အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၁) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။

အမွာ

Preface

အကယ္၍သာ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ‘ေဒၚနယ္- ေဂ်-ထရမ့္’ တစ္ေယာက္ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မခံရလၽွင္ ယခုစာအုပ္ကို ေရးျဖစ္ခ်င္မွ ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလိုပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ အံ့အားတသင့္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ေရာ၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ပါ ျဖစ္တန္ရာေသာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားအတြက္လည္း စိတ္မသက္မသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ ထိုႏွစ္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္) အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကဳံလိုက္ရေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အံ့အားသင့္မႈႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ ထိုႏွစ္ဇြန္လတြင္ႀကဳံခဲ့ရသည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၿဗိတိသၽွမဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲေပးလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္စု၏ အခ်ိန္အမ်ားစုကို ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္း ကိုသာ စဥ္းစားေနမိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္တာဝန္ခံမႈတို႔ ဘယ္လိုစတင္ျဖစ္တည္လာသည္၊ ဘယ္လို အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳၾကသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ဘယ္လိုယိုယြင္းပ်က္စီးသြားၾကသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ ထရမ့္ေအာင္ပြဲရခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကပင္ ‘အေမရိကန္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေခ်ၿပီ’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့ဖူးသည္။ ဩဇာႀကီးေသာ ‘အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္အုပ္စုမ်ား’ ၏ အဆင့္ဆင့္ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မိမိဘာသာျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ တင္းက်ပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံၾကား ပိတ္မိေနၿပီကို သေဘာေပါက္သိရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထရမ့္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ အဆိုပါယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္သလို ဆိုခဲ့ပါယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၏ ထြက္ကုန္တစ္ရပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သမၼတေလာင္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူ၏ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအသုံးခ်ကာ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ကိုင္လႈပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ လက္ေတြ႕အသုံးဝင္လာေစဖို႔ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ အီခံေနေသာ ဘက္ေတာ္သားႏိုင္ငံေရးကို ၿငီးေငြ႕စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္စုစည္းေပးႏိုင္မည့္ သန္စြမ္းေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို တမ္းတေမၽွာ္လင့္ေနၾကၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ (ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏဆိုသလို ရည္ၫႊန္းေျပာ ဆိုေနေသာ) ‘ဗီတိုခေရစီ’ ကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရမည္။ (‘ဗီတိုခေရစီ’ ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ႏိုင္သည္။ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အစြမ္းအစကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ သည္။) ဤသို႔ေသာအမ်ိဳးအစား လူထုေထာက္ခံမႈကပင္ ‘ဖရန္ကလင္- ဒီ-႐ုစဗဲလ္’ ကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္က အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ အေရာက္ပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးကို ပုံသြင္းခြင့္ရေစလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထရမ့္၏ ျပႆနာမွာ ႏွစ္ခြသေဘာေဆာင္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ေပၚလစီပိုင္းေရာ အက်င့္စ႐ိုက္တြင္ပါ ျပႆနာရွိသည္။ သူ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ သူ႕ကိုေထာက္ခံခဲ့ေသာ ပရိသတ္လူထုအတြက္ အေကာင္းထက္ အဆိုးက ပိုမ်ားဟန္ရွိသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္လူသန္ႀကီးတစ္ေယာက္လို ျပဳမူခ်င္ေသာ သူ၏သက္ေသျပၿပီး ဦးစားေပးမႈမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံ တကာစနစ္တစ္ရပ္လုံးကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာရွိသည္။ အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတတစ္ေယာက္တြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဘယ္လိုမွ စေ႐ြးမကိုက္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ အေျခခံ႐ိုးသားမႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ခိုင္မာေသာအဆုံးအျဖတ္၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို အေလးထားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား စေသာ ႀကီးက်ယ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အက်င့္ေကာင္းမ်ား လုံး၀ပင္ လစ္ဟာလ်က္ရွိသည္။ ထရမ့္၏ သက္ေမြးလုပ္ငန္းတစ္ေလၽွာက္လုံး သူ အဓိက ဦးစားေပးခဲ့သည္မွာ ‘ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ျခင္း’ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သူသြားရာလမ္းခရီးတြင္ ရွိေနတတ္ေသာ လူမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းေက်ာ္လႊားသြားရလၽွင္ ထရမ့္မွာ အျပည့္အဝေပ်ာ္႐ႊင္ေလ့ရွိတတ္သည္။ ဤသည္တို႔မွာ ထရမ့္၏ အက်င့္စ႐ိုက္ပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးတြင္မူ ထရမ့္အေနႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ဤသည္ကို’သည္းေျခ ႀကိဳက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ’ (Populist nationalism) ဟု တံဆိပ္ကပ္ၾကသည္။ သည္းေျခႀကိဳက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက ႏွင္းအပ္ေသာ တရားနည္းလမ္းက်မႈကို အသုံးခ်ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ သူတို႔က ဩဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စုံေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထူေထာင္လိုၾကသည္။ လူထု၏ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း ကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာစကားျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုလည္း သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္း မရွိလွေပ။ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ‘အထိန္းႏွင့္ အေထမ်ား’ (Checks and Balances) ကို အေျခမွလႈိက္စားေစရန္ နည္းလမ္းရွာၾကသည္။ တရား႐ုံးမ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာႏွင့္ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မွ မပတ္သက္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ … စသည္တို႔တြင္ ဤနည္းအတိုင္း က်င့္သုံးၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အျခားေခတ္ၿပိဳင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ႐ုရွားမွ ‘ဗလာဒီမာပူတင္’၊ တူရကီမွ ‘ရီဆက္ ေဗာရစ္ပ္ အာဒိုဂန္’၊ ဟန္ေဂရီမွ ‘ဗစ္တာ ေအာ့ဘန္’၊ ပိုလန္မွ ‘ဂ်ာ႐ိုစေလာ ကာခ်င္စကီး’ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ‘႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး’ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔ဦးတည္ေသာ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ တလိပ္လိပ္ျမင့္တက္လာမႈမွာ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ေလာက္မွစတင္ ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြႀကီး ‘လာရီဒိုင္းမြန္း’ ေျပာေသာ ‘ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ က်ဆင္းမႈ’ သို႔ ထိုးက်သြားခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီ’ ရရွိၿပီး ႏိုင္ငံဆို၍ ၃၅ ႏိုင္ငံမၽွသာရွိပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္သုံးစုအတြင္း အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမွာ မွန္မွန္တိုးလာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ နီးပါးအထိ ေရာက္လာပါသည္။ အႀကီးက်ယ္ဆုံးအရွိန္အဟုန္မွာ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၁ ၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ ဥေရာပႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ၿပိဳက်သြားၿပီး ေဒသတစ္ခုလုံး ဒီမိုကရက္တစ္လႈိင္းႀကီးတစ္လုံးသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ေလာက္မွစ၍ ဤတူ႐ူခ်က္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာလည္း အက်ဘက္သို႔ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္အမႉးျပဳေသာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ယုံၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာၿပီး မိမိဆႏၵအျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ဝန္မေလးေတာ့ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွာ တူနီးရွားလို၊ ယူကရိန္းလို၊ ျမန္မာလို အလုပ္ျဖစ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္မွာ အံ့ဩစရာေတာ့မဟုတ္ပါေခ်။ အလားတူပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔တြင္ အေမရိကန္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္စင္စစ္ အံ့ဩစရာေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ ဤအတိုင္းပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္လည္း အာဏာပိုင္စနစ္အစဥ္အလာသို႔ ျပန္လည္ေလၽွာဆင္းသြားခဲ့ရသည္မွာလည္း စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည့္တိုင္ ရာႏႈန္းျပည့္ အံ့အားသင့္စရာေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။ ဘယ္လိုမွ ေမၽွာ္လင့္မထားဘဲ အဆိုပါအရာအားလုံးထက္ အံ့ဩရသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အေျခခိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္တိုင္က ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံဆိုလၽွင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ပထမဆုံး ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီအေနႏွင့္ NATO ေရာ၊ EU တြင္ပါ ဆက္တိုက္ဝင္ေရာက္လိုက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဆိုပါႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ဥေရာပႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ‘ေအာ့ဘန္’ ႏွင့္ သူ၏ Fidesz ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဟန္ေဂရီမွာ ေအာ့ဘန္ကိုယ္တိုင္ တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ေသာ ‘သေဘာထားမႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီ’ (illiberal Democracy) ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေလၽွာက်သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါအရာအားလုံးထက္ ပို၍အံ့ဩတႀကီးျဖစ္ၾကရသည္မွာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္က အီးယူမွထြက္ (Brexit) ၿပီး အေမရိကတြင္ ထရမ့္သမၼတျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုမွာ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္၏ ဗိသုကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဆာင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေရာ္နယ္ေရဂင္ႏွင့္ မာဂရက္သက္ခ်ာတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ‘နီယိုလစ္ဘရယ္ေတာ္လွန္ေရး’ ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ ထိုအရာမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသို႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည္တို႔မွာ ယခုစာစု၏ မူလအစမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၉ ႏွစ္လည္ ကၽြန္ေတာ္၏ စာတမ္း ‘The End of History?’ ကို ထုတ္ေဝၿပီးကတည္းက၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါစာတမ္းကို ခ်ဲ႕ေရးေသာ ‘The End of Hisotry and The Last Man.’ စာအုပ္ထြက္ၿပီးကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေမးခြန္းတစ္ခုႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ျပစ္ခတ္ခံေနရပါသည္။ “ျဖစ္ရပ္ x က ကၽြန္ေတာ္၏ သုေတသနေတြ႕ရွိ ခ်က္ကို ပ်က္ျပယ္ေစၿပီလား” ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ x ဆိုသည္မွာ ပီ႐ူးအာဏာသိမ္းမႈ၊ ေဘာလကန္စစ္ပြဲ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ကမၻာလုံးခ်ီဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း … သို႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီကဆိုလၽွင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ သည္းေျခႀကိဳက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလႈိင္းမ်ား…. ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားအမ်ားစုမွာ ကၽြန္ေတာ့္သုေတသနအေပၚ ႐ိုး႐ိုးေလးနားလည္မႈလြဲရာမွ ေပၚထြက္လာဟန္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ က ‘ေဟဂယ္ – မာကၡ္အဓိပၸာယ္’ အရ ‘သမိုင္း’ (History) ဆိုေသာ ေဝါဟာရကို သုံးထားသည္။ ‘လူသားအင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေရရွည္ သေဘာေဆာင္ေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ဇာတ္လမ္း’ ႀကီးကို ၫႊန္းသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး’ သို႔မဟုတ္ ‘ေခတ္မီေရး’ ဟုလည္း နာမည္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ ကၽြန္ေတာ္သုံးခဲ့ေသာ ‘နိဂုံး’ (End) ဆိုသည္မွာလည္း ‘ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္ျဖစ္ေနေသာ ေသလုေမ်ာပါး’ ကို မရည္႐ြယ္ပါ။ ‘ခ်ိန္႐ြယ္ခ်က္’ သို႔မဟုတ္ ‘ရည္မွန္းခ်က္’ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကားလ္မကၡ္က ‘သမိုင္းနိဂုံးဆိုသည္ကို ‘လူတန္းစားမဲ့ လူ႕ေဘာင္’ ဆိုေသာ ‘ကြန္ျမဴနစ္ယူတိုပီယာစိတ္ကူး’ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ ေဟဂယ္၏ ‘ဗားရွင္း’ ကို ႐ိုး႐ိုးေလးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ မာကၡ္ႏွင့္စာလၽွင္ ကၽြန္ေတာ္၏ဖြင့္ဆိုခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုရွိမည္ထင္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ဘာတစ္ခုမွမေျပာင္းဟု ဆိုလိုသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ ျပည့္ျပည့္စုံစုံအေတြးမ်ားကို စာအုပ္တြဲႀကီးႏွစ္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္၏ မူလအစ’ (The Origins of Political Order) ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးယိုယြင္းမႈ’ (Political Order and Political Decay) တို႔ျဖစ္သည္။ ဤ ႏွစ္တြဲလုံးကို စုစည္းၿပီး ‘သမိုင္းနိဂုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူ’ ကို အသစ္ျပန္ေရးရန္ အားထုတ္မႈဟု နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ ဆိုခဲ့ပါ စာအုပ္ႏွစ္တြဲမွာ ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ကၽြန္ေတာ္၏ နားလည္ခ်က္အရ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ‘ပုဂၢလိကဓိ႒ာန္မဟုတ္ေသာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး၏ ခက္ခဲမႈ’ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ‘ဒိန္းမတ္သို႔ ေရာက္ရွိေရး’ ျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ‘ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ ယိုယြင္းပ်က္စီးႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏိုင္မႈ အလားအလာျဖစ္ႏိုင္ေျခ’ ျဖစ္ပါသည္။

ေဝဖန္ေရးသမားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မူလေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္အဆုံးတြင္ပါေသာ ‘ေမးခြန္းလကၡဏာ’ ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ‘The End History?…’ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ‘သမိုင္းနိဂုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူ’ စာအုပ္၏ ေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ားကို မဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းမ်ားမွာ ‘နစ္ေရွး’ ၏ ‘ေနာက္ဆုံးလူ’ (Last Man) ျပႆနာကို အေျခခံေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
၁၇ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *