ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈ အခန္းဆက္

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေခတၱနား၍ တစ္ခန္းရပ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မၿပီးဆုံးႏိုင္ေသးသည့္ အျခားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားက က်န္ရွိေနေပေသးသည္။

အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ YBS ကားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ထံမွေခ်းေငြ ၁၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကိစၥ၊ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ေျမဧက ၄၀၀ႏွင့္ ၅၅၀ ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ ဂရန္ခ်ေပးခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားပိုင္ပန္းၿခံမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ ေအာက္ေဈးျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းမွ အစခ်ီေသာ ကိစၥမ်ားစြာသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မၿပီးျပတ္ဘဲ က်န္ရစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ The Voice Journal က ေလ့လာခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါ ထင္သာျမင္သာရွိလွေသာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားသည္ က်ပ္ဘီလီယံ ၈၀ ထက္  မနည္း ရွိေနျပန္သည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ၫႊန္းျပသခဲ့ေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါ ကိစၥမ်ားစြာအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ မည္သို႔မၽွ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ကလည္း ေက်ာင္းကားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြကို မည္သူေခ်းယူမွန္းတိတိက်က် ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းဘ႑ာေရးတာဝန္ခံကို ေမးျမန္းၿပီးမွသာ ေျဖၾကားမည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒြိဟမ်ားျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းဆက္ကား အဘယ္နည္း။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ  ထြက္ေပၚလာစဥ္ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း မရွိ။ယခင္ႏွစ္က မရွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာအေပၚတြင္လည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းရန္မလိုဟူေသာ အျမင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရအကူးအေျပာင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခု၂၀၁၆ -၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါကိစၥမ်ားကမူ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ကိစၥမ်ားစြာ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခု၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဆိုတာက လက္ရွိအစိုးရကိစၥ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွင္းကိုျပရမယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီက မာမာခ်ာခ်ာေျပာေနရတာ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ရွင္းလင္းရန္ မလိုအပ္ဟုဆိုပါက အဆိုပါအစီရင္ခံစာ၏ အသုံးဝင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု (အဆင့္)မွာ ျပန္ေျဖတာရွိတဲ့အတြက္ ျပန္ေျဖတဲ့စနစ္ တစ္ခုပါေအာင္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္ျပင္သင့္တယ္ဆိုၿပီး ဒီ Practice  ရွိဖို႔ ေကာ္မတီေတြက သုံးသပ္တာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီ တင္ျပၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ျပန္ျပင္ရမွာေပါ့”ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က ဆိုသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္တန္းခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ဆဲ မၿပီးျပန္ေသးသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္း၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္မတိုင္မီက ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ျပန္ၾကားစာမရမီအခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္း၏ မိတ္ေဆြမ်ားက Facebook ေပၚတြင္ ျပည္သူ႕အျမင္ အေသးစားစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္က အေရးယူမည္ဟု ယုံၾကည္သူ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရးမယူဟု ယုံၾကည္သူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ေျပာျပသည္။

“ျပည္သူလူထုရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္က မွန္ေနေတာ့ အန္တီနည္းနည္းေတာ့ အံ့ဩသြားတာေပါ့။ ဒါကိုေတာ့ သတိထားမိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဤမၽွ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ၿပီးခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦးအနက္ ဘ႑ာေရး၊  စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ ၁၀ဦးအထိ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈကိစၥမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ရွင္းလင္းစြာမသိရေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရက ရွင္းျပရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္မရွင္းျပပါက ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားက ၾကားနာခြင့္ရွိသည္ဟု ျပည္သူ႕ေငြ စာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးတင့္လြင္က ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဂ) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အခ်က္ အလက္ရယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္၏ ေမးျမန္းမႈကို ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရမ်ားက အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈရွိရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥပေဒတြင္လည္း ယင္းသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပမထားေပ။

အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ နည္းဥပေဒမွာမူ ယေန႔တိုင္ထြက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေပ။

“နည္းဥပေဒ (ဥပေဒၾကမ္း)ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ပို႔ထားၿပီးၿပီ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားက သိခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ တင္ျပၾကရသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေကာ္မတီဆိုပါက ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို ဆင့္ေခၚ၍ ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ နည္းဥပေဒမရွိေသးသည့္ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ စာတင္ျပထားၾကသည္။

“ေအာက္တိုဘာလတတိယပတ္ထဲမွာပဲ တင္ျပထားတယ္။ အစိုးရက ရွင္းမျပရင္ေတာ့ ကုမၸဏီေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ဆုံးအေနအထားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေခၚေတြ႕ရေတာ့မွာ။ အဲဒါကို ေျပာျပတာပါ”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္စတင္မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုခုရရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ထြန္းသည္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တိက်ေသာ အေျဖတစ္ခု မေရာက္လာေသးေပ။

“မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သီတင္းကၽြတ္ျပန္ဖြင့္တဲ့ ရက္မွ ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။ အခုထိေတာ့ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဥကၠ႒က ခရီးသြားေနတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရေသးဘူး။ ဥကၠ႒ဆီကို ေကာ္မတီ အလိုက္ တင္ျပထားတာ”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေကာ္မတီမ်ားထံသို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပေရးသည္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ သေဘာထားပါမွသာ အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ထြန္းလက္ထက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္းက မည္သို႔ရွိလာမည္နည္း။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး သုံးလျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အသစ္စက္စက္ျဖစ္လာသူ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း တစ္ေယာက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိျခင္းအေၾကာင္း The Voice Journal သို႔ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

“အစ္မ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ဟာေတြေပၚ မူတည္ၿပီး အားလုံးအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ (ပြတ္တိုက္မႈေတြ၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြကေတာ့) ျဖည္းျဖည္းေပါ့။ ၾကည့္တာေပါ့”။          ။

ရဲႏုိင္ဦး၊ ပို႔ုပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *