ေျခာက္လသား သမၼတႀကီးကို ေျခရာေကာက္ျခင္း

ေျခာက္လသား သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ မည္မၽွေဝးေဝး ေလၽွာက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

အေနေအးၿပီး ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာေနထိုင္တတ္သည့္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာဝန္မ်ားမွ အနားယူသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ႏႈတ္ေစာင္းလက္ေစာင္းထက္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္က ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာသည္။

သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရခ်ိန္မွာပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး (၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“သမၼတႀကီးကေလ၊ ဦးဝင္းျမင့္က တာထြက္ေကာင္းတယ္လို႔ အန္တီယူဆတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူလည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက Th Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ႏိုင္ငံ၏အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဦးစြာေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္တိုက္ဖ်က္ရန္ သူကအေလးထားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္မေ႐ြး ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္႐ြက္ရန္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုဆိုလၽွင္ သူ၏သက္တမ္းသည္ ငါးလေက်ာ္ ေျခာက္လထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တာထြက္ေကာင္းခဲ့သည့္ သမၼတႀကီးသည္ ေျခာက္လတာအတြင္း မည္သည္တို႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သနည္း၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သနည္း။

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားေၾကာင္းျပမႈႏွင့္အတူ မၾကာခင္မွာပင္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ နာမည္ေကာင္းမထြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကို ႏုတ္ထြက္ေစလိုက္သည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးသည္ ယင္းမတိုင္မီလမ်ားစြာကပင္ ျဖဳတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနားေပးရန္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏုတ္ထြက္မႈသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ၎ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မတိုင္မီက မ်ားမၾကာမီအတြင္း ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ႀကဳံးဝါးခဲ့ၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေရးယူလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္မႈတြင္ ယခင္က တိုင္ၾကားသူရွိမွသာ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္မည့္အေျခအေနမွ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း သတင္းေက်ာ္ေစာ႐ုံျဖင့္ စစ္ေဆး အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ သက္ေသမရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ရာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကသည္။

သီးျခားအတည္မျပဳႏိုင္သည့္ တီးတိုးသတင္းမ်ားအရ ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ရန္ ဆီအိုးတည္ၿပီးခါမွ တားျမစ္ခ်က္အမိန္႔တစ္ခုေၾကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေရးႀကီးတာက အေရးယူစရာေတြ ေတြ႕လို႔ရွိရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ တိတိက်က်၊ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူဖို႔အပိုင္းမွာ အရမ္းအားနည္းတာကို ေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ေဒါက္တာ ၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

“ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ဒါသမၼတႀကီးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္ အရမ္းကိုက်ဆင္းတဲ့အပိုင္းမွာ ရွိတယ္ေပါ့။ ကိုယ့္လူမို႔ ၫွာတာလားဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြေပါ့။ ျပည္သူလူထုၾကားထဲမွာ ေတြးစရာေတြျဖစ္တယ္ေပါ့” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ရပ္သည္ သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္၊ အေျပာင္းအလဲသည္ ထိုမၽွျဖင့္သာရပ္တန္႔သြားၿပီး ေကာလာဟလႏွင့္ သတင္းေျပးမႈမ်ား ရက္ရွည္ထြက္ေပၚေနခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏အေျပာင္းအလဲကိစၥသည္ ေမၽွာ္လင့္ေနသူမ်ားကို ဆန္႔တငင္ငင္ျဖင့္သာ ၿပီးဆုံးသြားေစခဲ့သည္။

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ေတာက္ေလၽွာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေစေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားကလည္း ရွမ္း၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတို႔ တိုင္းခန္းလွည့္လည္ခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဩဝါဒေႁခြခဲ့ေသးသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိမ္းေမာင္းမႈမ်ားကို ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ စာရင္းအင္းမ်ားကို မတင္ျပရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မေက်ာ္ရန္၊ ျပည္သူလူထုသို႔ ႏႈတ္မကၽြံေစရန္ စသည့္ကိစၥမ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ရန္၊ ယိမ္းယိုင္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳလဲ သို႔မဟုတ္ တိမ္းေစာင္းလ်က္ရွိသည့္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္ကို ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ၾကရန္ ေဆာ္ဩခဲ့သည္။

ျမန္မာ့မူဝါဒေလ့လာေရး သုေတသနသိပၸံ (ISP Myanmar) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကမူ ေျခာက္လသား သမၼတႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုထက္ပိုမို၍ နယ္လွည့္ခရီးထြက္သင့္ေသးသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားစြာတြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား ေရေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သမၼတအေနႏွင့္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ မၾကည့္႐ႈခဲ့။

ယင္းကို ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကလည္း ေထာက္ျပသည္။

“ေနာက္တစ္ခါက်ေတာ့ ဒီထက္ခရီးထြက္ၿပီးေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ကို ငါအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးလည္း ျပဖို႔လိုမွာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ ခရီးထြက္ကာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္သည္မ်ိဳး လုပ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေသြးေအးလ်က္ရွိသလို အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ဒီလိုဗ်ာ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးကိုသြားၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးတို႔၊ ထမင္းအတူတူစားတာတို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း လိုလိမ့္မယ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ား အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး၊ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ စိုေျပသာယာေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး၊ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အစီအစဥ္မ်ားကို ၎၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမင္သာသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ကို သူ႕ လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေခ်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျဖေလၽွာ႔မႈအခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခင္က ဝိုင္းေလးခ်ဳပ္ဟုေသာ သုံးဦးေပါင္းစပ္၍ ေခ်းေငြမ်ားခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးဦးက ေႂကြးက်န္လၽွင္ အျခားသူမ်ားကိုပါ ေခ်းေငြရယူခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ကာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ထုတ္ေပးရန္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိေစေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Credit  Bureau ဖြဲ႕စည္းရန္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ထင္ရွားသည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအနက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ထင္ရွားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ရွိေနခဲ့သည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ ႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေနေၾကာင္း သတိျပဳမိခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမႉး (ဥကၠ႒မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္) အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည့္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ တာဝန္အရ ကြင္းဆင္းရာတြင္ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို ၾကားသိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္လမၽွအၾကာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အဓိကအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴး၊ သုံးစြဲေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူက သတင္းေပးတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ‘မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန’ ကို ဇြန္လကုန္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ဆုေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သလို ၎တို႔၏ သတင္းအခ်က္လက္မေပါက္ၾကားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥအတြက္လည္း သမၼတ႐ုံးက လၽွိဳ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈမ်ားကို တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ အပတ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလ်က္ရွိၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္မွ စက္တင္ဘာလဆန္းအထိ အမႈေပါင္း ၂၀၉ မႈကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တရားခံ ၃၃၅ ဦးကို အေရးယူႏိုင္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ႀကီးသမားမ်ားကို အေရးမယူႏိုင္ေသးဘဲ အနည္းအက်ဥ္းသမား လက္ေသးမ်ားသာျဖစ္ေနမႈအေပၚ ေဝဖန္ေနမႈမ်ားရွိေနလင့္ကစား ေစာင့္ၾကည္သူအမ်ားစုကမူ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို အမွတ္ေပးၾကသည္။

“ကၽြန္မအျမင္ကေတာ့ သမၼတႀကီးကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ပထမဦးစားေပးထဲမွာ ထည့္ထားေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေကာင္းတာေပါ့” ဟု မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေနသလို သုံးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကို အကူအညီေပးေနသည့္ ေဒၚနန္းပန္းအိခမ္းက The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

၎သည္ Drug Policy Advocacy Group – Myanmar ၏ ၫွိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံလည္း ျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးအသတ္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသတ္မႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အဖမ္းခံထားသည့္ တရားခံမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက တရားသူႀကီးက ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ရာ ျပည္သူလူထုအတြင္း ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ဥပေဒပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ဩဘာေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ တရား႐ုံးမ်ားက လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သလို အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ တရားသူႀကီးအပါအဝင္ ဆက္စပ္သူမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားခံမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ အမႈကိုစစ္ေဆးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဥပေဒအရာရွိ၊ ဒုတိယခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ၊ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေ႐ႊေပါကၠံနယ္ေျမစခန္းမႉး (ယခင္ သုဝဏၰနယ္ေျမစခန္းမႉး) တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

“ေတြ႕ရသေလာက္ေတာ့ မဆိုးဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ကိစၥေတြမွာလည္း သမၼတက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြဖြဲ႕တာ၊ ဒီေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြက ေကာင္းပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (SNDP) ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္လည္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ဘဲ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ထံ အသိေပးတင္ျပကာ သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသို႔ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ခံၾကရန္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ မၾကာမီပင္ ပြဲလမ္းႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဟိုမွာလည္းပါ၊ သည္မွာလည္းပါ၊ ပါေလရာျဖစ္ေနသည့္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျခေထာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ မတက္ေရာက္ရန္ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူ႕စီးပြားေရးသူလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ အျမင္မေတာ္မႈမ်ား ေတြ႕လာရသည္ဟု သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းရွိသူျဖစ္သည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက The Voice Journal သို႔ ထိုစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၎၏ရည္႐ြယ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မိန္႔ခြန္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းတို႔အထဲတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အားေကာင္းလာေစေရးကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သလို စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာကို အေလးထားေၾကာင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္၊ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လႈပ္ရွားဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ကာ လူ ၂၀ ဝန္းက်င္မွာလည္း တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသလို ရခိုင္ကိစၥသတင္းရယူခဲ့သည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာလည္း မၾကာေသးခင္ကပင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည္။

“အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ဘယ္လိုမ်ိဳး အစိုးရကလက္တြဲေခၚမလဲေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ ေမၽွာ္လင့္ေနတုန္းပဲ” ဟု ISP Myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ယင္းစကားကို လြန္ခဲ့သည့္သုံးလအၾကာက ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ သုံးလအၾကာတြင္ The Voice Journal က ထပ္မံဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၎က ယခုလိုပင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။

“မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးကတည္းက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕တာတို႔၊ ေဆြးေႏြးတာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ တစ္ခုမွ မရွိေသးဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့ အဲဒါေတာ့ အားနည္းခ်က္လို႔ ျမင္ပါတယ္”

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မည္မၽွေက်ာ္လြန္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ၎စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္ကတည္းက ရွိေနခဲ့သည္။ အေရးပါသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လက္ထဲတြင္သာရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက နဂိုကပင္ သေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္သမၼတျဖစ္သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္စာလၽွင္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ပို၍လႈပ္ရွားခြင္က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဦးရဲထြန္းက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

“သိပ္ၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီးမဟုတ္ေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္ေလးလြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆရပါတယ္” 

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္အနည္းငယ္ပါဝင္သည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရွိေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ႏႊဲမည့္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမ်ားကို ယခုလဆန္းကစတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ယင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္စြာပင္ သမၼတႀကီးက သူ၏အိမ္ေတာ္၌ ႐ိုးရာျခင္းလုံးကို ၎၏အနီးကပ္လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဝိုင္းဖြဲ႕ကစားလ်က္ရွိသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားကို အဆိုပါျခင္းဝိုင္းတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးက လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျဖန္႔ေဝလိုက္ရာ ျပည္သူလူထု၏ လက္ခုပ္သံမ်ားကို ရယူလိုက္ႏိုင္သည္။

အနီေရာင္အက်ႌဝတ္ၿပီး ခြပ္ေဒါင္းသစ္သား႐ုပ္ထုႀကီးႏွင့္အတူ ဓာတ္ပုံတြဲ႐ိုက္လိုက္ၾကလိုက္ေသးသည္။

ျခင္းဝိုင္းတြင္ ဟန္ေရးႂကြယ္စြာကစားျပေနသည့္ သမၼတႀကီးသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ျပသလ်က္လည္း ရွိသည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၎ကို သမၼတ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥသည္ စိုးရိမ္ေနရဆဲအေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္လည္း ေရွ႕သို႔ သိသာစြာတိုးမလာေသးသလို အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥသည္လည္း ခပ္ေဝးေဝးမွာပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေျခာက္လမၽွကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည့္ သမၼတသည္ သမၼတ၏ လက္က်န္ကာလ ၂ ႏွစ္ခြဲမၽွ က်န္ရွိေနေသးသည္။

တာထြက္ေကာင္းခဲ့သည့္ သမၼတႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကမူ တိုတုတ္စြာပင္ အကဲျဖတ္ခ်က္ေပးသည္။ သူ႕အကဲျဖတ္ခ်က္သည္ ျခင္းဝိုင္းႏွင့္ေတာ့ မသက္ဆိုင္ပါ။

“အမွတ္ေတာ့လည္း မေပးခ်င္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ေျခသိပ္မေပၚေသးဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာခ်င္တာေပါ့” 

 

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *