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဘဏ္သည္ အမွန္တကယ္သီးျခားလြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုထိခိုက္ေစသည့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ိဳး မလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္က အႀကံေပးသည္။ စင္ကာပူေငြေရးေၾကးေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (ဗဟိုဘဏ္) တြင္ တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအဂၤလန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မွာ ကေနဒါလူမ်ိဳးခန္႔အပ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုအႀကံေပးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ေၾကာင္းဦးျမင့္က အဆိုျပဳသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အလြန္အမင္းအမႊမ္းမတင္မိရန္ႏွင့္ ထိုသို႔အမႊမ္းတင္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ မယုံၾကည္မိရန္လိုေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတြင္ စင္ကာပူကို အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းအမီလိုက္မည္၊ ျမန္မာ့စီးပြားဂ်က္ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးပ်ံတက္ေတာ့မည္ စသည့္ အမႊမ္းတင္မႈမ်ားေလၽွာ႔ရန္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ေလၽွာက္ေလၽွာက္ေျပာမေနပါနဲ႔။ သိပ္ၿပီးေတာ့လည္းအမႊမ္းတင္မေနပါနဲ႔။ နည္းနည္းပါးပါးစဥ္းစားပါ” 

 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *