ပုဒ္မေနာက္က စိတ္

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျခားနည္းမ်ားျဖင့္မေျဖရွင္းလိုသည့္အခါ တရားစြဲဆိုၾကသည္။ တရားစြဲဆိုမည္ ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ စြဲဆို၍ရသလဲ စဥ္းစားရသည္။

တရားစြဲဆို၍ရႏိုင္ေသာပုဒ္မ တစ္ခုထက္မကရွိလၽွင္ ထိုအထဲကမွ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။

မိမိေ႐ြးေသာ ပုဒ္မသည္ မိမိစိတ္၊ မိမိခံယူခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ကစြဲဆိုလၽွင္ လူပုဂၢိဳလ္၏စိတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းကစြဲဆိုလၽွင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏စိတ္ကိုေဖာ္ျပသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုမည္ဆိုလၽွင္ ပုဒ္မေ႐ြးရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရန္လိုသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္က တရားစြဲဆိုၿပီဆိုလၽွင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပိုၿပီးပင္စဥ္းစားရန္လိုသည္။ အစိုးရဆိုသည္ အာဏာသိမ္းၿပီး တက္လာေသာ အစိုးရျဖစ္လၽွင္ပင္ ႏိုင္ငံကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ကိုယ္စားျပဳသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏စိတ္ကို ေဖာ္ျပသလိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ အမွန္ဆိုလၽွင္ အစိုးရသည္ အားႀကီးၿပီးသားျဖစ္သျဖင့္ တရားစြဲျခင္းကိုပင္ အလြယ္တကူ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

အစိုးရမ်ားအနက္တြင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တက္လာေသာအစိုးရဆိုလၽွင္ တရားစြဲေသာအခါ ပိုစဥ္းစားရန္လိုသည္။ ထိုအစိုးရမ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံကို ပိုကိုယ္စားျပဳသည့္အတြက္ တာဝန္ပိုႀကီးသည္။

တစ္ဖန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္တက္လာေသာအစိုးရခ်င္းတူလၽွင္ပင္ ဒီမိုကေရစီရေရး ေခၽြးႏွင့္ေသြးႏွင့္ ႐ုန္းကန္ၿပီးတက္လာေသာ အစိုးရမ်ိဳးဆိုလၽွင္ ပိုၿပီးသတိထားသင့္သည္။ အတိုက္အခိုက္အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ သူတည္ေဆာက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သူကိုယ္တိုင္ မယုံၾကည္သည့္စိတ္မ်ိဳး သူစြဲဆိုသည့္ပုဒ္မတြင္ မျပမိရန္ လိုသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အလွမ္းေဝး အေတြ႕အႀကဳံနည္းခဲ့ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ခဲ့ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေနေသာ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး စံနမူနာအျဖစ္ သိစိတ္တြင္ေရာ မသိစိတ္တြင္ေရာ အတုယူေနသည့္အတြက္ ထိုသို႔ ပိုသတိထားသင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ပမွ ဒီမိုကေရစီေရးကူညီအားေပးေနေသာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အစိုးရ၏ဒီမိုကေရစီေပၚထားရွိသည့္ စိတ္သေဘာထားျမင့္မားလၽွင္ ျမင့္မားသလို အကူအညီေပးၾကသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအေပၚထားေသာ ‘စိတ္’ ကို ျပသရန္လိုသည္။

‘ပုဒ္မေနာက္က စိတ္’ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း Eleven Media Group မွ သတင္းစာဆရာသုံးဦးအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုသည့္အမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၁.၁၀.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *