မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္မည္

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၀

သက္ငယ္မုဒိမ္းအပါအဝင္အ႐ြယ္ မ်ိဳးစုံအေပၚက်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္ရန္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက လက္ခံလိုက္သည္။

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ (အသက္ေသဆုံးသည္အထိ အက်ဥ္းက်ခံေစျခင္း) အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္၂၀၊ ၁၀ ႏွစ္တို႔အျပင္ ေငြဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီးပါမုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပုဒ္မခြဲသုံးခုျဖင့္ အစားထိုးျပင္ဆင္ရန္ ဦးေအာင္သိန္းက အဆိုျပဳထားသည္။

မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးကို ျဖစ္ေစ၊ အသက္ ၁၂ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးကို ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္၂၀ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အသက္ ၁၂ ေက်ာ္လြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ၿပီးလၽွင္ အသက္ ၁၂ ေအာက္မဟုတ္သည့္ မိမိ၏ ဇနီးမယားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈအတြက္ ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရန္ျပင္ဆင္ရန္ ပါရွိသည္။

လက္ရွိတည္ဆဲျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး သက္ငယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ သီးျခားျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေပ။

“သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား တိုးပြားလာေနတဲ့အတြက္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္ရန္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္သိန္းက ဆိုသည္။

ယခုျပင္ဆင္မႈသည္ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ပုဒ္မမ်ားအနက္ မသန္စြမ္းသူဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွစ္ရပ္ကိုလည္း ပုဒ္မႏွစ္ခုအျဖစ္ ျဖည့္သြင္းထားသည္။

The Penal Code ေခၚ ရာဇသတ္ ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မူရင္းမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုကာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိကာ ယခုျပင္ဆင္မႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသးသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအပါအဝင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း မူလ ဥပေဒသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဦးေအာင္သိန္းသည္ ျပင္ဆင္ရန္တင္သြင္းမႈကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *