စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလး

စမတ္စီးတီး (Smart City) သည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျပဳလုပ္၍ရသည္မဟုတ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ကတိေပးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က The Voice ဂ်ာနယ္သို႔ အထက္ပါအတိုင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုတာ ဘာလဲ

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈအဆင္ေျပေစရန္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုန္ဆုံးမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္သည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ပညာရွင္တို႔က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးသည္။ Smart City ဟူသည္ စမတ္က်က် ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ဆိုလၽွင္ရၿပီ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ေသာ ဦးရဲျမတ္သူက စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူသည္ Smart Management with Technology၊ နည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားၾကား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မီတာခကို ႐ုံးသို႔သြားေဆာင္စရာမလိုဘဲ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း စသည့္ အြန္လိုင္းမွ ေပးေဆာင္ျခင္း (Payment) မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ နည္းပညာအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိၿပီး မည္သည့္နည္းပညာကို အသုံးျပဳလၽွင္ Smart City  ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။

မပါမျဖစ္ပါရမည့္ အခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ဝိုင္ဖိုင္ဟုသိၾကသည့္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္ အထူးေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အခေပးဝိုင္ဖိုင္စက္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား အနည္းဆုံး သုံးခုထက္မနည္း ရွိသည္။

ယင္းစနစ္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း၊ အစိုးရမွ ျပည္သူ၊ အစိုးရမွ လုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မွ ျပည္သူ စသည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လူသိမ်ားသည့္ e-Government  ႏွင့္ တူညီသည္ေတာ့ မဟုတ္။ e-Government သည္ အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား၊ တင္ဒါမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ လႊင့္တင္ေပးသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီး စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္က ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို နည္းပညာသုံး၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿခဳံငုံ၍ေျပာျပရလၽွင္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈဝန္းက်င္၊ သြားလာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည့္ စနစ္အားလုံးအတြက္ ေခတ္မီသည့္၊ အဆင့္ျမင့္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (Smart Service) ျဖစ္ေနရမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား ျပည့္စုံမွ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ယူဆႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာမင္းဆက္တို႔ ေနာက္ဆုံး ထီးနန္းစိုက္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစိုးရအဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

ပူအိုက္သည့္ မႏၲေလး၏ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ Clean City ၊ Green City ဟုေခၚသည့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ရန္အတြက္ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္ေမာင္းလက္ထက္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လၽွင္ Clean City ေကာ၊ Green City ေကာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္ေရး၊ Online Payment အသုံးျပဳႏိုင္မႈ၊ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) သည္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

“သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒါေတြက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေအာက္ထဲမွာ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေအာက္မွာ အဲဒါေတြ ေပးမထားဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဟာ အမႈိက္က်ဳံး႐ုံ (သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္း) သက္သက္ပဲ ရွိတာ” ဟု MCDC ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MCDC ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွျဖစ္သည့္ အမႈိက္သိမ္းစနစ္၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္သည္။ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား တကယ္ အလုပ္လုပ္ မလုပ္ သိႏိုင္သည့္ အာ႐ုံခံစနစ္ (Sensor) မ်ား တပ္ဆင္သည္။

ေရေပးေဝမႈအပိုင္းတြင္လည္း အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ေရမီတာခ ေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း လၽွပ္စစ္မီတာကဲ့သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ဖတ္ႏိုင္သည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည္။

“သူမ်ားေတြ ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မသုံးႏိုင္ဘူး။ ခရက္ဒစ္ကတ္ ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ QR ကုတ္နဲ႔ အြန္လိုင္း Payment ေခတ္ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခရက္ဒစ္ကတ္ကို ေက်ာ္လိုက္သလိုမ်ိဳးေပါ့။ ဘာမွမရွိတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ခ်လိုက္တာ” ဟု ေခတ္ကို အေျပးလိုက္ရသည့္အေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္သူက ရွင္းျပသည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးဆုံးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ Mobility ဟူ သည့္အရာလည္း ပါဝင္သည္။ Mobility ဆိုသည္က ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိရန္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာမပိတ္ရန္၊ မက်ပ္တည္းရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ စာေမးပြဲက်တဲ့ကိစၥက အဲဒီကိစၥပဲ။ ရန္ကုန္မွာ Mobility ကို ေကာင္းေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ဘူး။ YBS ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းတယ္ေျပာေျပာ က်န္တဲ့ Traffic Management ကို မထိန္းႏိုင္တဲ့ကိစၥက သူတို႔ Mobility ကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စမတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ဦးရဲျမတ္သူက ရွင္းျပသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ ၃၅ လမ္းကုန္းေက်ာ္တံတားသည္ အၿမဲလိုလို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ေလ့ရွိသည္။ အနီးအနားရွိ မႏၲေလးဘူတာႀကီးကလည္း ရွစ္ျပခန္႔ (သုံးမိုင္ခန္႔) လမ္းပိတ္ထားသည္၊ နန္းတြင္းကလည္း ရွစ္ျပခန္႔ ပိတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားအေနႏွင့္ ၂၆ လမ္း ႏွင့္ ၃၅ လမ္းကို အားထားသြားလာသည္။

ယခင္က ၃၅ လမ္းကုန္းေက်ာ္ေပၚသို႔ တစ္ရက္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ၈၀၀ ခန္႔ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္သည္။ မႏၲေလးတြင္ သြားလာေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က ထိုမၽွမက ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖေလၽွာ႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို MCDC က သုံးစြဲသည္။ Sensor ႏွင့္ Control System မ်ား တပ္ဆင္လိုက္သည့္အခါ တစ္ရက္လၽွင္ အစီးေရႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ တံတားကိုမခ်ဲ႕ဘဲ နည္းပညာသုံးလိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးပင္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အာ႐ုံခံစနစ္ Sensor မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ကင္မရာမ်ားလည္း တပ္ဆင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးပြိဳင့္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ကာ လမ္းရွင္းေပးသည္။ မီးပြိဳင့္တစ္ခုခ်င္းတြင္လည္း ယာဥ္မရွိလၽွင္ စိမ္းေနရာမွ နီေပးသည္။

ထိုသို႔ေသာ နည္းပညာကို မႏၲေလးကထုတ္လုပ္သည္ေတာ့မဟုတ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သုံးစြဲေအာင္ျမင္ေနသည့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံနည္းပညာ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးကလည္း ယင္းနည္းပညာကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု MCDC ထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ မီးနီျဖတ္သည့္ ယာဥ္မ်ား၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ယာဥ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မီးပြိဳင့္ရွိကင္မရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယာဥ္နံပါတ္မ်ား၊ ယာဥ္ပုံစံမ်ားကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူသည္။ ထြက္ေျပးလၽွင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားခဲ့သည္ကိုပါ သိႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းက ထိပ္တန္းစမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း Cio-asia မဂၢဇင္းက ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္အတူ ဟႏြိဳင္း(ဗီယက္နမ္)၊ စင္ကာပူ (စင္ကာပူ)၊ ဂ်ကာတာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ကြာလာလန္ပူ(မေလးရွား)၊ ဖူးခက္ (ထိုင္း)၊ မာကတ္ဆာ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ဒနန္း(ဗီယက္နမ္)၊ ဘန္ေကာက္(ထိုင္း)၊ နယူးကလပ္ၿမိဳ႕ေတာ္(ဖိလစ္ပိုင္) တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က အဆင့္ငါး ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ စင္ကာပူသမၼတ လီရွန္လြန္းက အာဆီယံစမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကြန္ရက္ (ASCN) တည္ေထာင္ရန္ ယင္းကြန္ရက္တြင္ အာဆီယံဆယ္ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၆ ၿမိဳ႕ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားအနက္ မႏၲေလးအပါအဝင္ ၁၀ ၿမိဳ႕မွာ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အလားအလာအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

“အမႈိက္စြန္႔ပစ္ စနစ္တက်ျဖစ္တာ။ Smart နဲ႔ Green လုပ္တာ၊ နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြသုံးတာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေပးတာပါ။ ဆုတံဆိပ္တို႔ ဘာတို႔လို ရမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု MCDC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ယာဥ္စည္းလမ္း လမ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေျခအေနတို႔ကို စီစီတီဗြီမ်ားတပ္ဆင္ကာ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

စင္ကာပူ၊ ဟႏြိဳင္း၊ ဂ်ကာတာႏွင့္ ကြာလာလန္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တို႔ၿပီးလၽွင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

တကယ္ စမတ္ျဖစ္ရဲ႕လား

မႏၲေလးသည္ ျမန္မာ့ေနာက္ဆုံးမင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿပီးလၽွင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ကာ မၾကာေသးသည့္ ႏွစ္မ်ားက လ်င္ျမန္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားမႈ အေတြ႕အႀကဳံတို႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း Cio-asia မဂၢဇင္းက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေရေပးေဝေရး၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးႏွင့္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီတို႔က နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး ယင္းသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကိုလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း MCDC ေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာဆိုသည္ဟု Cio-asia မဂၢဇင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ကို ကနဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။

သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျမကြက္မ်ားသာရွိၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚသည္ဟုသာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စမတ္နည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳထားျခင္းရွိ မရွိကို မေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္လည္း ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါအေၾကာင္းမ်ားကို မေျပာျပႏိုင္ၾကေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေငြမ်ားသုံးစြဲ၍လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ က်ပ္ၿမဲက်ပ္လ်က္ရွိေနေသးသည္။

ယင္းမွာ မႏၲေလးကဲ့သို႔ အာ႐ုံခံစနစ္ Sensor မ်ား သုံးစြဲမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦးရဲျမတ္သူက သုံးသပ္သည္။

“ဒါဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္တယ္ေလ။ လမ္းမွာ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီၾကာတဲ့ကိစၥက။ လူေတြရဲ႕ စြမ္းရည္က်တဲ့ ကိစၥ၊ ပင္ပန္းသြားတဲ့ကိစၥ၊ အလကားေန စက္ေတြႏႈိးထားၿပီး အဲယားကြန္းေတြ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ဆီေတြကုန္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဒီကိစၥေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ Mobility က မႏၲေလးကို ေက်ာ္သြားစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး”

မႏၲေလးက စမတ္စီးတီး ဘယ္အဆင့္လဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္သည္ မည္မၽွရွိသည္ကိုမူ အတိအက်ေျပာဆို၍ မရေပ။ လက္ရွိ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရျခင္းမွာလည္း အာဆီယံအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ ယင္းသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံအလိုက္မဟုတ္ေသး၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုသာ ၾကည့္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားအာဆီယံျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္း မရႏိုင္ေသး။ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူသည္ အဆိုပါၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသို႔ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး (Service Quality)ကို တိုင္းတာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္လၽွင္ ေကာင္းမြန္ သည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စမတ္က်မည္ ျဖစ္သည္။

ဘာေတြ ဆက္လုပ္ရမလဲ

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ေနမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု တိုင္းတာေန၍ မရေပ။ အၿမဲမျပတ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ေလ်ာ့က်လၽွင္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္မွ ေလ်ာ့က်သြားမည္ပင္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမရွိျခင္းျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပမာ Sensor မ်ား တပ္ဆင္ေရးကိစၥမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလး ကမ္းနားလမ္းတြင္ အမႈိက္မ်ား စုၿပဳံေန၍ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ မဟုတ္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား မလုံၿခဳံေသး၍ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္၍ ျဖစ္ၿပီး စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူသည္မွာ နည္းပညာသုံးစြဲ၍ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဟု ASCN (ASEAN Smart Cities Network) ၏ Chief Smart City Officer လည္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲျမတ္သူက ရွင္းျပသည္။

စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံဇာတ္ကားမ်ားထဲကလို ထူးဆန္းသည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ မဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းေတာက္ေျပာင္ေနရမည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္လည္း မဟုတ္။ ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ၊ ယာဥ္ စသည္တို႔ကို နားလည္ၿပီးလၽွင္ ေရေပးေဝေရး၊ အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ယာဥ္အသြားအလာစနစ္တို႔ ရွိေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလး၏ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းမွာ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်မည္ေတာ့မဟုတ္၊ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာကာ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ စီမံကိန္းကိုသာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ မႏၲေလးသည္ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စံျပမွတ္ေက်ာက္တင္ရမည္သာ။ 

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *