ပုဒ္မ (၄)၊ ေပးမွလုပ္

တရားေရး၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဆိုးေက်ာ့သံသရာ

တရားေရးက႑သည္ ယိမ္းယိုင္ သို႔မဟုတ္ တိမ္းေစာင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳလဲလ်က္ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုေနသည္မ်ား ရွိေသာ္လည္း မည္သို႔ဆိုေစ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကို သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ကလည္း သိထားၿပီးျဖစ္သည္။

“သိပ္ေတာ့ မကြာေလာက္ပါဘူး”ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္းက ၎၏ ပဲခူးခရီးစဥ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သမၼတမွလမ္းေပၚက အိမ္ေျခယာမဲ့အထိ လူတိုင္းသေဘာေပါက္ထားၿပီးၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးေထာက္တိုင္ႀကီး အေျခအေနဆိုး႐ြားလ်က္ရွိမႈတြင္ ေရသံသရာလည္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ စက္ဝန္းႀကီးတစ္ခုရွိေနသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားေရးက႑လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူအ႐ႈပ္ထုတ္ သံသရာ။

တရားစီရင္ေရးက႑ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ သမၼတအပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားက လိုလားၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းသို႔တည့္မတ္ေရးမွာ အဆိုပါသံသရာစက္ဝန္းကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေရးလည္း ျဖစ္သည္။

အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္ျပဳရသည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုသာ တရားေရးပ်က္စီးျခင္း၏ တရားခံအျဖစ္ လြယ္လြယ္ထင္ျမင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑သည္ စနစ္ပ်က္အတြင္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုမၽွသာ ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ိန္မမွန္တတ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္ရုံးအေဆာက္အအံုမွ တပ္ဆင္ထားေသာ နာရီ

တရားေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူစက္ဝန္းတြင္ အနည္းဆုံး အလႊာေလးလႊာက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအတြက္ တရားစီရင္ေရးကိစၥတြင္ တရားသူႀကီးက ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္သည္အထိ ေအာက္ပါတို႔က ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။

တရားလို၊ တရားခံ၊ အမႈစစ္ရဲ၊ မႈခင္းဆရာဝန္၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေန၊ ႏွစ္ဖက္သက္ေသႏွင့္ တရားသူႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူကိစၥသည္ ၎တို႔အၾကားတြင္ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအလႊာေလးလႊာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရသည္။

၁။ ပါးကိုက္၊ နားကိုက္ အမႈသည္မ်ား

အမႈျဖစ္ၿပီေဟ့ဆိုလၽွင္ပင္ အမႈသည္မ်ားက ပါဝင္လာသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူမႈဓေလ့စ႐ိုက္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ အမႈအခင္းမ်ားထူေျပာလာသလို အတိုင္အေတာမ်ားကလည္း ထက္ၾကပ္မကြာ ထူေျပာလာေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သူစိမ္းတစ္ရံဆံမွသည္ လင္မယားခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ဖြားခ်င္း၊ သားအမိ၊ သားအဖခ်င္းတို႔အပါအဝင္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္တိုင္တန္းျခင္း၊ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ကာ ထစ္ကနဲရွိ အမႈဖြင့္ျခင္းတို႔အထိ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၏ အစ။

ႏွစ္ဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္သည္ႏွင့္အမၽွ မိမိဘက္က အႏိုင္ရလိုေဇာသည္လည္း ျပင္းထန္လာၿပီး လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူဆီ ေျခက်ဴးလာၾကေတာ့သည္။

“ငါ့ကိုတိုင္ရင္ သူ႕ကို ဘယ္လို တိုင္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကတယ္။ ပါးကိုက္ နားကိုက္ေပါ့၊ အမႈတစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ေနာက္ထပ္အမႈေတြ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆပြားတယ္”ဟု ဥပေဒပညာရွင္လည္း ျဖစ္၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအၿငိမ္းစား ေထာင္မွဴးႀကီးလည္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ အမႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

၂။ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား

အမႈျဖစ္ၿပီဟုဆိုသည္ႏွင့္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္၊ ေရွ႕ေနမ်ားက ၾကားဝင္လာၿပီ။

ျပႆနာသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အဆိုပါ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱ ျဖစ္သည္။

“ဒီလူေတြကလည္းေျပာရင္ လုံေလာက္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာလည္း မရွိဘူး။ လုံေလာက္တဲ့ ဥပေဒသမားတစ္ဦးမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြကလည္း ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးထက္ မိမိဘက္မွ အႏိုင္ရေရးကိုသာ အေလးထား လာၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဥပေဒကို မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္ကို ၎တို႔ကပင္ အမႈသည္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသေပးၿပီး လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ  ကိစၥတြင္ ၎တို႔က တရားသူႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ပြဲစားသဖြယ္ ျပဳမူေနၾကသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အမႈတစ္ခုလၽွင္ မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွ လာဘ္ေငြေပးၾကရသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေျခအေနအလိုက္ ပမာဏကြာျခားတတ္သည္။

၃။ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရဲ +  မႈခင္းဆရာဝန္

အမႈျဖစ္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းတရား႐ုံးသို႔ မေရာက္ပါ။

အမႈတည္ေဆာက္သည့္အပိုင္းႏွင့္ တရားစြဲတင္သည့္အပိုင္းဟူ၍ ၾကားခံအဆင့္မ်ား ရွိေနေသးသည္။

ဥပမာ – ႐ိုက္ႏွက္မႈဆိုပါစို႔။

ယင္းအမႈကို ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ၿပီးေနာက္ တရားလို၊က်ဴးလြန္သူႏွင့္သက္ေသတို႔အပါအဝင္ အခင္းျဖစ္ပြားပုံ အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးကာေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအလိုက္ မည္ကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုရမည္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဥပေဒ႐ုံးထံ အႀကံဉာဏ္  ေတာင္းမည္။ မည္သည့္ ပုဒ္မတပ္မည္။ စသျဖင့္။

ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူက ဝင္လာသည္။

က်ဴးလြန္သူဘက္မွဆိုလၽွင္ အမႈေက်ေအးကာ တရား႐ုံး တင္မပို႔ေရး သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မေသးေသး (အျပစ္ဒဏ္ေသးငယ္ေစသည့္ ပုဒ္မ) တပ္ေရး၊ တစ္ဖက္ကလည္း က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ႀကီးႀကီးရေစသည့္ ပုဒ္မတပ္ေရးအတြက္ ရဲႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိတို႔ထံ လာဘ္ေပးၾကသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ မႈခင္းဆရာဝန္ဆိုသည္ကလည္း ပါဝင္ေနတတ္သည္။

က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ႀကီးေစလိုလၽွင္ ဒဏ္ရာမႀကီးေသာ္လည္း လူနာကို ေဆး႐ုံတြင္ ရက္ရွည္ထားေစ၍ ကုသေစကာ ႀကီးေလးသည့္ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးမည္။ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူကို အျပစ္ေပါ့ေစလိုလၽွင္ ဒဏ္ရာ ႀကီးမားေသာ္လည္း ရက္ပိုင္းသာ ေဆးကုသေပးကာ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းေစၿပီး ပုဒ္မေသးေသးသာ တပ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္။ အဆိုပါ ပုဒ္မတပ္ျခင္းကိစၥတြင္လည္း အာမခံေပး၍ ရသည့္ပုဒ္မတပ္ျခင္း၊ အာမခံေပး၍ မရသည့္ ပုဒ္မတပ္ျခင္း စသည့္အမ်ိဳးအစားကိုလည္း ကြဲျပားသြားေစသည္။

အဆိုပါဆင့္တြင္ အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေက်ေအးသြားေစႏိုင္သလို ညႇိမရပါက တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔မည္။ တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔သင့္၊ မသင့္ကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရာရွိမ်ားက ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကရာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူသည္ ထိုသူမ်ားဆီလည္း ေရာက္ေလ့ရွိသည္။

၄။ တရားသူႀကီးမ်ား

ဥပေဒအရာရွိမ်ားက တရားစြဲဆိုရန္သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးလိုက္မွသာ အမႈမ်ားသည္ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

သူ႕အေနႏွင့္ အမႈကို မည္သို႔ စီရင္ဆုံးျဖတ္မည္နည္း။

တရားသူႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျပစ္ဒဏ္ကို ႀကီးေစရန္၊ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ေသးႏိုင္သမၽွ ေသးေစရန္ သို႔မဟုတ္ စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေပးရန္ လာဘ္ကိစၥက ပါဝင္လာသည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ တရားေရးက႑၏ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူသံသရာသည္ လည္ေနသည္။

ဇာတ္လိုက္မ်ား

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ က႑သုံးခုကို ပိုင္းျခားခြဲေဝထားသည္။ က႑မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မစြက္ဖက္ရ။ ထို႔အျပင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ရန္ကိုမူ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခုကိစၥသည္ တရားစီရင္ေရးက႑၏ အပ်က္အစီးမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က စီမံခန္႔ခြဲ၍ အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပအလႊာ ေလးလႊာတြင္ တရားစီရင္ေရးက ေအာက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမကဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ေအာက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအတြင္း လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သည္ အဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပတ္သက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ ၾကသည္။

တရား႐ုံးသို႔ အမႈကို တင္ပို႔စြဲဆိုျခင္းမျပဳရေသးခင္ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အထဲမွ ေဂ်ာ္ကာသဖြယ္ ျဖစ္ေနသူတို႔ကား ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္သည္။

အမႈသည္ထံမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးကို တရားသူႀကီးအတြက္ မည္မၽွ၊ တရား႐ုံး အတြက္ မည္မၽွ၊ ရဲ၊ ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္တို႔အတြက္ မည္မၽွသုံးစြဲရမည္ကို ၎က အသိဆုံး၊ အကၽြမ္းက်င္ဆုံး ျဖစ္ၿပီး လာဘ္ကိစၥကို ျခယ္လွယ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ လာဘ္ေငြကို တိုက္႐ိုက္ယူေလ့မရွိၾက။ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ုံးစာေရးမ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမႈသည္မ်ားက လာဘ္ေငြေပးလိုက္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးထံသို႔ မေရာက္ရွိဘဲ အဆိုပါ ၾကားခံေရွ႕ေနႏွင့္ တရား႐ုံးစာေရးမ်ားက အေပ်ာက္ေဖ်ာက္လိုက္သည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ တရားသူႀကီးအေနႏွင့္ လာဘ္ေငြယူထားမွန္း ၎ကိုယ္ တိုင္မသိရွိသည့္အခါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၎၏ဆႏၵအတိုင္း ခ်မွတ္လိုက္သည္တြင္ လာဘ္ေငြေပးထားရသည့္ အမႈသည္လိုခ်င္သည့္ အေျဖမ်ိဳးျဖစ္မေနျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာတက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား

ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းတရားေရးရာဦးစီးအရာရွိ တစ္ဦး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အမႈကို စီရင္ရာတြင္ လာဘ္ေငြက်ပ္ ၄၅သိန္းကို ရယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တရားေရးက႑ပ်က္စီးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ားက သံသယရွိေနၾကျခင္းတြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကေမာက္ကမႏိုင္ေနျခင္းက ထိပ္ဆုံးက ရွိေနသည္။

အေျခအေနတူ၊ စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မတူ အမႈမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္မတူညီျခင္း၊ အခ်ိဳ႕တြင္ အာမခံေပး၍ တခ်ိဳ႕ကို အာမခံ မေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အမႈစစ္ေဆးျခင္းကို အခ်ိန္ကာလရွည္စြာေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းအေပၚတြင္လည္း လူအမ်ားက စိတ္ပ်က္ၾကသည္။

အဂၤလန္အေျခစိုက္သည့္  Justice Base အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့မႈမ်ားအရ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ မထူးဆန္းသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အမႈေပါင္း ၁၁၅၈ မႈ၏ တရားခြင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ တရားစြဲခံရသူ အမ်ားစုသည္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မတရားျပဳမူျခင္းကို ခံေနရသလို တရား႐ုံးမ်ားသည္လည္း ေငြေၾကးရွာေဖြရာဌာန ျဖစ္ေနသည္ဟု  Justice Base အဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အမႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္တရားခြင္အေပၚ အာ႐ုံအျပည့္အဝမထားဘဲ လက္ကိုင္ဖုန္း ေျပာဆိုျခင္း၊ အမႈႏွင့္ မသက္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အျခားလူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

Justice Base ၏ အဆိုအရ လက္ဖက္ရည္ဖိုး သို႔မဟုတ္ တရားဝင္  မဟုတ္သည့္ အခေၾကးေငြေပးရျခင္းတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္အားလုံး ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး အာမခံရရွိရန္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိရန္၊ အမႈမစစ္ဘဲ႐ုံးခ်ိန္း ရရွိရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ေလၽွာ႔ေပါ့ရန္ စသည့္တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ လာဘ္ေပးေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးကိစၥတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ထားရွိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္၊ ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္သိန္းအထိ အမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားက စစ္ေဆးကာ ယင္းထက္ ႀကီးသည့္ အမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားက အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးစီရင္သည္။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ေအာက္႐ုံးမ်ားက ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္႐ုံးမ်ားသို႔ အယူခံဝင္ႏိုင္ေသးရာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ မူလအမႈမ်ားအျပင္ အယူခံအမႈမ်ားကိုလည္း ထပ္မံစစ္ေဆးစီရင္ရျပန္သည္။

အမႈအခင္းထူေျပာလာသည္ႏွင့္အမၽွ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားက ေတာင္လိုပုံေနျပန္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး တစ္႐ုံးအေနႏွင့္ တစ္ေန႔လၽွင္ အမႈ ၂၀ မွ ၂၅ မႈကို ကိုင္တြယ္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွာ တစ္ေန႔တာအတြက္ သုံးမႈမွေလးမႈကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေရးအျပင္ တရား႐ုံးစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းအပါအဝင္ တရားခြင္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးမွတ္ျခင္းကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနရာ ဝန္ပိလ်က္ရွိၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ၎တို႔၏ လစာႏွင့္အေဆာင္အေယာင္ကိစၥသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားက႑မ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ က်ပ္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းမွ က်ပ္သုံးသိန္းဝန္းက်င္အၾကားသာ လစာရရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၿပီးလၽွင္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ပင္ ရာထူးတစ္ဆင့္ျမင့္ဖို႔အတြက္ သိန္းဆယ္ခ်ီ လာဘ္ေပးေနၾကမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ လစာထက္ ငါးဆမၽွရရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုအတြက္ က်ပ္ဆယ္သိန္း လာဘ္ေပးရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု Justice Base က ဆိုသည္။

အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ျပည္သူလူထုအတြင္း ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး အသတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ တရားေရးက႑သည္ အဆိုး႐ြားႀကီး ဆိုး႐ြားေနေၾကာင္း လူထုက ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕လိုက္ၾကရသည္။

အဆိုပါလူသတ္မႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အဖမ္းခံထားသည့္ တရားခံမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူေျပာမ်ားခဲ့ေသာ ေအာင္ရဲေထြးအမႈ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံး

တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ခ႐ိုင္ဥပေဒ အရာရွိက အမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလႊာ တင္ခဲ့ကာ တရားသူႀကီးက ႐ုပ္သိမ္းမိန္႔ခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူသတ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ စြဲဆိုထားသည့္ အမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ျခင္းသည္ က်င့္သုံးဆဲ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္အတြင္း ျမန္မာ့တရားေရး မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ႀကိမ္မၽွ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္သူ အမ်ားက အံ့ဩထိတ္လန္႔ခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း မေက်နပ္ခဲ့။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်ယ္ၿပီး ဆက္လက္စစ္ေဆးႏုိင္ေရး တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က သံသယရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မေျပးေသာ္ကန္ရာရွိ၊ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ကြင္းဆက္မ်ားက ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိသည္။

႐ုပ္သိမ္းရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိသည္သူ႕အထက္က တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သူ႕သေဘာဆႏၵျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းေစျခင္းေလာဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးသည္ သူ႕သေဘာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေလာ၊ သူ႕အထက္ တိုင္းတရားသူႀကီးထံ တင္ျပခဲ့ေသးသေလာ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ပင္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ရာ အမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ ဂယက္႐ိုက္မည္ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈရွိ၊ မရွိေပၚေပါက္ရန္မွာ အဆိုပါသက္ဆိုင္သူအားလုံးကို စစ္ေဆးရန္လိုမည္ဟု တရားေရးဌာနတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးအျဖစ္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ေျပလြင္ျမင့္က သုံးသပ္သည္။

တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခု ျဖစ္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးျပဳခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္ေနသည့္တိုင္ တရားသူႀကီးအေနႏွင့္ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ စဥ္းစားရမည့္အေျခအေနဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ ေၾကာင့္လည္း တရားသူႀကီးမ်ား၏ လြဲမွားဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္ ခက္ခဲသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အထက္႐ုံးမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးျခင္း မွတစ္ပါး တရားသူႀကီးမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္မွာ မလြယ္ကူလွ။ အကယ္၍ အထက္ပါ အမႈတြင္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ေပၚေပါက္မွသာ တရားသူႀကီးကို အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္မည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ဥပေဒပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းကမူ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေတာင့္တၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုသည္ရွိခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရး က႑ကို ၾကပ္မတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ကာ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း၊ ေတာ္သူမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းစသည္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူ လိုက္ၿပီးေနာက္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္လည္း တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကပင္ တရားစီရင္ေရးကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္မွာ၂၀၁၀ ျပည့္ကာလမ်ားအထိ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္တိုင္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူထားသူမ်ားသာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အရည္အခ်င္းထက္ျမက္၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ရွိမေနခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာေျပလြင္ျမင့္က ဆိုသည္။

“ျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာအျမင့္မားဆုံးသူေတြက တရားေရးဌာနကို အျမင့္မားဆုံး တာဝန္ယူရသူေတြ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဥပမာ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္မွာ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ဆရာ ဦးျမတို႔လို ေတာ္ေျဖာင့္၊ ထူးခၽြန္တဲ့သူက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မလုပ္ခဲ့ရဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့သူေတြ၊ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေနတဲ့ သူေတြကိုပဲ အရည္အေသြးကို မစဥ္းစားဘဲ တာဝန္ေပးခဲ့တာ”

“အဲဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးမွာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ ဂုဏ္သတင္းပ်က္ယြင္းျခင္းရဲ႕ အဓိကေသာ့ခ်က္ပဲ။ အခုလည္း တရားစီရင္ေရး ပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါဦးမလားဆိုတာ အလြန္သံသယျဖစ္စရာ ရွိပါတယ္” ဟု ဆရာေျပလြင္ျမင့္က ဆိုသည္။

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုတရား႐ုံးခ်ဳပ္သည္ တရားစီရင္ေရးကိစၥအျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကိုပါ ယူထားရသည္ ျဖစ္ရာ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ရသည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနထားရွိေရးသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွရမည္။

ဝါရင့္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီးလည္း ျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ (NNDP) ဥကၠ႒ဦးသိန္းၫြန္႔ကမူ သစ္မရမီ ဝါးေပါင္းကြပ္ျခင္းကို ေထာက္ျပသည္။

တရားစီရင္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ထားရွိသင့္တယ္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အဲဒီမွာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္၊ ႐ိုးသားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ၊ ေရွ႕ေနထဲမွာလည္း ေတာ္တဲ့သူေတြ၊ အဲဒါေတြ ေပါင္းၿပီး စုစည္းၿပီးေတာ့ တရားစီရင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ိဳး ဖြဲ႕ေပးထားဖို႔လိုတယ္”ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ တရားေရးက႑တစ္ခုတည္းတြင္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနၿပီး ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရစနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ (Transparency International -TI) က ျပဳစုထားသည့္ ကမၻာ့ေျမပုံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနီေရာင္အႏၲရာယ္စက္ကြင္းထဲတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။

TI ၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားမႈ အၫႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာ၏ ေအာက္တြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ယီမင္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆူဒန္၊ ဆိုမာလီယာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ကေမၻာ ဒီယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အလားတူ ႏိုင္ငံမ်ားသာ ရွိသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ စစ္မက္ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ျမန္မာသည္ အဆိုပါသုံးမ်ိဳးစလုံးကို ရင္ဝယ္ပိုက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ယင္း အေျခအေနမ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနျပန္သည္။

တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ အဂတိအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ျပည္သူတို႔၏ မ်က္စိတြင္ တရားေရးကို ေရွ႕ဆုံးက ျမင္ေနေလာက္ေအာင္ပင္ တရားေရး က႑က အေျခအေန ဆိုး႐ြားလ်က္ရွိေနသည္။ ယိုင္သည့္အဆင့္မွ ၿပိဳက်ေနသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုပင္ အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ရယ္စရာ သို႔မဟုတ္ ေမာစရာ စကားတစ္ခြန္းက ရွိေနသည္။ ပုဒ္မ (၄) ဟူသည့္စကား။

အမ်ားစု တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ယင္းပုဒ္မ (၄)ျဖင့္သာ အမႈမ်ားကို စီရင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုဒ္မ(၄)သည္ တရားသူႀကီးမ်ား ကိုးကားစရာစီရင္ထုံးတစ္ခု။

ျမန္မာစကား၏ စကားလိမ္အရ ‘ပုဒ္မ(၄)’ သည္ ‘ေပးမွလုပ္’ ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္သည္။

“ပုဒ္မ(၄)၊ ေပးမွ လုပ္ေပါ့။ ေရေလာင္း ေပါ့။ ေရေလာင္းစီရင္ထုံးပဲ သူတို႔က နားလည္တာကိုး။ ဥပေဒစီရင္ထုံးေတာင္ နားမလည္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *