ေထာင့္သုံးရာျပည့္၊ ေထာင့္သုံးရာငါးဆယ္ျပည့္မွသည္ ေထာင့္ေလးရာျပည့္ႏွစ္ဆီသို႔ …

ဇာတ္၏အစ
ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံ

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ‘ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံ’ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ နဂါးနီစာေပလႈပ္ရွားမႈႀကီးႏွင့္အတူ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေပၚထြက္လာေသာ လက္ဝဲလူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈရလာသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္သုံးရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ‘လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရး’ ဆိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအၿပီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဆိုခဲ့ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလာၾကသည္။ ထိုစဥ္က လက္ဝဲအယူအဆကို သူ႕အတိုင္းအတာႏွင့္သူ သက္ဝင္ယုံၾကည္ခဲ့ၾကေသာ ‘ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ’ (CPB) ႏွင့္ ‘ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီ’ (PRP) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ရပ္လုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖင့္သာ အေသအခ်ာရရွိလိမ့္မည္ဟု ခံယူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ အေရးေတာ္ပုံအၿပီး ဆိုခဲ့ပါ ပါတီမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ‘ႏိုင္ငံျခားအကူအညီရွာေဖြေရး’ ႏွင့္ ‘လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး’ အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဤသည္ပင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးသာမက လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာကိုပါ ပုံသြင္းေပးလိုက္သည့္ ‘ဇာတ္၏ အစ’ တစ္ခု ျဖစ္ေတာ့သည္။

လြတ္လပ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အေရးနိမ့္ဒီမိုကေရစီ

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး လြတ္လပ္ခါစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ‘ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္း’ ႏွင့္ ‘ရန္-ငါလမ္းေၾကာင္း’ တို႔ျဖစ္သည္။ ‘ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္း’ မွာ တျဖည္းျဖည္း ေအာင္ျမင္မႈရလာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေလွကားထစ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လွမ္းတက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ‘ရန္-ငါ လမ္းေၾကာင္း’ ကား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အၿပိဳင္ ‘ျပည္တြင္း စစ္’ သို႔သာ ဦးတည္ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ဖက္ ‘စိတ္ဒဏ္ရာ’ (Trauma) ေတြသာ အဖတ္တင္ခဲ့ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဝးသထက္ေဝးခဲ့ရသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကား ‘ရန္ – ငါ လမ္းေၾကာင္း’ မွ ယခုထက္တိုင္ ေပါက္မထြက္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဤေနရာတြင္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ‘တိုက္ပြဲပုံသဏၭာန္’ ႏွင့္ စစ္ႀကီးေခတ္ ‘တူ႐ူခ်က္’ တို႔၏ အဆက္အစပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယကိုပဲၾကည့္ …။ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ‘ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း’ ႏွင့္ ‘ဘို႔စ္လမ္းေၾကာင္း’ ဟူ၍ ႏွစ္ခုရွိသည္။ အိႏၵိယသားတို႔က ဘို႔စ္ (ဆူဘတ္စ္ခ်န္ဒရာဘို႔စ္) ကို ေလးစားရင္းစြဲရွိသည့္တိုင္ ဂႏၵီႀကီးကိုသာ ေ႐ြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတြင္ကား ဂႏၵီမရွိ၊ ဘို႔စ္သာရွိသည္။ ‘ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္လမ္းေၾကာင္း’။ ဤ အခ်က္ကပင္ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသလို ျဖစ္ခဲ့သလား … စဥ္းစားဖို႔ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေသာ အိႏၵိယတြင္း ျပႆနာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ‘စစ္ဝါဒ’ အားမေကာင္း။ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈ မရွိ …။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကား ‘ဗိုလ္ေအာင္ဒင္’ က မၾကာခဏဆိုသလို လာတတ္သည္။ Return of Bo Aung Dim ေတြ ခဏ ခဏႀကဳံရသည္။ သို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း …။

ဇာတ္၏အလယ္
ေထာင့္သုံးရာငါးဆယ္ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ

ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံအၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အၾကာတြင္ ေထာင့္သုံးရာျပည့္ထက္ပင္ ပို၍အျပန္႔က်ယ္ေသာ ေနာက္ထပ္အေရးေတာ္ပုံႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ႀကဳံလိုက္ရသည္။ ‘ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ’ ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံး၏ ဦးတည္ခ်က္ကား ‘စစ္ေအးလြန္ေခတ္’ ၏ တူ႐ူခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘ဒီမိုကေရစီ’ ပင္။ ျမန္မာလူထုက ‘ဆိုရွယ္လစ္ တစ္ပါတီစနစ္’ ကို တစ္ခဲနက္ဆန္႔က်င္လိုက္ၾကရာ အစဥ္အလာယုံၾကည္ခ်က္လိုျဖစ္ေနေသာ ‘ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆိုတာ ေသနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္တယ္’ ဆိုေသာစကားမွာ မ်က္ေစ့ေအာက္မွာပင္ ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ အေရွ႕ဥေရာပကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားမွာလို တတိယလႈိင္း၏ စံျပပုံစံ ‘ကတၱီပါအေျပာင္းအလဲ’ ကိုကား မေရာက္ခဲ့။ လမ္းေပၚႏိုင္ငံ ေရးမွ စားပြဲဝိုင္းႏိုင္ငံေရးသို႔ အဆင့္မတက္ႏိုင္ဘဲ လမ္းမမ်ားေပၚမွာပင္ အင္အားသုံးၿဖိဳခြဲခံလိုက္ရသည္။ (ဦးစိန္လြင္လက္ထက္) ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားဘက္မွလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့။ (ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လက္ထက္) ႏွစ္ဖက္လုံးမွ စစ္ႀကိဳေခတ္တိုက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကို ‘အလၽွင္မျဖတ္ႏိုင္’ ျဖစ္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ရွစ္ေလးလုံးအၿပီးတြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ႀကိဳေခတ္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။

ရွစ္ေလးလုံး၏ ေထာင္သုံးရာျပည့္ႏွင့္မတူသည့္အခ်က္ကား ဂႏၵီႀကီး၏ ‘အၾကမ္းမဖက္လမ္းေၾကာင္း’ ပီပီသသေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးေတာ္ပုံအၿပီးတြင္ အဆိုပါ ‘ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း’ ကိုပင္ အဓိကတိုက္ပြဲပုံသဏၭာန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ‘အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္’ (NLD) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္
ေထာင့္ေလးရာျပည့္ႏွစ္ဆီသို႔

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) နီးပါးအၾကာ ဥပေဒတြင္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀၏ ေလာကဓံမ်ိဳးစုံကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ၿပီးသကာလ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၏ အစိတ္အပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ NLD အာဏာရလာသည္မွာ ေသနတ္ႏွင့္မဟုတ္။ လူထု၏အသည္းၾကားမွ မဲမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဗမာျပည္သစ္ထူေထာင္မည္ဆိုေသာ ပါတီႀကီးမ်ားမွာ (လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားမွလြဲ၍) သမိုင္းထဲသို႔ တိုးဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ရွစ္ေလးလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ (ဤအခ်က္ကို NLD ပါတီအပါအဝင္ အားလုံးလက္ခံၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။) ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီမွာလည္း စံကိုက္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ဤအခ်က္ကိုလည္း NLD အပါအဝင္ အားလုံးက လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။) မည္သို႔ပင္ရွိေစ အတိုက္အခံပါတီတစ္ခုအေနႏွင့္ NLD မွာ တာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အာဏာရပါတီတစ္ခုအေနႏွင့္ကား NLD အေနႏွင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရဦးမည့္အပိုင္းေတြ မနည္းမေနာရွိပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ အာဏာရခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ NLD ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ‘အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး’ ဟု နားလည္ရၿပီး ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ဟု နားလည္ရပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားက အ႐ိုးစြဲေနေသာ ‘ခ်သမိုင္းႀကီး’ ကို ဆုံးခန္းတိုင္ေစလိမ့္မည္ဟု နားလည္ရရာ ဆိုခဲ့ပါ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္သန္ေနသေ႐ြ႕ (အားနည္းခ်က္မည္မၽွပင္ရွိေစ) NLD ကို ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံ ေနၾကရမည္ထင္ပါသည္။

ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံအၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)၊ ေထာင့္သုံးရာငါးဆယ္ျပည့္အေရးေတာ္ပုံအၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အၾကာ ေထာင့္ေလးရာျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ယေန႔ NLD ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ‘အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး’ ႏွင့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ သည္ပင္ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ၾကာ ‘ခ်သမိုင္းႀကီး’ ကို အဆုံးသတ္ၾကမည္ေလာ …။ သို႔မဟုတ္ … ‘ခ်သမိုင္းႀကီး’ အဓြန္႔ရွည္သထက္ရွည္ေအာင္ ေလာင္စာေကၽြးၾကဦးမည္ေလာ …။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၈-၈-၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *