အနိမ့္ေဈးျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္သြက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ)

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရန္ အတည္ျပဳမည့္ ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ယာယီကိုင္ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားေဈးကြက္တြင္းျပန္ဝင္လာသည့္အတြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္သုံးပုံတစ္ပုံပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၃၃၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရၿပီးသား ရွယ္ယာမ်ား ေဈးကြက္တြင္းျပန္ဝင္လာသည့္အတြက္ လက္ရွိရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္သီတင္းပတ္သုံးပတ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ယွဥ္ပါက က်ဆင္းေနၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ သုံးပတ္ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၂၉ ဒသမ ၃၆ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၃၉ ဒသမ ၂၈) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၁၆  ဒသမ ၆၅ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၂၈ ဒသမ ၄၆ ) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ၄၁၆ ဒသမ ၆၅ သည္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး သီတင္းပတ္ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၇၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၅ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ေဈး ၁၁,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၁,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရွယ္ယာေဈးမွာ ၁၂,၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္းရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာေဈး ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္း အဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး သီတင္းပတ္ေလးပတ္အတြင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၀၀ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ယခုသီတင္းပတ္စေတာ့ေဈးကြက္ စုစုေပါင္း အေရာင္းအဝယ္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

ယခုသီတင္းပတ္ ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

အေရာင္းအဝယ္ဆက္တိုက္ ျပန္ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၃၇ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၇၆၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၆၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈး ၇၃၀၀ က်ပ္မွာ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းအနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၉၆၅ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၄ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင ္ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၂၄,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၆,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈး၂၆,၀၀၀ က်ပ္မွာ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္ ေနာက္ပိုင္းအျမင့္ဆုံးသို႔ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္သြက္လက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ဝက္ခန္႔ ျပန္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၈၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၇၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *