၂၀၃၀ ဂ်ပန္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ၆ ဒသမ ၄ သန္းကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ

အာရွႏွင့္ ကမာၻတြင္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးဂ်ပန္သည္ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၃၀ တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္  ၆ ဒသမ ၄ သန္းရွိမည္ဟု Chuo တကၠသိုလ္ႏွင့္ Persol သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတို႔က ထုတ္ျပန္ေသာ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိစီးပြားေရးကို ဆက္ထိန္းႏိုင္ဖို႔  လုပ္အားတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။  ဂ်ပန္၏ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္အတြက္ သာမက ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားကိုးရၿပီး ဂ်ပန္တြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား မနည္းလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္။

လုပ္ခလစာတိုးရမည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပင္ အလုပ္ထြက္လုပ္ရန္ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ရမည္။ လုပ္သားအင္အားစု တည္ၿငိမ္ ခိုင္မာရန္ အျခားေသာ အစီအမံမ်ားစြာ  လိုအပ္သည္။

၆ ဒသမ ၄ သန္း လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ဂ်ပန္လူဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး  ၂၀၁၇တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းထက္ ၅ ဆ တိုးသည္။

လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၃၀ တြင္ ၇၀ ဒသမ ၇၃ သန္း လိုအပ္ၿပီး လုပ္သားရႏိုင္မႈမွာ ၆၄ ဒသမ ၂၉ သန္းသာရွိသည္ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းက ဆိုသည္။ လုပ္ခလစာမ်ားသည္ ၂၀၃၀ တြင္ ၂၀၁၇ ထက္  ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု  စစ္တမ္းက ခန္႔မွန္းသည္။

“လုပ္ခလစာမ်ားသာ ခန္႔မွန္းသေလာက္မတက္လၽွင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္သည္ ၁၀ သန္းသို႔  ေရာက္ႏိုင္သည္” ဟု Chuo တကၠသိုလ္မွ  ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ Masahiro Abe က ရွင္းျပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဝင္ေရာက္လာေအာင္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္၏ လုပ္သားျပတ္လပ္မႈကို ကုစားသင့္သည္ဟု Persol ကုမၸဏီႏွင့္ Chuo တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုလုံးက ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးထိန္းရလၽွင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတစ္သန္းေလာက္သာ ကေလးထိန္းဌာနမ်ားသို႔ ပို႔ႏိုင္လၽွင္ မိန္းမတစ္သန္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

အၿငိမ္းစားယူရသည့္ အသက္ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားအတြက္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လိုက္လၽွင္ လုပ္သား ၁ ဒသမ ၆၃ သန္းတိုးလာမည္ဟု ယခု သုေတသနက ခန္႔မွန္းသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းတြင္ ေယာက္်ားႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ မိန္းမ ၁ ဒသမ ၄၁ သန္း ပါဝင္သည္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးလာမည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ ပိုမိုေခၚယူမည့္ အစိုးရအစီအမံကို   ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လၽွင္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား ၈ သိန္း ၁ ေသာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တြင္ ျပည္ပသားမ်ား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္  ထိလြယ္ရွလြယ္သျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ အစဥ္အဆက္သည္ ထိုကိစၥတြင္ လက္တြန္႔သည္။  ျပည္ပလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တိုးလာမည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဂ်ပန္မ်ားက မုန္းတီးလာၾကမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။  လက္ရွိစီးပြားေရးကို ထိန္းထားႏိုင္ေရး  ေရရွည္ စဥ္းစားၾကရာတြင္ ျပည္ပလုပ္သား မ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရးသည္ အေျဖေကာင္းျဖစ္လာသျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျပည္ပလုပ္သားမူဝါဒသည္ ယခင္ကထက္ ေျပေလ်ာ့လာသည္။

ယခု သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ ဂ်ပန္ရွိ လုပ္သားအင္အားစု တြင္းသို႔ ၃ ဒသမ ၄၆ သန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ား၊ ျပည္ပလုပ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုပမာဏသည္ လုပ္သားအင္အားထပ္တိုး  လိုအပ္ခ်က္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုသာ ကာမိမည္။ ဉာဏ္ရည္တု Artificial Intelligence အပါအဝင္ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားျဖင့္ က်န္ေသာလုပ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု ပါေမာကၡ Abe က ဆိုသည္။ လုပ္သားဆယ္ေယာက္ျဖင့္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စက္မ်ားသုံးၿပီး ႏွစ္ေယာက္သာလုပ္ႏိုင္လၽွင္ လုပ္သား ရွစ္ဦးသက္သာမည့္ အစီအမံမ်ားကို  ပါေမာကၡ  Abe  က ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။  ဂ်ပန္သည္ နည္းပညာတြင္ ေရွ႕ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ နည္းပညာမ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္လိုက္လ်င္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ျပႆနာ အမ်ားအျပား ေလ်ာ့ပါးသြားေစမည္။ 

လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ ဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။  လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ၁၁၄ ခု ပိတ္လိုက္ရသည္။ ယင္းသို႔ ပိတ္ရျခင္းသည္ ေလးႏွစ္ ဆက္တိုက္ကာလတြင္ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဈးကြက္သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ကုမၸဏီ Teikoku Databank က ဆိုသည္။

လူသားရင္းျမစ္ျပႆနာသည္ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံပင္ ေခါင္းခဲရသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။  ဂ်ပန္႔ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ျမန္မာတို႔ ေလ့လာလၽွင္ ျမန္မာလုပ္သားတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ ျမန္မာ့လူသားရင္းျမစ္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေပၚလာႏိုင္သည္။

ဝိဇၨာ

Ref: Nikkei Asian Review: Worker shortage in Japan to hit 6.4m by 2030, survey finds

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *