သီလဝါရွယ္ယာ လႊမ္းမိုးထားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈရပ္တန္႔သြားၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၂၃၀ ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္  MCB ရွယ္ယာတစ္ခုသာ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားခဲ့ၿပီး က်န္စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီေလးခုမွာ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၃၀ ဒသမ ၁ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၂၉ ဒသမ ၃၆) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၁၆ ဒသမ ၉၇ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၁၆ ဒသမ ၆၅) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ FMI ၊ MCB ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတို႔ ေဈးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္က စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့ေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

စေတာ့ေဈးကြက္စုစုေပါင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ MTSH ရွယ္ယာျဖစ္ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္တြင္လည္း MTSH  ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သည္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

FMIရွယ္ယာ

ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ေလးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလာသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၂၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ သီတင္းပတ္ ၇ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၁,၀၀၀က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၁,၀၀၀က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၁၀,၅၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၁,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၆,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ဆခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ ၁၀ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၁၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၇၃၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၄၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၇၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၇၀၀၀ က်ပ္အထိ က်ဆင္း ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆုံးေဈး ျဖစ္သည္။

FPB ရႇယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၀၀၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၀ ခန္႔အေရာင္း  အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၆,၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၆,၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး၂၅,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိုးက်သြားၿပီး ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလ်က္ ရွိသည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၃သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၈၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *