ဇာတ္ရွိန္တက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

photo by Myanmar State Counsellor Office

ခုနစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကျပလာခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဇာတ္ထုပ္၏အရွိန္သည္ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အျမင့္ပိုင္းသို႔ တက္လာေနသည္။

မၾကာေသးခင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ထိပ္သီးမ်ားေတြ႕ဆုံမႈက ယင္းအခ်က္ကို ၫႊန္းျပလ်က္ရွိသလို ေတြ႕ဆုံပြဲ၏ရလဒ္သည္လည္း ယင္းအခ်က္ကိုပင္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေနျပန္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လိုလားလ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ ၍တင္းခံေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဇာတ္ရွိန္တက္လာေစသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးသည္ပင္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္၍ေနသည္။

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း’ဆိုတဲ့ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို လိုက္နာလက္ခံဖို႔၊ ခြဲထြက္ေရးကိစၥ မေျပာဖို႔ ကနဦး သေဘာတူၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို အမွတ္ရၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ‘ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထည့္သင့္/မထည့္သင့္ အျငင္းပြားေနစရာ မလိုပါဘူး။ NCA ရဲ႕အေျခခံမူ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒရဲ႕အေျခခံမူေတြအရ ထည့္ကိုထည့္ရမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။”

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အဖြင့္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကနဦးက ပုပၸါးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့ေသာ အဆိုပါအစည္းအေဝးသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ စတင္စီစဥ္ခဲ့စဥ္ကပင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သူမ်ားသာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္၊ အစည္းအေဝးသို႔ မတက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္မထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစလိမ့္မည္ဟု အစိုးရဘက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္လည္း ျဖစ္သည့္ အဆိုပါေန႔ မ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ သာမန္အခမ္းအနားမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လုံ) တို႔တြင္ သေဘာ တူညီခ်က္မရႏိုင္သည့္ ျပႆနာတို႔ကို ယခုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေျဖရွာရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ဟူ၍ ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ၂၀၂၀ မတိုင္မီတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သုံးႀကိမ္ (ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၉အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္) က်င္းပႏိုင္ေရးလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ထားရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပုံစံကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ NCA  အခန္း (၅)၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံခ် မွတ္ျခင္း အပိုဒ္ ၂၀(ဂ) ပါ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေရး၊ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္၊ ခြဲထြက္ေရး၊ ခြဲမထြက္ေရး ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိုသာ ထားရွိေရးကိစၥတို႔တြင္ သေဘာတူညီမႈမရခဲ့ေပ။

ခြဲမထြက္ရန္ ေသခ်ာခိုင္မာသည့္ စကားလုံးတို႔ကို သုံးစြဲရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က အစဥ္တစိုက္ရပ္ခံလ်က္ရွိေနသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္ကလည္း ယင္းစကားလုံးကို ေရွာင္ရွားလိုကာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အာမခံခ်က္ ရရွိလိုသည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အဆိုပါထိပ္သီးေတြ႕ဆုံမႈ၊ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ယခုလိုထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“ကၽြန္မတို႔ၾကားမွာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မရရွိေသးတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မထိခိုက္ေစေအာင္လို႔၊ အျပန္အလွန္ျငင္းခုန္ၿပီး တင္းမာမႈေတြ ျမင့္တက္မလာေစဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အားလုံးနားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ခဏတာ ေရွာင္လႊဲထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေနတို႔ကို လက္ခံထားလၽွင္ ခြဲမထြက္ေရးကိစၥသည္ ျပႆနာမဟုတ္သလို ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည့္ အတိတ္၏ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္တို႔ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားရန္ လိုအပ္ သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“ဒီေနရာမွာ ခြဲမထြက္ေရးက အေရး ႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာမလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေအာင္ အားလုံးလက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လာမည့္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္လည္း NCA တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနေသးသည္။

Photo by Myanmar State Counsellor Office

အဆိုပါေခါင္းေဆာင္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ကိုမူ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးမ်ားေတြ႕ဆုံမႈတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ အၾကားက တင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သူ၏အဖြင့္အမွာစကားတြင္  NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ကို ထိုးႏွက္ေျပာဆိုခဲ့သလို အစည္းအေဝးသို႔ ၎အေနႏွင့္ အစည္း အေဝးကို အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့မႈအေပၚတြင္လည္း အျမင္မၾကည္ခဲ့ၾက။

RCSS/SSA အေနႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကိုတြင္ သေဘာတူထားသည္တို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုခဲ့ကာ NCA ကို တလြဲအသုံးမခ်ရန္၊ မဟုတ္ပါက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည္မဟုတ္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

အလားတူပင္ RCSS/SSA ၏ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္သည္ ပထမအေန႔အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေတာ့ျခင္း မျပဳခဲ့သလို အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ျပန္လည္ခြန္းတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု အခမ္းအနားအဖြင့္တြင္ေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး ယခုအတိုင္းသာဆိုလၽွင္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အေလၽွာ႔အတင္း၊ အေပးအယူမရွိမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ အထက္စီးက ဆက္ဆံေနျခင္းတို႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္က ေထာက္ျပ၍ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူက ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းဖို႔လာတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ၾကားမွ ျပႆနာေတြဖန္တီးၿပီး ျပႆနာေတြ ပိုဖန္တီးဖို႔လာတာျဖစ္တယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္ဆစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ Bangkok Post  သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ႐ိုးသားမႈမရွိသူဟူ၍လည္း ၎က စြပ္စြဲလိုက္ေသးသည္။ ၎သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕  အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ PPST ၏ဒုတိယေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။

ခြဲထြက္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ခြဲမထြက္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ယင္းကို သုံးပြင့္ဆိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးတလည္ ေျပာဆိုလာလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ပင္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ က်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတို႔၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၫွိမရ၊ ႏႈိင္းမရ၊ ေျပလည္မႈမရဘဲ တစ္ဆို႔လ်က္ရွိသည့္ အဆိုပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲမထြက္ခြင့္ဆိုသည့္ ျပႆနာအေပၚ အျမင္မ်ားက ကြဲျပားလ်က္ ရွိေနသည္။

ယင္းျပႆနာကို အားလုံးက လက္ေတြ႕က်က်ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း PPST ၏ ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

အဆိုပါအခ်က္က ၎တို႔အားလုံး ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရးစသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္သာ လိုအပ္ၿပီး ခြဲထြက္ေရး၊ ခြဲမထြက္ေရးဆိုသည့္ကိစၥကို ဆက္စပ္ထားရန္မလိုဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

ဆိုလိုသည္က ခြဲထြက္ေရး၊ ခြဲမထြက္ေရးကို ျငင္းခုံေနျခင္းထက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ သာျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္က ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သုံးရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ က်င့္သုံးရမွာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ သဟဇာတရွိရွိေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းတဲ့ ယႏၲရားလည္း ပါရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အေနႏွင့္မူ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚတြင္သာ ရပ္ခံေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္တာ၊ ျဖည့္စြက္တာကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔မဆိုင္ဘဲ မိမိတိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးလိုဘကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔  NCA လမ္းေၾကာင္း ကို တလြဲအသုံးခ်ၿပီး အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္တာ၊ ျဖည့္စြက္တာကိုေတာ့ သေဘာတူညီဖို႔ခက္ခဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုျခင္းမရွိ ေသာ္လည္းျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တို႔၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ဆႏၵမဲ ျဖင့္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ေတာင္း ဆိုေနမႈမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ဟု၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရမူ အဆိုပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုကပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ၎၏ သေဘာထားကို ယခုလိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ ရရွိရင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို သံေယာဇဥ္ ျဖတ္ေတာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ရင္ တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း သတ္မွတ္စစ္မႈထမ္းစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ရာထူး၊ ေနရာေတြ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္သည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ႏွင့္ ရွိေနခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ဝန္းက်င္ အနက္ ၁၀ဖြဲ႕က NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အင္အားႏွင့္ ဩဇာႀကီး မားသည့္ ‘၀’ႏွင့္ ကခ်င္တို႔အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒအေျခစိုက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသလို လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတို႔တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သလို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားလည္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တအန္းအမ်ိဳး သားတပ္ (TNLA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔တိုက္ပြဲမ်ား အပါအဝင္ RCSS /SSA ႏွင့္ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားတပ္ (PNLO)တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ကရင္နီတပ္ (KNPP) ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားရွိေနသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡလဲလွယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (MIPS)  ၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္ဘက္က စဥ္းစားတဲ့ ပုံစံက်ေတာ့လည္း ကဲ၊ ဟုတ္ၿပီ၊ ဖက္ဒရယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူေပးလို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္ကေရာ ဒီလက္နက္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ တပ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ျမင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က သုံးသပ္တယ္။ သုံးသပ္တယ္ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕တပ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ။ ဆက္ထားမွာလား၊ တပ္ေတြ ဖ်က္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထဲ ထည့္မွာလား စတဲ့ အခင္းအက်င္းတစ္ခုကို သေဘာတူညီမႈမရႏိုင္ဘဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ လုံး၀ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးကို သူကလည္း ဆက္ကိုင္ရင္ ကိုင္ထားလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို သုံးႀကိမ္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အဆိုပါညီလာခံမ်ားသည္ အထက္ပါခြဲထြက္ခြင့္၊ ခြဲမထြက္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ပဓာနက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရးကို ဦးတည္မည္ ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးကိစၥသည္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အေက်အလည္ေဆြးေႏြးရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ထဲမွာ နင္လား၊ ငါလား ၫွိရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ေပါ့။ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းေတြကို တကယ္ၫွိႏႈိင္းတဲ့ဟာက ၂၀၁၉ ထဲမွာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္”ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *