ရန္ကုန္အိမ္ေထာင္ဦးစီးထံသို႔ စာရင္းစစ္ဝင္ျခင္း

မိသားစုတစ္ခု၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမ်ားကို အိမ္ရွင္မက စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။ တစ္လဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမ်ားကို ခ်ိန္ဆသုံးရန္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းက မည္မၽွအျမတ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ပိုသုံးမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာင္ေရးအတြက္ စုေဆာင္းမည္၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္ ဆုံးျဖတ္ရသည္။

ထိုမၽွမကေသး။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကိုလည္း အႀကံဉာဏ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အ႐ႈံးေပၚသည့္အခါ မိသားစု၏ မည္သည့္ေနရာမ်ားက အသုံးစရိတ္ ေလၽွာ႔ခ်မည္ကို စိစစ္သည့္အျပင္ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကယ္တင္ရန္နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ဆက္တိုက္႐ႈံးေနသည့္ လုပ္ငန္းကို ဆက္မလုပ္ရန္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးမည္သာ။

အိမ္ရွင္မ၏ အလုပ္တာဝန္က ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ မၽွတ၍ မလိုလားအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြမကုန္ေရး။ စီးသည့္ေရအတြက္ ဆည္သည့္ကန္သင္းတစ္ခုပင္။

လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း မိသားစုႀကီးအတြက္ ဆည္သည့္ ကန္သင္းတာဝန္ကို ယူထားရသူက ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ ခံယူထားသူ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝင္ေငြထြက္ေငြ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၏ အိမ္ရွင္မတာဝန္ကို ယူထားသည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စစ္ေဆးေရးဝင္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြ အသုံးစရိတ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ေငြ ေၾကးသုံးစြဲမႈစသည္တို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တင္ခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ၏ စီပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္  က်ပ္သန္းခ်ီ အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းက မည္မၽွအ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္းကို ေစ့ငုၾကည့္ၾကပါစို႔။

က်ပ္သန္း ၄၇၀၀ နီးပါး အ႐ႈံးေပၚသည့္ YBS

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္႔ျဖင့္ မ.ထ.သ ကို ဖ်က္သိမ္းကာ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနထိုင္သူမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ အဲယားကြန္းတပ္ ဘက္စ္ကားအသစ္ႀကီးမ်ားကို ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စီးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ကို ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား နိဂုံးခ်ဳပ္သြားသည္။

ထိုသို႔စီးႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက က်ပ္ေငြ ၇၈ ဘီလီယံ သုံးစြဲထားၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္သန္း ၄၇၀၀ နီးပါး အ႐ႈံးေပၚျခင္းကို ရန္ကုန္သားတို႔ သိပါေလစ…။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အမည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘတ္စ္ကားအစီး ၁၀၀၀ ကို က်ပ္ ၇၇ သန္းႏႈန္းျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘတ္စ္ကားအစီး ၁၀၀၀ ဝယ္ယူရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေပးသည့္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံျဖင့္ မလုံေလာက္သည့္အတြက္ က်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံကို ဧရာ၀တီဘဏ္မွ ေခ်းယူခဲ့သည္။

ထို က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ရွယ္ယာပါဝင္ထားေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (YPBC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) ကို ခြဲေဝခဲ့သည္။

YPBC ႏွင့္ YUPT အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္သန္း  ၄၇၀၀ နီးပါး (၄၆၈၅ သန္း) အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္မ်ားတြင္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

YPBC သည္ အဆိုပါသုံးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္မွ အျမတ္မရဘဲ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ အ႐ႈံးေပၚကာ စုစုေပါင္း အ႐ႈံးပမာဏ က်ပ္သန္း ၄၀၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

YUPT ကမူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္  က်ပ္သန္း ၂၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚကာ အဆိုပါ ၂ ႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၇၇ သန္း အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားေထာင္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာထည့္၍ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းအစိုးရ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အ႐ႈံးသည္ ရန္ကုန္ေန ျပည္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ က်ပ္သိန္းခ်ီကာ အ႐ႈံးေပၚရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို တိုင္းအစိုးရက အေသးစိတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

“အန္တီကေတာ့ေလ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ အစိုးရကို ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည့္စုံတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ႐ႈံးတယ္ဆိုတာပဲ သိရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

YBS ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တိုင္းအစိုးရရွယ္ယာ ထည့္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာမကဘဲ အျခားပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ားပါ အ႐ႈံးျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားၿပီးလၽွင္ မ. ထ . သ သည္ အခ်မ္းသာဆုံးဟူ၍ပင္ ဆိုရေအာင္ပင္ အျမတ္အစြန္းမ်ားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ယခုကဲ့သို႔ က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီအ႐ႈံးေပၚရျခင္းသည္ တိုင္းအစိုးရစီးပြားေရး အေျမာ္အျမင္ရွိမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။

“သူတို႔က ႐ႈံးတယ္ဆိုရင္ ငါတို႔က ပို႐ႈံးတယ္” ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ေဒၚယြန္းစႏၵီ က ေဝဖန္သည္။

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ တစ္ဆင့္တည္း မေရာက္ဘဲ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆင့္ေျပာင္းစီးရသည့္အတြက္ ဘတ္စ္ကားခသည္ ယခင္ မ.ထ.သ ေခတ္ကထက္ ေန႔စဥ္ပိုကုန္ ႏွစ္ဆပိုကုန္သည္။

“အရင္ကထက္ ဘတ္စ္ကားခ ပိုကုန္တယ္ေလ။ ၿမိဳ႕ပတ္ကားမစီးမေနရ လုပ္ထားတာကို ၿမိဳ႕ထဲကို ႏွစ္ဆင့္မစီးဘဲ မေရာက္ႏိုင္ဘူး”ဟု ေဒၚယြန္းစႏၵီက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဲယားကြန္းဘတ္စ္ကားကို ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စီးႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်နပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရ အ႐ႈံးေပၚေနသည္ဆိုေသာ္လည္း Social Profit (လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္) တြင္ အျမတ္ရရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံ သုံးစြဲျခင္းမွ ရရွိသည့္ Social Profit သည္ ကုန္က်သည့္ ေငြႏွင့္ တန္ပါ၏ေလာ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းကမူ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံသုံးၿပီးမွ ရရွိသည့္  Social Profit ကို တန္သည္ဟု ယူဆဟန္မတူ။

“ဒီလိုအဲယားကြန္းကား စီးလိုက္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကိုယ့္မွာ မျမင္လိုက္ရတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိသြားတယ္။ ေန႔စဥ္ အဲယားကြန္းကားစီးလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ရမယ့္ တျခားေသာ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ဆုံး႐ႈံးသြားတယ္ဆိုတာ သာမန္ျပည္သူလူထုက သိမွာလည္း မဟုတ္ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ၄၆၄ စတုရန္းေပရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ တစ္ခန္းကို က်ပ္ ၉၈ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ ထိုတန္ဖိုးႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရ ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ က်ပ္ ၇၈ ဘီလီယံသည္ အိမ္ပိုင္ မရွိသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၇၉၅၉ ခန္းခန္႔ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ထိုတိုက္ခန္း ပမာဏသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု အားလုံးနီးပါးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

မစမီက ႐ႈံးႏွင့္သည္

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ YBS ဘတ္စ္ကားတြင္ က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ အ႐ႈံးျပ႐ုံမၽွမက တိုင္းအစိုးရ တည္ေထာင္ထားသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Yangon Metropolitan Development Public (YMD) ကုမၸဏီႏွင့္ New Yangon Development Public (NYDC) ကုမၸဏီတို႔သည္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း မရွိေသးမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ပ္သန္းႏွင့္ခ်ီ သုံးစြဲထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေထာက္ျပသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ထည့္ဝင္ေငြ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (MCD) က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  Yangon Metropolitan Development (YMD) သည္ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“၈ .၃. ၂၀၁၇ မွ ၃၁.၃.၂၀၁၇ အထိ စာရင္း မ်ားကို ဦးဝင္းသင္နဲ႔ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ ၁၁  ဒသမ ၄၆၀ သန္း အ႐ႈံးေပၚေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္” ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆိုသည္။

YMD ကုမၸဏီက မရမ္းကုန္းဗီလာအိမ္ရာ စီမံကိန္း၊ ပါရမီအိမ္ရာ၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအငွား/အေရာင္း ႏွင့္ Mixed Use စီမံကိန္း၊ ေငြပင္လယ္ (Dry Port)၊ ျပည္သူ႕ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးအိမ္ရာ (က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရးအိမ္ရာ Project – X) ႏွင့္ ဒဂုံအေရွ႕ ေခတ္မီစက္မႈဇုန္ႏွင့္  စက္မႈဇုန္အေထာက္အကူျပဳ အိမ္ရာစီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္စစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ၁၁  ဒသမ ၄၆၀ သန္း သုံးစြဲျခင္းသည္ အ႐ႈံးေပၚျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာေဆာက္ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဗိသုကာအဖြဲ႕ျဖင့္ အေဆာက္အအုံဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ သဲဖို႔သည့္ ေနရာမ်ား၌ ႀကိဳတင္သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း YMD ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ရွင္းျပသည္။

“အဲဒီအတြက္ ေငြေတြသုံးထားတဲ့ သေဘာပါ။ ႐ႈံးထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔မ႐ႈံးလဲဆိုရင္ ထည့္ထားတဲ့ ေငြေတြကေန အတိုးရတာရွိတယ္ေလ။ သုံးတဲ့ေငြက အတိုးရတာထက္ နည္းေနတဲ့အတြက္ မ႐ႈံးတာ အဲဒီသေဘာပဲ” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

YMD ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေငြမ်ားကို အတိုးရရွိသည့္ ဘဏ္တြင္ထားရွိၿပီး ဘဏ္မွ အတိုး က်ပ္ ၂၂၈၉ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအရ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို အတိုးရသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ YMD ကုမၸဏီတြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ ၅၄ ဘီလီယံ ပါရွိသည္။

“အတိုးရတဲ့ အေကာင့္ထဲမွာ မထားရဘူး။ အတိုးလည္း မရလည္း မရသင့္ဘူး။ အတိုးကို ယူကို မယူရတာ။ ျပည္သူလူထု ပိုက္ဆံျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာပဲ ရွိရမယ္” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚၫိုၫိုသင္း က ေထာက္ျပသည္။

YMD ကုမၸဏီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေနရာခ်ေပးရန္ အခ်က္ပါဝင္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ အထိ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းအစိုးရက တိက်ေသာ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေခ်။

“YMDရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို လိုင္းခန္းေတြ ေဆာက္ေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ ဘယ္လိုေဆာက္ေနလဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ၿပီးေနၿပီလဲ။ မေဆာက္ႏိုင္ေသးဘူးေလ။ တိုက္ေပၚ တင္လိုက္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ဘယ္ႏွဦးရွိေနၿပီလဲ။ သတင္းထဲမွာလည္း မေတြ႕ေသးဘူးေလ။ အဲဒါေတြက ေထာက္ျပစရာေတြေပါ့”ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

အလွမ္းေဝးဆဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ မိုး႐ြာတိုင္း ေရႀကီးကာ ေခ်ာင္းအသစ္၊ ျမစ္အသစ္မ်ားေပၚေနခ်ိန္၊ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းျခင္း၊ အမႈိက္ျပႆနာမ်ားၾကား ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ မ်ားမၾကာမီ ၿမိဳ႕ေဟာင္းဘြဲ႕ကို ထပ္မံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းကား စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဆမၽွ ရွိမည္ဆိုေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စိုင္းျပင္းေနေသာေၾကာင့္ပင္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းအစိုးရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ NYDC ကုမၸဏီကို က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည္။

NYDC ကုမၸဏီသည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဝင္ေငြရရွိျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန္း သုံးစြဲထားေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး ၿပီးစီးရန္အတြက္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း FMI ကုမၸဏီအုပ္စု ဥကၠ႒ဦးသိမ္းေဝက ဆိုသည္။

ဦးသိမ္းေဝက NYDဃ ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူလည္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလီယံရွာေဖြရမည့္ တာဝန္ကို ယူထားသူျဖစ္သည္။

ေခတ္ႏွင့္မညီသည့္ ငွားရမ္းခမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ အႏုတ္လကၡဏာျပေနသကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) သည္လည္း ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို လြန္စြာသက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ငွားရမ္း ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္မ်ားဌာနက ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္အတြင္းရွိ ေျမ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၁၂၇၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည္။  ထိုေဈးႏႈန္းအရ ေျမတစ္ေပပတ္လည္ အတြက္ ငွားရမ္းခ ၃၂ က်ပ္ႏႈန္းသာ ရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ကမၻာရွိ ေျမဧက ၁၉ ဒသမ ၁၁ ဧကကို ေဇကမၻာကုမၸဏီသို႔ တစ္ေပပတ္လည္လၽွင္ ၄၇ က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေက်ာတစ္ခင္းစာ (ခုတင္တစ္လုံးစာ ၄ ေပ ၮ ၆ ေပ အက်ယ္) အတြက္ အနည္းဆုံးက်ပ္ ငါးေသာင္းေပးရသည့္အတြက္  ထိုေဈးျဖင့္တြက္ခ်က္လၽွင္ တစ္ေပပတ္လည္ကို က်ပ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေပါက္ေဈး ရွိသည္။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ရန္ပင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေပ ၅၀ ပတ္လည္ ေျမတစ္ကြက္ကိုပင္ တစ္လ ငွားရမ္းခမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀ မွ ၇၀ ၾကားတြင္ ေဈးေပါက္ေနေၾကာင္း မ႑ိဳင္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးက ရွင္းျပသည္။

“ရန္ကုန္မွာ ေျမကြက္က်ယ္ေတြ ငွားႏိုင္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ မရွိဘူး။ အစိုးရေျမေတြပဲရွိလို႔ အစိုးရကပဲ ငွားတာေလ။ ကန္ပတ္လမ္းလို ေနရာမ်ိဳးမေျပာနဲ႔  ႐ိုး႐ိုးလမ္းမတန္းေတာင္မွ ေျမေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ ေထာင္ ေသာင္းခ်ီ ေပးငွားရတာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမေပါက္ေဈးကို တစ္ေပပတ္လည္ က်ပ္ ၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ငွားရမ္းသည့္ YCDC ၏ ငွားရမ္းခမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က အဆိုပါေျမေနရာမ်ားကို တစ္ေပပတ္လည္လၽွင္ ၆ က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ပ္ ၄၀ ေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ငွားရမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္သာေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေျမငွားရမ္းသည့္ YCDC သည္ တစ္ေန႔ဝင္ေငြ က်ပ္ေလးသိန္းရရွိသည့္ လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီထံသို႔ တစ္ရက္ က်ပ္ရွစ္ေသာင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးျပန္သည္။

စည္ပင္အခြန္ဌာနက ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လၽွင္ အခြန္ေငြ ေလးသိန္းက်ပ္ ေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီးေနာက္ တစ္ရက္လၽွင္ က်ပ္ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ အခြန္ရရွိသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအား အခြင့္အလမ္း ပိုေပးေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝဖန္သည္။

ထိုမၽွမက ေက်ာင္းတံတားၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းရွိ စုေပါင္း႐ုံးကို တစ္ႏွစ္က်ပ္သန္း ၄၀၀ ျဖင့္ ငွားရမ္းထားေသာ္လည္း ငွားရမ္းခပင္ ရရွိျခင္းမရွိေခ်။

တိုင္းအစိုးရရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အ႐ႈံးေပၚျခင္း၊ ရရွိသင့္ေသာ ငွားရမ္းခ၊ အခြန္အေကာက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ၄၃ç၄၈၅ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္း ေတာင္းခံကာ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမည္စာရင္းေပးကာ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။

က်ပ္သန္းခ်ီသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေရးသည္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေခ်ၿပီ။

“စီမံကိန္းေကာ္မတီကေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ ခြဲၿပီးသြားၿပီ”ဟု ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို အၿပီးအျပတ္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းမိသားစုႀကီးသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမၽွ ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ထိုသို႔ဆိုသည္။

“ပိုက္ဆံမရွာႏိုင္ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့ကြယ္”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *