သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ပါးသြားေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ)

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔အမ်ား ျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္ သုံးရက္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ႏွစ္ရက္သာဖြင့္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၃,၀၀၀နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၇၅ သန္းခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့သည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၁၈ ဒသမ ၆၃ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၁၈ ဒသမ ၁၁) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၁၀ ဒသမ ၄၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၀၆ ဒသမ ၅၂) အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

MCB ရွယ္ယာေဈးမွာ ယခုသီတင္းပတ္ေဈးကြက္ေနာက္ဆုံးရက္ နံနက္ပိုင္း တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၉၀၀ ျပန္လည္ျမင့္တက္ကာ ရွယ္ယာေဈး ၇၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၈၈၄ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၁၀,၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၄၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး အေရာင္းဘက္တြင္ ၁၀,၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းလိုသည့္ အစုတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၅ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ အဖြင့္ေဈး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ရွယ္ယာေဈးမွာ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း က်ပ္ ၃၀၀၀ သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပန္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၁၆,၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၈၀၀က်ပ္မွ ၂၉၅၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၄၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၃၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၃၅၀ အတြင္း ရွိသည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၉ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ တစ္သိန္းေလးေသာင္း ခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၇၃၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၇၃၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၆၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၇၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၃၄၇ စု က်န္ရွိေနၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၆၃၀၀ က်ပ္မွ ၇၁၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၇၆၉ စု က်န္ရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၇၂၀၀ က်ပ္မွ ၈၃၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ လုံး၀မရွိခဲ့ေပ။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၄၀၉ စု က်န္ရွိေနၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္း မွာ ၂၃,၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၈၇၆ စု က်န္ရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ အတြင္း ရွိသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ေဈးကြက္ဖြင့္ရက္ ႏွစ္ရက္သာရွိေသာ္လည္း ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္တစ္ဆခြဲခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၃၃၅၈ စု၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀ သန္း နီးပါး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၂၈၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၉၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၂၈၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၂၉၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

အဝယ္ဘက္တြင္ ဝယ္လိုသည့္ အစု ၂၅၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး ဝယ္လိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၇၀၀ က်ပ္မွ ၂၉၀၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

အေရာင္းဘက္တြင္ ေရာင္းလိုသည့္ အစု ၁၀,၆၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး ေရာင္းလိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ ၂၉၅၀ က်ပ္မွ ၃၃၅၀ က်ပ္အတြင္း ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *