ပူမွာေၾကာက္ရင္ မီးဖိုထဲကထြက္

‘If you don’t like the heat, get out of the kitchen.’ ပူမွာေၾကာက္ရင္ မီးဖိုထဲကထြက္’ ဟု ေဝဖန္သည့္ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ Harry Truman က ဆိုဖူးၿပီး ထိုစကားမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ နာမည္ေက်ာ္သည္။

မည္သည့္အလုပ္ျဖစ္ေစ ထိုအလုပ္ႏွင့္တြဲပါလာေသာဖိအားဆိုသည္မွာ ရွိၿမဲျဖစ္ၿပီး ထိုဖိအားဒဏ္ကိုမခံႏိုင္လၽွင္ ထိုအလုပ္မွထြက္ရန္သာရွိသည္ဟူေသာ ထိုစကားသည္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ယူထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အၿမဲႏွလုံးသြင္းရမည့္ စကားျဖစ္သည္။

အစိုးရဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ခံရေလ့ရွိသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည့္အတြက္ အေရထူရန္လိုသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူအမ်ား၏ ျမင္ကြင္းတြင္ အၿမဲျမင္ေနရသူမ်ားျဖစ္သလို လူအမ်ားအျပားကို ႐ိုက္ခတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆုံးခံရမည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ေဝဖန္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို တကယ္သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ေဝဖန္ၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ‘ငါ့ကိုမွေ႐ြးၿပီး တိုက္ခိုက္ေနၾကတာပဲ’ ဟု စိတ္မထိခိုက္ မနာၾကည္းသင့္ပါ။

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အတူတြဲေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ကာလ လူမႈမီဒီယာ Facebook ေခတ္တြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ရသည္မွာ ပိုၿပီးပင္လြယ္ကူၿပီး ပရိသတ္အမ်ားအျပားထံသို႔လည္း အလြယ္တကူေရာက္ရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အခံရခက္ေကာင္းခက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဝဖန္ခံရျခင္းသည္ ကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္တြဲပါလာသည့္ ဝတၱရားျဖစ္သည့္အတြက္ ခံယူခ်က္မွန္မွန္ျဖင့္ ခံယူရန္သာရွိသည္။

ေဝဖန္ဒဏ္မခံႏိုင္ျခင္းသည္ Yes Man ေခၚ ‘မွန္ပါ့ဘုရား’ မ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ခ႐ိုနီစနစ္ကို အသက္သြင္းေပးႏိုင္သည္။ ေဝဖန္ဒဏ္မခံႏိုင္ျခင္းသည္ အာဏာရွင္တို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ေဝဖန္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ ပိုၿပီးပင္လိုအပ္သည္။

ခ်စ္သူျဖစ္ေစ၊ မုန္းသူျဖစ္ေစ၊ မခ်စ္မမုန္းသူျဖစ္ေစ၊ ပညာရွိသူျဖစ္ေစ၊ မရွိသူျဖစ္ေစ ျပည္သူမွန္လၽွင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား၏ အက်င့္အႀကံကို ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေစခ်င္သည္။ 

အယ္ဒီတာ
၂၅.၁၀.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *